Intrebari frecvente


I N T R E B A R I   F R E C V E N T E


Ce inseamna: CREDITE, PUNCTE, PUNCTAJ, NOTA ?


Creditul este o unitate conventionala care masoara volumul de munca al studentului si corespunde unui numar de 30 h de studiu. La cuantificarea prin credite sa iau in considerare toate formele de activitate: curs, seminar, laborator, examene, practica, studiu individual, proiecte. Studentul primeste integral creditele alocate daca promoveaza disciplina studiata.
Punctele
obtinute la o disciplina se determina prin inmultirea creditelor alocate disciplinei cu nota obtinuta de student .
Punctajul
reprezinta suma produselor dintre nota obtinuta la examene si numarul de credite alocate disciplinelor respective.
Nota - Notarea raspunsurilor la examene, teste si probe de verificare se face, de regula, cu note de la 1 la 10, exprimate in numere intregi, nota minima de promovare fiind 5.
     Suma creditelor pe un semestru este de 30 de credite.


Cum am acces la situatia mea scolara ?


Accesul la situatia scolara este permis studentilor si masteranzilor UMK, din incinta institutiei. La logare trebuie respectata conventia de scriere a contului si a parolei asa cum sunt precizate. Rezultatele obtinute in sesiunile de examene sunt actualizate zilnic in baza de date.


De cate ori pot sustine un examen in cadrul taxei de scolarizare ?


La fiecare disciplina, studentii se pot prezenta la examen de cel mult doua ori gratuit, in cadrul sesiunilor stabilite in anul universitar respectiv, conform planului de invatamant. In cazul in care studentii nu obtin note de promovare dupa cea de a doua prezentare sustinerea unui nou examen se poate face numai cu plata taxei aferente.


Pot sa solicit o noua examinare pentru marirea notei ?


La cerere, Decanul poate aproba reexaminarea pentru marirea notei, cu plata taxei aferente, la cel mult doua discipline pe semestru, studentilor care au promovat toate examenele din semestrul respectiv. Reexaminarea pentru marirea notei nu se poate repeta.


Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru promovarea unui semestru / an ?


Anul de studiu se considera promovat daca studentul a acumulat 30 de credite si un minim de 180 de puncte pe fiecare semestru. Studentii care nu au promovat un an de studii in patru semestre consecutive sunt exmatriculati.


Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a ma inscrie in anul urmator de studii ?


Inscrierea studentilor in anul I de studii se aproba de catre decanul facultatii la inceperea anului universitar, dupa depunerea de catre studenti a cererilor de inscriere, a contractului de studii si a primei rate din taxa scolara. Inscrierea in anul II de studii si urmatorii se poate opera daca studentul a acumulat cel putin 20 de credite si un punctaj minim de 120 puncte in anul de studii precedent.


Pot sa efectuez doi ani de studii intr-un singur an universitar ?


La cererea studentului se poate aproba efectuarea a doi ani de studii intr-un singur an universitar in urmatoarele conditii:
a)Studentul sa fie inscris in anul II curs zi;
b)Primele doua semestre sa fie promovate cu o medie de minim 8,50.
c)Taxele de scolarizare aferente celor 2 ani de studii sa fie achitate.
Aceste dispozitii se aplica numai pentru studentii de la studiile universitare de licenta cu durata de 4 ani.


Cum ma pot transfera de la o facultate la alta sau la o alta universitate ?


Studentii se pot transfera de la o specializare la alta tinandu-se cont de compatibilitatea specializarilor si a planurilor de invatamant, cu respectarea criteriilor de performanta profesionala stabilite de fiecare facultate si cu achitarea taxei aferente. Transferul studentilor de la facultatile din afara Universitatii „Mihail Kogalniceanu” –Iasi la facultatile cu acelasi profil din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu”, sau invers, se poate efectua in orice an de studii mai putin primul si ultimul an. Cererile de transfer de la o specializare la alta din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” – Iasi se depun la decanatele facultatilor cu plata taxei aferente.
Transferurile se pot efectua in primele trei saptamani de la inceperea anului universitar. Aprobarea transferurilor este de competenta: Decanului facultatii, cand se solicita transferul de la o specializare la alta in cadrul aceleiasi facultati; Rectorului Universitatii „Mihail Kogalniceanu” – Iasi, cand se solicita transferul de la o facultate din cadrul altei universitati, cu avizul favorabil al rectorului universitatii de la care se solicita transferul. Cererile de recunoastere si echivalare de studii vor fi avizate de catre directorul de studii. Eventualele examene de diferenta se vor stabili avand in vedere planurile de invatamant si fisele de disciplina aferente. Examenele de diferenta vor avea loc pe parcursul anului inmatricularii.


Care sunt situatiile care pot conduce la exmatricularea mea ?


Un student poate fi exmatriculat pentru:
-nepromovarea examenelor in patru semestre consecutive
-neachitarea taxelor de scolarizare la termen
-incercarea de promovare a unui examen prin frauda
-incalcarea grava a eticii universitare


Ce trebuie sa fac pentru a ma reinmatricula ?


Studentul se poate reinmatricula, la cerere, cu plata unei taxe stabilite de Biroul Senat. Reinmatricularea se poate efectua dupa o intrerupere de studii de maxim 3 ani (consecutivi)


Pot sa ma retrag de la studii ?


Retragerea studentului la cerere, se poate face in urmatoarele conditii:
1) la inceputul anului universitar, pana la data de 15 octombrie cu plata taxei datorate pentru serviciile prestate si cu un comision de 10% din totalul taxei anuale;
2) dupa data de 15 octombrie retragerea este conditionata de plata integrala a taxei, reprezentand cheltuielile de instructie, dotare, investitii si acoperirea cheltuielilor pentru locul ocupat si disponibilizat prin renuntare


Pot intrerupe studiile ? Pentru cat timp ?


La cererea motivata a studentului, decanul facultatii poate aproba, in primul semestru al anului universitar, intreruperea studiilor pentru maximum doua semestre. In mod exceptional Senatul poate aproba intreruperea pentru o perioada mai mare. Studentii care au intrerupt studiile, la reluarea acestora vor indeplini eventualele obligatii scolare de diferenta, rezultate in urma modificarii planurilor de invatamant. Studentii care au intrerupt studiile, la reluarea acestora vor indeplini eventualele obligatii scolare de diferenta, rezultate in urma modificarii planurilor de invatamant.


De ce drepturi beneficiez ca student la UMK ?


Studentii Universitatii "Mihail Kogalniceanu" au drepturi si obligatii care decurg din legislatia generala in vigoare, din Carta si regulamentele universitatii. In spatiul universitar, membrii comunitatii academice beneficiaza de protectie din partea autoritatilor responsabile cu ordinea publica. Protectia se asigura impotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnitatii umane si profesionale a membrilor comunitatii academice sau care impiedica exercitarea drepturilor lor. Protectia este solicitata de persoana autorizata prin regulamentul universitar, respectiv Carta Universitatii.
Studentii au dreptul sa fie alesi in organele de conducere, conform regulamentelor specifice, sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din alte organizatii, in conformitate cu prevederile legii.
Studentii isi pot exprima liber opiniile profesionale in spatiul universitar si pot intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca aceasta nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea de cadru didactic sau de student.
Inregistrarea magnetica sau prin procedee echivalente a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea sub orice forma a inregistrarilor activitatii didactice de catre studenti sau alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
Pe perioada studiilor studentii au urmatoarele drepturi specifice:
a)sa foloseasca laboratoarele, salile de cursuri si seminarii, salile de lectura, bibliotecile si celelalte mijloace puse la dispozitie de catre Universitate pentru pregatirea profesionala, precum si pentru activitatile culturale si sportive;
b)sa aleaga, conform planului de invatamant, disciplinele sau pachetele de discipline optionale, pe care le studiaza;
c)sa solicite cadrelor didactice, in cadrul orelor de curs, seminar, lucrari aplicative sau consultatii, clarificarea problemelor din cadrul programelor analitice ale disciplinei;
d)sa urmeze la cerere, in conditiile art. 58 din Legea invatamantului, si alte cursuri decat cele prevazute in planul de invatamant pentru specializarea respectiva;
e)sa participe la activitatea stiintifica, la activitatea formatiilor artistice, cenaclurilor literare, cluburilor, la activitatea sportiva universitara;
f)sa aleaga si sa fie ales, ca reprezentant al studentilor, in Consiliul facultatii, Senatul Universitatii precum si in alte structuri ale universitatii.
g)sa beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii, la alte Universitati din tara si strainatate;
h)sa participe, prin libera exprimare a opiniilor, dupa o procedura aprobata de Senat, la evaluarea activitatii pentru disciplinele frecventate;
i)sa foloseasca facilitatile de cercetare stiintifica ale universitatii.
j)sa urmeze concomitent doua specializari (conform art.60, al.4 din Legea Invatamantului), daca indeplinesc conditiile de admitere cerute.
Pentru performante deosebite obtinute in activitatea profesionala si stiintifica, studentii pot fi recompensati prin: diplome de merit, premii anuale sau ocazionale, scutiri de taxa (totala sau partiala) si prin alte forme. Acordarea recompenselor se hotaraste de catre Consiliile facultatilor. Bursele sociale (sub forma reducerii de taxa) se pot stabili de catre Biroul Senat in conformitate cu Regulamentul privind acordarea facilitatilor si burselor pentru studentii de la UMK.


Care sunt indatoririle unui student la UMK ?


-sa indeplineasca toate sarcinile ce le revin potrivit planului de invatamant si a fiselor de disciplina;
-sa respecte normele de disciplina si etica universitara, in conformitate cu regulamentele proprii ale Universitatii; s
-a foloseasca cu grija bunurile materiale existente in spatiile de invatamant, camine, etc., sa le intretina si sa le pastreze in buna stare. Prejudiciile constand din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform procedurii legale, de la cei care le-au produs; s
-a achite taxele stabilite de catre Biroul Senat si facute publice prin afisare.


Care sunt sanctiunile care se pot aplica unui student la UMK ?


Nerespectarea de catre studenti a indatoririlor ce decurg din prezentul Regulament atrage de drept atentionarea si aplicarea urmatoarelor sanctiuni: a)avertisment;
b)ridicarea stimulentelor materiale acordate (scutiri, reduceri sau amanari de taxe);
c)amanarea examenului la disciplina la care nu au fost indeplinite obligatiile minimale;
d)pierderea dreptului de a se mai prezenta la examene in anul universitar respectiv, in caz de frauda la examen
e)exmatricularea din Universitate.

Sanctiunile de la punctele a), b), c) si d) se aplica de Consiliul facultatii, iar cele de la punctul e) de catre Rector, la propunerea Consiliului facultatii.

Sanctiunea, aplicata in functie de gravitatea abaterilor, de repetarea abaterilor si de conditiile in care au fost savarsite, poate fi contestata, in termenul legal de 30 de zile, la organul de conducere imediat superior celui care a aplicat-o, iar in cazul exmatricularii se adreseaza Senatului.


Last Updated on Monday, 07 March 2011 11:25