Sondaje 6

Din ceea ce stiu pana in prezent despre UMK, daca un prieten ar dori sa studieze la o Universitate privata si mi-ar cere parerea in privinta UMK
 
Les sources du droit pour le juge de la famille dans le droit roumain - Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU

Les sources du droit pour le juge de la famille

dans le droit roumain

– résumé


Le juge du tribunal de tutelle et de la famille est un des plus importants acteurs du monde judiciaire roumain.

Le spécifique très complexe de son activité judiciaire impose une plus grande diversité des sources de droit. Les dispositions de la Constitution et de la loi roumaine restent la source principale de droit pour le juge de la famille.

Mais, vu la complexité des nouvelles institutions crées par le nouveau Code civil dans ce domaine, la recherche parmi les lois étrangère sources d’inspiration et par la jurisprudence que celles-ci ont donné naissance et aussi par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme retrouve son importance et son utilité.

Sursele de drept pentru judecătorul de familie în dreptul românesc

Rezumat

Judecătorul instanţei de tutelă şi familie este unul dintre cei mai importanţi actori ai lumii judiciare din România. Specificul foarte complex al activităţii sale impune o mare diversitate a izvoarelor dreptului aplicabil. Dispoziţiile Constituţiei şi cele ale legii româneşti rămân principalul izvor de drept pentru judecătorul de familie. Cu toate acestea, nu putem omite nici rolul pe care obiceiul, doctrina şi jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti din România continuă să îl deţină în aplicarea dispoziţiilor dreptului familiei. Dar, având în vedere complexitatea noilor instituţii reglementate de Codul civil, în acest domeniu, cercetarea legilor străine care au constituit sursele sale de inspiraţie, a reglementărilor dreptului Uniunii Europene şi a jurisprudenţei generate de acestea, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului îşi afirmă importanţa şi utilitatea.

Sources of law for the family court judge in the Romanian law

Abstract

The family and guardianship court judge is one of the most important actors in the Romanian judicial system. The peculiarity of its very complex activity requires a great diversity of sources of applicable law. The provisions of the Constitution and those of the Romanian law remain the main source of law for the family and guardianship court judge. However, we cannot ignore any role that custom, doctrine and case law of the Romanian courts continue to hold under the provisions of family law. But, given the complexity of the new institutions governed by the Civil Code in this field, it is very important and useful to investigate the foreign laws which represented its sources of inspiration, the European Union law regulations and the case law they generated, as well as the European Court of Human Rights case law.

<Download>

Ultima actualizare în Miercuri, 10 Iulie 2013 13:42