1. CONFERENTIAR, Drept Public

Candidat castigator: Conf. dr. Vadim Dumitrascu

1.    DESCRIEREA POSTULUI

Poziţie: CONFERENTIAR, pozitia  5 din statul de functiuni al Departamentului de Drept Public,  FACULTATEA DE DREPT
Disciplinele: Introducere în Economia politică; Management; managementul instituţiilor publice locale

I.  Dezvoltarea la studenţi a fundamentelor culturii economice şi a abilităţilor de abordare corectă a acelor aspectelor profesionale care au o determinantă sau implicaţii economice pentru practica juridică prin expunerea şi explicarea unor noţiuni bazice de microeconomie, macroeconomie şi economie internaţională şi prin urmărirea modalităţile concrete de manifestare a conceptelor şi legităţilor economice generale în procesele şi fenomenele economice reale.
II.  Crearea unui bagaj de cunoştinţe manageriale generale şi dezvoltarea abilităţilor de abordare corectă a aspectelor manageriale din cadrul organizaţiilor moderne prin expunerea şi explicarea unor concepte bazice privind structurarea, funcţionarea şi managementul performant al organizaţiilor modern şi prin urmărirea modalităţile concrete de manifestare a noţiunilor teoretice ale managementului în activitatea organizaţiilor reale.
III. Prezentarea noţiunilor şi conceptelor manageriale fundamentale şi abilităţilor de abordare complexă a aspectelor manageriale din cadrul instituţiilor publice moderne prin expunerea şi explicarea unor concepte bazice privind structurarea, funcţionarea şi managementul performant al instituţiilor publice moderne şi urmărirea modalităţile concrete de manifestare a noţiunilor teoretice ale managementului în activitatea instituţiilor  de administraţie locale.

2.    ATRIBUŢII / ACTIVITATI AFERENTE


1. Activităţi didactice (susţinere de prelegeri / cursuri şi seminarii) în concordanţă cu structura postului şi planurile de învăţământ.
2. Activităţi de evaluare / examinare a studenţilor.
3. Elaborare de cărţi, manuale, materiale şi lucrări didactice în specialitatea postului.
4. Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale.
5. Cercetare ştiinţifică în vederea perfecţionării calităţii activităţii didactice prin elaborarea de publicaţii în reviste de specialitate cotate ISI Thomson Reuters şi indexate BDI.   

3.    TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

Disciplina  „Management“:
1.    Evoluţia gândirii manageriale: paradigme, teorii, modele
2.    Managementul cunoaşterii organizaţionale
3.    Managementul imaginii şi crizelor organizaţionale
4.    Managementul schimbării organizaţionale
5.    Leadership-ul în organizaţiile moderne

Disciplina „Managementul instituţiilor publice locale“:
1.    Birocraţia ca model structural generic în instituţiile publice.
2.    Cultura organizaţională a instituţiilor publice
3.    Comunicarea organizaţională în instituţiile publice

Disciplina „Introducere în Economia Politică“:
1.    Capitalul: definiţii, tipuri, funcţii
2.    Costurile şi performanţele agenţilor economici
3.  Funcţiile concurenţei în contextul economiei de piaţă
4.  Funcţiile preţurilor în contextul economiei de piaţă
5.  Etică şi responsabilitate socială în activitatea economica

4. BIBLIOGRAFIA:


    Barnard Ch., Functiile executivului, Editura Cartier, Chisinău, 2003
    Brown T., Crainer S., Dearlove D., Rodrigues J., Business Minds. Intră în mintea celor mai mari gânditori de management, Editura Publica, Bucureşti, 2008
    Ciucur D., Gavrilă I., Popescu C., Economie, Editura Tribuna Economică, Bucuresti, 2004
    Christensen C. M., Raynor M. E., Inovaţia ca soluţie în afaceri, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010
    Cordellier S. (coord.), Mondializarea dincolo de mituri, Editura Trei, Bucuresti, 2006
    Dinga E., Studii de Economie. Contribuţii de analiză logică, epistemologică şi metodologică, Editura Economică, Bucureşti, 2009
    Hamel G., Breen B., Viitorul managementului. Noul ghid pentru managerii secolului XXI, Editura Publica, Bucureşti, 2010
    Hamel G., Prahalad C. K., Competiţia pentru viitor, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008
    Grigore M. Z., Noua Microeconomie, Editura Universitară, Bucuresti, 2005
    Johnson S., De unde vin ideile bune. Istoria naturală a inovaţiei, Editura Publica, Bucureşti, 2011 

5. Calendarul concursului:
 
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 14.03.2013
Ora susţinerii prelegerii: 10, 00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 14.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 14.03.2013 – 15.03.2013
Perioadă de contestaţii: 16.03.2013 – 20.03.2013

6. Lista de documente:

 În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
            a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
            b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
            c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
            d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
            e) fişa de autoevaluare;
            f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
            g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
            h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
            i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
            j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
            k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
            l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
            m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.
            n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)

CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS:

Vadim Dumitrascu

CV   Lista de lucrari   Fisa de indeplinire a standardelor minimale1.    Conferenţiar, poziţia 5 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Public de la facultatea de Drept ( Introducere în Economia politică; Management; managementul instituţiilor publice locale);

Domeniul ştiinţific: Management

Descriere post:

 

                     I.        Dezvoltarea la studenţi a fundamentelor culturii economice şi a abilităţilor de abordare corectă a acelor aspectelor profesionale care au o determinantă sau implicaţii economice pentru practica juridică prin expunerea şi explicarea unor noţiuni bazice de microeconomie, macroeconomie şi economie internaţională şi prin urmărirea modalităţile concrete de manifestare a conceptelor şi legităţilor economice generale în procesele şi fenomenele economice reale.

                    II.        Crearea unui bagaj de cunoştinţe manageriale generale şi dezvoltarea abilităţilor de abordare corectă a aspectelor manageriale din cadrul organizaţiilor moderne prin expunerea şi explicarea unor concepte bazice privind structurarea, funcţionarea şi managementul performant al organizaţiilor modern şi prin urmărirea modalităţile concrete de manifestare a noţiunilor teoretice ale managementului în activitatea organizaţiilor reale.

                   III.        Prezentarea noţiunilor şi conceptelor manageriale fundamentale şi abilităţilor de abordare complexă a aspectelor manageriale din cadrul instituţiilor publice moderne prin expunerea şi explicarea unor concepte bazice privind structurarea, funcţionarea şi managementul performant al instituţiilor publice moderne şi urmărirea modalităţile concrete de manifestare a noţiunilor teoretice ale managementului în activitatea instituţiilor  de administraţie locale.

 

Atribuţiile/ activităţile aferente:

 

1. Activităţi didactice (susţinere de prelegeri / cursuri şi seminarii) în concordanţă cu structura postului şi planurile de învăţământ.

2. Activităţi de evaluare / examinare a studenţilor.

3. Elaborare de cărţi, manuale, materiale şi lucrări didactice în specialitatea postului.

4. Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale.

5. Cercetare ştiinţifică în vederea perfecţionării calităţii activităţii didactice prin elaborarea de publicaţii în reviste de specialitate cotate ISI Thomson Reuters şi indexate BDI.   

 

Salariul minim de încadrare: 2000 lei

 

Calendarul concursului:

 

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012

Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 27.02.2013

Data susţinerii prelegerii: 14.03.2013

Ora susţinerii prelegerii: 10, 00

Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2

Perioadă susţinere a examenelor: 14.03.2013

Perioadă comunicare a rezultatelor: 14.03.2013 – 15.03.2013

Perioadă de contestaţii: 16.03.2013 – 20.03.2013

Mise à jour le Jeudi, 21 Mars 2013 14:21