Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
La jurisprudence de la Cour de justice de l Union Europeenne entre le systeme de droit anglo-saxon et celui romano-germanique. Valeur juridique - Sorin POPESCU, Luiza MANEA


LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE ENTRE LE SYSTEME DE DROIT ANGLO-SAXON ET CELUI ROMANO-GERMANIQUE. VALEUR JURIDIQUE

– résumé


L’encadrement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne comme source de droit communautaire et l’identification de sa valeur et de sa place dans l’hiérarchie de ces sources suppose, avant tout, une analyse précise du régime juridique des jurisprudences appartenant aux systèmes de droit propres aux Etats membres, et surtout sur ceux appartenant aux familles du droit romano-germanique et du droit anglo-saxon. Ensuite, vu le spécifique de l’Union, on constate le fait que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne a acquis une fonction  quasi-normative sur le fond de la tradition des systèmes de droit européennes combinée avec certains principes propres au système du common law. C’est ainsi que la pratique de la Cour, généralement constante -  celle de réitérer les arrêtes antérieurs -  s’est approché du système anglo-saxon, sans que sa jurisprudence  ait la valeur du  précédent juridique, parce que la Cour dispose, en même temps, de cet instrument dénommé par la doctrine française le ”revirement de jurisprudence”,  retrouvé  dans le système de droit romano-germanique.

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene între sistemul de drept anglo-saxon şi cel romano-germanic. Valoare juridică

Rezumat

Încadrarea jurisprudenţei  Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ca izvor de drept comunitar şi identificarea valorii şi locului acesteia în cadrul ierarhiei acestor izvoare presupune, întâi, o analiză atentă a regimului juridic al jurisprudenţelor din sistemele de drept proprii statelor membre, însă cu precădere a celor din familiile romano-germanice şi anglo-saxone. Apoi, luând în considerare şi specificul unional, se constată faptul că jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a dobândit o funcţie cvasinormativă, pe fondul tradiţiei sistemelor de drept europene îmbinată cu unele principii proprii sistemului common law. Astfel, practica Curţii, în general constantă, de a reitera deciziile anterioare, a apropiat-o de sistemul anglo-saxon, fără, însă, ca jurisprudenţa sa să aibă valoarea juridică a precedentului, deoarece Curtea dispune, în acelaşi timp, şi de ceea ce doctrina franceză numeşte ”revirement de jurisprudence”, regăsită în sistemele de drept romano-germanic.

The jurisprudence of the European Union Court of Justice between the Romano-Germanic and the Anglo-Saxon systems of law. Legal value

Abstract


Considering the practice of the European Union Court of Justice as a source of law and establishing its value and place within the hierarchy of these law sources, primarily involves a careful analysis of the legal regime of the jurisprudence within the member states’ own legal systems, and mostly regarding the Romano-Germanic and Anglo-Saxon branches. Then, taking into account the specificity of the EU, the result is that the jurisprudence of the European Union Court of Justice gained a quasi-normative function, based on the European law systems combined with some of the principles specific to the common law system.

Thus, the Court’s generally linear practice of mentioning previous decisions drew it closer to the Anglo-Saxon legal system, although  its jurisprudence lacks the juridical value of the precedent, due to the fact that the Court has what the French law practice calls “revirement de jurisprudence”, found within the Romano-Germanic legal systems.

<Download>

Ultima actualizare în Miercuri, 10 Iulie 2013 13:48