Regulament privind organizarea si desfasurarea cercetarii stiintifice

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

Art.1. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, înfiinţată prin Legea nr.137/ 17.05.2005, ca universitate particulară acreditată (M. Of. 434 din 23 mai 2005), care acordă o importanţă deosebită şi susţine permanent dezvoltarea cercetării ştiinţifice în cadrul acestei instituţii.


Art.2. Activitatea de cercetare ştiinţifică este componenta importantă a procesului de învăţământ din Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi se desfăşoară în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică a Universităţii „Mihail Kogălniceanu”.


Art.3. (1) Facultăţile, catedrele, centrele de cercetare şi celelalte structuri de acest profil au sarcina de a întocmi anual un plan de cercetare – după ce a fost dezbătut şi aprobat la nivelul structurilor respective – acesta va fi înaintat cancelarului pentru aprobar la începutul anului universitar.

(2) Un raport anual va fi întocmit până la 1 martie al anului următor şi înaintat cancelarului pentru aprobare.


CAPITOLUL II. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică

Art.4. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează la nivel de catedre, între care există o colaborare continuă în vederea implementării portofoliului de programe, proiecte sau teme de cercetare.

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ – cercetare şi medii de afaceri din ţară sau din străinătate.

(3) activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele catedrelor, facultăţilor, centrelor de cercetare.

(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care catedra a fost informată şi şi-a exprimat acordul pentru desfăşurarea unui program propriu de cercetare.


Art.5. (1) Centrele de cercetare se constituie şi funcţionează la nivelul catedrelor, facultăţilor sau universităţii, la iniţiativa cadrelor didactice care au preocupări şi experienţă ştiinţifică relevantă.

(2) Înfiinţarea Centrelor de cercetare este competenţa Senatului Universităţii „Mihai Kogălniceanu” din Iaşi cu avizul consiliului facultăţii.

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza în colaborare cu orice centru de cercetare din cadrul universităţii, cu institute de învăţământ şi cercetare din ţară sau din străinătate.


Art. 6. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

a)     comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, conferinţe sau alte manifestări ştiinţifice similare pe plan naţional şi internaţional;

b)     studii şi articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, cu acreditare naţională şi/sau internaţională;

c)      cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate în edituri recunoscute;

d)     teze de doctorat;

e)     alte materiale specifice elaborate în cadrul proiectelor sau programelor de cercetare.


Art.7. Raportul privind activitatea de cercetare ştiinţifică a UMK va fi afişat pe situl universităţii. Aici vor fi afişate şi rapoartele asupra proiectelor de cercetare –dezvoltare pe bază de contract/ grant.


Art.8. Studenţii şi masteranzii vor fi atraşi la activităţile de cercetare prin intermediul cercetărilor ştiinţifice, a proceselor simultate, a sesiunilor ştiinţifice, etc.


Art.9. La nivelul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se organizează sesiuni, conferinţe, mese rotunde, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice cu participare naţională sau internaţională, pentru valorificarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare.


Art. 10. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi susţine, în limita sumelor disponibile, apariţia unor cărţi şi reviste în scopul valorificării şi diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice.


Ar. 11. Activitatea de cercetare ştiinţifică realizată de către cadrele didactice din Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este inclusă în norma didactică şi face obiect al autoevaluării, al evaluării de către catedră şi a evaluării externe.


Art.12. (1) Activitatea de cercetare a studenţilor se desfăşoară sub diferite forme, cum ar fi:

a)     participarea studenţilor la realizarea unor programe/ proiecte coordonate de către catedre şi centrele de cercetare ştiinţifică;

b)     participarea la activităţi specifice în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti organizate la nivelul catedrelor sau al facultăţilor;

c)      cercetarea ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi care se finalizează prin proiecte, lucrări de licenţă, studii de caz, sau alte asemenea activităţi;

(2) Rezultatele activităţii ştiinţifice pot fi luate în considerare în sistemul de evaluare profesională a studenţilor şi pot fi publicate în reviste de specialitate.

(3) Anual, la nivelul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor.


Art.13. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este condusă de către cancelarul universităţii , care colaborează cu secretarii ştiinţifici de facultate.

(2) Cancelarul Universităţii are atribuţii executive în organizarea, desfăşurarea, finalizarea şi raportarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică.CAPITOLUL III. Finanţarea cercetării ştiinţifice

Art.14. Activitatea de cercetare ştiinţifică se regăseşte în curriculum vitae şi în fişa de autoevaluare a fiecărui cadru didactic şi constituie unul din criteriile principale de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic.


Art.15. Pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar şi profesor, precum şi pentru atribuirea dreptului de a conduce doctorate, activitatea de cercetare ştiinţifică este prioritară în evaluare, în conformitate cu prevederile legale.


Art. 16. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau în străinătate poate fi sprijinită financiar cu aprobarea conducerii universităţii.


Art.17. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se poate face şi prin diplome acordate de Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.


Art.18. Activitatea de cercetare ştiinţifică cu posibilă finanţare se desfăşoară prin intermediul programelor, temelor de cercetare – dezvoltare şi activităţilor cuprinse, după caz, în:

a)     programe naţionale de cercetare ştiinţifică, finanţate de Academia Română;

b)     programe de cercetare ştiinţifică finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;

c)      teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă prin contracte cu medii de afaceri, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

d)     programe instituţionale coordonate de catedre şi facultăţi

e)     proiecte interne ale UMK.


Art.19. Pentru fiecare proiect/program delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către director, un buget de venituri şi cheltuieli de care acesta este direct răspunzător în faţa beneficiarilor şi a rectorului universităţii.


Art.20. Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de contract /grant, universitatea îşi asumă următoarele obligaţii:

a)     oferă cadrul pentru evidenţa cercetării;

b)     controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi a obligaţiilor asumate;

c)      informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui program sau proiect;

d)     numeşte un nou director de program/ proiect în cazul în care cel anunţat iniţial nu mai poate coordona proiectul;

e)     returnează sumele primite în cazul în care un program/ proiect nu poate fi continuat, conform etapelor stabilite şi realizate, urmând ca acestea să fie recuperate  de la cel ce este în culpă.

Art.21. (1) Fiecare grant sau contract constituie obiect distinct de evidenţă în contabilitate.

(2) Prin conturi analitice deschise pentru evidenţa obiectului cercetării ştiinţifice sunt înregistrate veniturile şi cheltuielile fiecărui grant, contract sau manifestare ştiinţifică. Prin aceste conturi se controlează în ce măsură cheltuielile angajate sunt în limita veniturilor realizate.

(3) Angajarea cheltuielilor din contul de cercetare ştiinţifică se efectuează numai la solicitarea scrisă, pe bază de referat a directorului de program/ proiect.

(4) Materializarea cheltuielilor: procurarea de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor şi mobilităţilor etc. se efectuează prin activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul universităţii.


Art. 22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetării ştiinţifice atrage, după caz, răspunderea Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi ca instituţie, şi /sau a directorului de proiect.


Acest regulament a fost adoptat în sedinţa de Senat din data de 27.09. 2010

Ultima actualizare în Joi, 08 Decembrie 2011 16:17