3. CONFERENTIAR, Drept privat

Concursul se va relua in anul univ. 2013-2014

1.    DESCRIEREA POSTULUI

Conferenţiar, poziţia 4 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe Conexe de la Facultatea de Drept
Discipline: Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
              Dreptul societăţilor comerciale
              Drept electoral şi statutul alesului local


2. CALENDARUL CONCURSULUI:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 15.03.2013
Ora susţinerii prelegerii:  11.00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 15.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 15.03.2013 – 16.03.2013
Perioadă de contestaţii: 17.03.2013 – 20.03.2013

3. Lista de documente necesare inscrierii:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
e) fişa de autoevaluare;
f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.
n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)


Mise à jour le Jeudi, 21 Mars 2013 14:26