2. CONFERENTIAR, Drept privat

Concursul se va relua in anul univ. 2013-2014

1.    DESCRIEREA POSTULUI

Poziţie: CONFERENTIAR UNIVERSITAR, pozitia 2
din statul de functiuni al Departamentului de Drept Privat si Stiinte conexe, FACULTATEA DE DREPT

Disciplinele: Dreptul european al concurenţei,

                        Dreptul comerţului internaţional,

                        Dreptul mediului


2. CALENDARUL CONCURSULUI:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012

Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013

Data susţinerii prelegerii: 15.03.2013

Ora susţinerii prelegerii: 9.00

Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2

Perioadă susţinere a examenelor: 15.03.2013

Perioadă comunicare a rezultatelor: 15.03.2013 – 16.03.2013

Perioadă de contestaţii: 17.03.2013 – 20.03.2013


3. LISTA DE DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:

a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;

c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;

d) lista de lucrări tipărit şi electronic;

e) fişa de autoevaluare;

f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;

g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;

h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;

i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;

k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;

l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.

n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.


Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)

4. TEMATICA PROBELOR DE CONCURS:

 1. Obiectivele Dreptului comertului international si principiile acestei discipline;
 2. Subiectele Dreptului comertului international;
 3. Rolul arbitrajului comercial international;
 4. Rolul si procedura de solutionare a litigiilor pe calea arbitrajului;
 5. Contractul de comert international: concept, caractere juridice, clasificare si conditii de validitate;
 6. Continutul contractului de comert international: clauze privind aspecte juridice; clauze asiguratorii menite sa evite sau sa diminueze riscurile, acoperirea riscurilor prin garantii;
 7. Efectele contractului de comert international si incetarea acestuia;
 8. Contractul de vanzare-cumparare internationala;
 9. Contractele de transfer de tehnologie(contractul de licenta si contractul de know-how);
 10. Contractele de intermediere(contractul de comision si contractul de mandat).

BIBLIOGRAFIE

 1. Sergiu Deleanu – Dreptul comertului international, vol. 1 si 2, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997
 2. Dumitru Florescu si Liviu Narcis Parvu- Contractele de comert international, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2009
 3. Dumitru Mazilu – Dreptul comertului international, editia a III-a, Ed Lumina Lex, Bucuresti, 2003
 4. Dumitru Mazilu si Daniel Mihail Sandru – Reglementari privind contractul international, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002
 5. Ioan Macovei – Dreptul comertului international, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2009

Pana in acest moment, nici un candidat nu este inscris la acest concurs

Mise à jour le Jeudi, 21 Mars 2013 14:26