6. Lector - Limba franceza

Candidat castigator: Lect. dr. Anca Andreea Pavel

1.    DESCRIEREA POSTULUI

Poziţie: LECTOR UNIVERSITAR, pozitia 15 din statul de functiuni al Departamentului de Drept Privat si Stiinte conexe, FACULTATEA DE DREPT
Disciplinele: Limba moderna - franceza an I, sem I si II,
                Corespondenţa in limba franceza an III, sem I şi II


Aceste discipline vizeaza familiarizarea studentilor cu notiunile lingvistice de baza si aplicarea acestora in situatii practice precum si imbunatatirea competentelor de comunicare scris si orala a studentilor.
Activitatea didactica va propulsa competentele lingvistice printr-o metodologie interactiva in procesul de studiere a limbii franceze prin diferite activitati grupate in cinci compartimente de baza: lexic general si de specialitate-juridic, gramatica, comunicare, civilizatie, notiuni teoretice si aplicatii in redactarea corespondentei oficiale si neoficiale in scopul largirii orizontului cognitiv.
De asemenea, cursurile isi propun corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a le aplica in practica, in vederea mobilizarii studentilor in tratarea unor probleme cu valoare general – umana, prin aport lingvistic si prin actualitatea mesajului informational.

2.    ATRIBUŢII / ACTIVITATI AFRENTE POSTULUI

    Pregatirea şi suţinerea cursurilor şi a seminariilor la disciplinele Limba moderna - franceza  I şi II, Corespondenţa in limba franceza I şi II
    Evaluarea continua a studenţilor (prezentari diverse, dialog)
    Evaluarea periodica a studenţilor (lucrari de control, proiecte)
    Examen final
    Elaborarea programelor analitice şi a fişelor de disciplina
    Elaborarea materialelor didactice
    Participarea şi organizarea diverselor activitaţi şi a proiectelor impreuna cu studenţii, elevii şi cadrele didactice din invaţmantul universitar si preuniversitar
    Participarea la conferinte, sesiuni de comnunicari, mese rotunde
    Pregatirea individuala
    Schimburi academice
    indeplinirea unor sarcini pentru bunul mers al activitaţilor instituţiei: asitenţa examene, comisii ad-hoc sau permanente

3.    TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

1.    Petite histoire de Paris
    Grammaire et exercices :
-    L’article
-    Les adjectives numéraux
-    Le gallicisme C’est…qui, C’est…que
    Vocabulaire français: droit
    Actes de parole:
-    Presentation
-    Formuls d’adresse

2.    Les deux iles du Coeur de Paris
    Grammaire et exercices :
-    Le feminine des noms
-    Le pluriel des noms
    Vocabulaire français: justice, peine, cour d’assises
    Actes de parole:
-    persuader

3.    De l’Hôtel de Ville aux Tuileries
    Grammaire et exercices : L’expression de la possession
    Vocabulaire français: droit administratif, administration, médiateur de la République, mémoire, maire, conseil municipal
    Actes de parole:
-    Donner son avis

4.    De la Concorde à l’Etoile
    Grammaire et exercices :
-    Adjectifs et pronoms démonstratifs
-    Le pronom indéfini on
    Vocabulaire français:
-    liberation conditionnelle, liberté civile, libertés publiques
-    rendre + adjectif
-    être dépourvu de …
-    dès lors
    Actes de parole: modaliser certain

5.    Beaubourg et les Halles, hier et aujourd’hui
    Grammaire et exercices: adjectifs et pronoms indefini
    Vocabulaire français:
-    Ordonnance, Loi, Loi-cadre, Loi constitutionnelle, Garde á vue, Garde de Sceaux
    Actes de parole: admettre

6.    Tipuri de corespondenţa oficiala şi tehnici specifice de redactare
    Formule uzuale de introducere şi de incheiere, de adresare şi de salut
    Solicitare de informaţii
    Aviz de primire
    Invitaţie
    Felicitare oficiala
    Curriculum vitae

7.    Tipuri de corespondenţa neoficiala şi tehnici specifice de redactare
    Recomandare
    Mulţumire
    Refuz şi scuze
    Felicitare
    Invitaţii

4. BIBLIOGRAFIA:  

1.    Dan Dumitrescu, Ghid de conversatie roman-francez, Ed. Meter-Press, Bucuresti, 2007
2.    Dictionar vizual roman-francez, Ed. Litera International, Bucuresti, 2010
3.    Helene Cajolet-Laganiere, Le Francais au bureau, Quebec, 2000
4.    H. Ecoffet, Y. Jeaneau, Connaissance des institutions publiques, B.E.P. 2-e annee – toutes options, Collection des Brevets d’Etudes Proffessionnelles, Maison et Cie, 120, Boul. Saint-Germain, Paris, 1971
5.    Saraş, M., & Ştefanescu, M., Limba franceza – curs practic, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
6.    Saraş, M., & Ştefanescu, M., Gramatica practica a limbii franceze, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1976a
7.    Bescherelle, La Conjugasion 12.000 verbes, Hatier, Paris, 1990
8.    Ana Firoiu, Corespondenta in limba franceza, Ed. Albatros, Bucuresti, 1982
9.    Alfred Jeanrenaud, Langue française contemporaine – Morfologie et syntaxe, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
10.    Jean Dubois et Guy Jonannon, Grammaire et exercices de français, Librairie Larousse, Paris, VI, 1956
11.    G. Mauger, Cours de Langue et de Civilisation françaises (1-4), Librairie Hachette, Paris, 1959
12.    Oana Poparda, Elements de français juridique, Edition Ankerom, Iaşi, 1996
13.    Oana Poparda, Mihaela Lupu, Méthode de français juridique, Ed. Universitaţii Al.I.Cuza, Iaşi, 2005
14.    Nina Cuciuc, Le français juridique, Ed. Cugetarea, Iaşi, 2000
15.    Martina Huber-Kriengler, Ildiko Lazar et John Strange, Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle, Edition du Conseil de l’Europe, Centre Européen pour les langues vivantes, Graz, 2005

5. Calendarul concursului:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 14.03.2013
Ora susţinerii prelegerii: 10,00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 14.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 14.03.2013 – 15.03.2013
Perioadă de contestaţii: 16.03.2013 – 20.03.2013

6. Lista de documente necesare inscrierii:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:

a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;

c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;

d) lista de lucrări tipărit şi electronic;

e) fişa de autoevaluare;

f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;

g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;

h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;

i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;

k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;

l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.

n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)

CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS:

Anca Andreea Pavel

CV   Lista de lucrari   Fisa de indeplinire a standardelor minimale

Mise à jour le Mardi, 19 Mars 2013 13:47