7. Lector, Drept privat

Candidat castigator : Lect. dr. Catalin Dracsineanu

1. Descriere post:

Pozitia: Lector universitare, poziţia 16 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe Conexe de la Facultatea de Drept
Discipline: Limba modernă – Engleza I
Limba modernă – Engleza II
Engleza juridică I
Engleza juridică II

2. Atribuţii / activităţi aferente postului:

Susţinere curs limba engleză juridică, I şi II
Evaluare continuă studenţi (referate, prezentări diverse, dialog)
Evaluare periodică studenţi (lucrare de control)
Examen final
Elaborare programe analitice şi  fişe de discipline
Participare şi organizare cercuri ştiinţifice studenţeşti
Îndrumarea studenţilor în cadrul Centrului de orientare în carieră
Participarea la comisii/consilii în interesul învăţământului
Pregătire individuală
Participare la conferinţe etc.
Schimburi academice
Elaborare materiale didactice
Perfecţionare metodică

3. Tematica probelor de concurs:

I. Limba modernă engleză I, limba modernă engleză II

              The Article
- the definite and indefinite article
    The Noun
- genitive case
- plural
    The Pronoun
- personal, reflexive, possessive
    The Adjective
- degrees of comparison
- the use of special constructions
     The Verb
- introduction
    Present tense Simple
    Present Tense Continuous
    Simple Past
    Past Tense Continuous
    Present Perfect
    Past Perfect
    Ways of Expressing Future
    Sequence of Tenses
    “If” Clause
    Passive Voice
    Modal Verbs

II. Engleza juridică I, Engleză juridică II

1. Setting Up a Company in Romania

1.1 Steps in a Company Set Up

1.2 Modification of the Business Undertaken by a Company

2. Types of Companies in Romania

2.1 The Limited Liability Company
2.1.1 Main Features in Romania, Similarities to the US and to the U.K.

2.2 The Joint Stock Company (SA)
2.2.1 Main Features in Romania, Similarities to the US and to the U.K.

2.3 The Representative Office

2.4 The Sole Trader (P.F.A.)
2.4.1 Main Features in Romania, Similarities to the US and to the U.K.

2.5 Partnerships
2.5.1 Main Features in Romania, Similarities to the US and to the U.K.

3. Dissolution, Winding Up and Termination of a Company
3.1 General Considerations

4. General Features of Legal English (legalese)

The Contract of Purchase and Sale

4.1. Contracting Parties/Possible Introductory Statements
4.2. Object of the Contract
4.3. Value of the Contract/Price of the Contract/Payment Terms
4.4. Terms and Conditions regarding Delivery
4.5. Terms and Conditions regarding Reception/Acceptance
4.6. Obligations of the Parties
4.7. Warranties, Representations and Covenants of Seller
4.8. Indemnity
4.9. Force Majeure
4.10. Contractual Liability
4.11. Retention of Title/Property/Transfer of Property/Risk of Loss
4.12. Termination/Cancellation
4.13. Intellectual Property Rights
4.14. Modification
4.15. Confidentiality
4.16. Severability
4.17. Final Dispositions. Miscellaneous
4.18. Applicable Law/Litigation/Dispute/Settlement of Disputes
4.19. Assignments
4.20. Intuitu Personae
4.21. Waiver of Rights
4.22. Non-Transferability
4.23. Possible Endings

4. BIBLIOGRAFIA

Hulban, Horia; Lăcătuşu, Tamara; Gogălniceanu, Călina. Exerciţii şi teste de limba engleză pentru competenţă şi performanţă. Nivelurile începător-mediu-avansat, Ed. Polirom, 2007
Drăcşineanu, Cătălin; Radu, Haraga. Manual de limba engleză pentru profesionişti. Administraţie, drept, finanţe-bănci, contabilitate, secretariat, Ed. Polirom, 2012
Frost, Andrew. English for Legal Professionals, Oxford University Press, Oxford, 2009
Alcaraz, E.; Hughes, B. Legal Translation Explained, St. Jerome Publishing, Manchester, 2002.
Mallin, A. C. Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford, 2007
Tiersma, P. Legal Language The University of Chicago Press, London, UK, 1999
Sabra, A. M. Translation of Contracts, The American University of Cairo, Cairo, Egypt, 1995
Frost, A. English for Business Professionals, Oxford University Press, Oxford, UK, 2007
Krois-Linder, A.; Firth, M. Introduction to International Legal English, Cambridge Professional English, Cambridge, UK, 2008.


5. Calendarul concursului:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 14.03.2013
Ora susţinerii prelegerii: 12,00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 14.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 14.03.2013 – 15.03.2013
Perioadă de contestaţii: 16.03.2013 – 20.03.2013

6. Lista de documente:


În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
e) fişa de autoevaluare;
f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.
n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)


CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS:

Catalin Dracsineanu

CV   Lista de lucrari   Fisa de indeplinire a standardelor minimale

Mise à jour le Jeudi, 21 Mars 2013 14:21