4. LECTOR, Drept privat

Candidat castigator: Lect. dr. Ancuta Irina Cehan

1. DESCRIERE POST:

Pozitia: LECTOR UNIVERSITAR, poziţia 11 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe Conexe de la Facultatea de Drep

Discipline:  Drept procesual civil I,

               Drept procesual civil II,

               Practica de specialitate

Analiza noţiunilor specifice procesului civil şi procedurii civile, a instituţiilor şi conceptelor aplicabile procesului civil şi  îndeplinirea atribuţiilor didactice  într-o manieră care să conducă la îndeplinirea obiectivelor disciplinei, respectiv însuşirea noţiunilor de specialitate şi formarea unor competenţe de interpretare şi aplicare  corectă a normelor procesual civile   

2. Atribuţii / activităţi aferente postului:

     pregătirea şi susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplina Drept procesual civil
    evaluarea studenţilor prin evaluări periodice şi respectiv examen
    coordonare  lucrări de licenţă şi referate pentru studenţi;
    participarea la organizarea competiţiilor studenţeşti şi îndrumarea acestora la cercurile ştiinţifice  de specialitate
    îndeplinirea unor sarcini pentru bunul mers al programelor de studii din catedră : examene, comisii ad-hoc sau permanente  
    redactarea de articole ştiinţifice de specialitate;
    redactarea de materiale didactice şi de cercetare utile procesului didactic
    participarea în comitete editoriale ale revistelor de specialitate, în colective de lucru pentru redactarea unor proiecte de cercetare.

3. Tematica probelor de concurs:

1.     Notiunea si sistemul procesual civil si ale dreptului procesual civil
2.    Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil
3.    Acţiunea civilă
4.    Participanţii la procesul civil
5.    Competenta in procesul civil
6.    Actele de procedură. Termenele procedurale. Amenzi judiciare şi despăgubiri
7.    Judecata în primă instanţă.
8.    Hotărârile judecătoreşti
9.    Apelul
10.    Recursul
11.    Contestaţia în anulare
12.    Revizuirea
13.    Proceduri speciale
14.    Executarea silită

4. Bibliografie

1.    Viorel M. Ciobanu, G. Boroi, „Drept procesual civil. Curs selectiv şi teste grilă”, Ed.C.H. Beck, Buc.2009,  2011  
2.    Ioan Leş, „Tratat de drept procesual civil”, Ed. CH Beck, Buc. 2010
3.    Gabriel Boroi, Octavia Spineanu Matei , „Codul de procedură civilă adnotat”, Ed.Hamangiu,2011
4.    S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, „Tratat de executare silită”, Ed. Lumina Lex, Buc. 2001
5.    Ion Deleanu, „Tratat de procedură civilă”, Ed. C.H.Beck,2007 , vol.I, II
6.    I. Stoenescu, S. Zilbertein, „Executarea silita”, Ed. Stiintifica si enciclopedica, Bucuresti, 1983
7.    I. Stoenescu, S. Zilbertein, „Drept procesual civil, Caile de atac si procedurile speciale”, E. D. P., Bucuresti, 1981
8.    I. Stoenescu, S. Zilbertein, „Drept procesual civil, Teoria generala”, E.D.P., Bucuresti, 1983
9.    V. Negru, D. Radu, „Drept procesual civil”, E. D. P., 1972
10.    G. Boroi, D. Radescu, „Codul de procedura civila comentat si adnotat”, Ed. ALL Beck, Bucuresti, 1984
11.    V. M. Ciobanu, „Tratat teoretic si practic de procedura civila”, Ed. National, Bucuresti, 1997, 2000, 2006

5. Calendarul concursului:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 15.03.2013
Ora susţinerii prelegerii: 10.00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 15.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 15.03.2013 – 16.03.2013
Perioadă de contestaţii: 17.03.2013 – 20.03.2013

6. Lista de documente necesari inscrierii:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
e) fişa de autoevaluare;
f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.
n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)

CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS:

Ancuta Irina CEHAN

CV      Lista de lucrari   Fisa de indeplinire a standardelor minimale


Mise à jour le Jeudi, 21 Mars 2013 14:21