Regulament de organizare si functionare al Consiliului de administratie al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi

In temeiul Legii nr. 137/2005 privind infiintarea Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi si a Legii educatiei nationale nr. 1/2011 precum si in aplicarea Cartei Universitare,  Senatul Universitatii Mihail Kogalniceanu din Iasi aproba prezentul Regulament.

 

CAPITOLUL I – Functiile si structura Consiliului de Administratie

Art. 1: Functiile Consiliului de Administratie

1.1. Consiliul de Administratie este structura de conducere operativa a universitatii care aplica deciziile strategice ale Senatului universitar, guvernand activitatea administrativa, financiar-economica si patrimoniala a Universitatii.

1.2. Consiliul de Administratie sustine planul strategic de dezvoltare a Universitatii elaborat de Rector.

 

Art. 2: Structura Consiliului de Administratie

2.1. Consiliul de administratie este alcatuit din 5-7 membri. Numarul exact al membrilor Consiliului de administratie si componenta se stabilesc de catre Adunarea generala a membrilor fondatori ai Universitatii „Mihail Kogalniceanu” Iasi, astfel incat sa fie alcatuit din persoane cu experienta in managementul universitar de cel putin 5 ani sau sa reprezinte functii executive in exercitiu la nivelul Senatului, facultatilor si adminstratiei.

CAPITOLUL II – Activitatea si atributiile Consiliului de Administratie:

Art. 3: Activitatea Consiliului de Administratie

3.1. Consiliul de Administratie al UMK se intruneste in sedinte ordinare, bilunar, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie.

3.2. Consiliul de Administratie se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la cererea Presedintelui Consilului de Administratie sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor CA.

3.3. Convocarea Consiliului de Administratie se face in scris sau prin e-mail, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare.

3.4. Sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara legal in prezenta a jumatate plus unu din membri.

3.5.,Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de catre Presedintele CA, ales in conditiile prevazute la art.6.2. sau de unul dintre membrii CA, in cazul delegarii acestuia de catre Presedintele CA.

3.6. La lucrarile Consiliului de Administratie pot asista si lua cuvantul, ca invitati, Rectorul, Prorectorul, Decanul, reprezentanti ai Senatului universitar,  precum si reprezentanti ai altor structuri din cadrul institutiei.

3.7. Reprezentantii salariatilor sunt invitati la sedintele Consiliului de Administratie care au pe ordinea de zi aspecte legate de aplicarea legislatiei muncii in institutie, aplicarea legislatiei invatamantului in raporturile de munca stabilite in cadrul institutiei.

3.8. In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul de Administratie adopta hotarari, avize si alte acte, cu votul majoritatii membrilor prezenti (majoritate simpla). Hotararile cu caracter individual privitoare la persoane vor fi luate prin vot secret.

3.9. Se adopta cu votul majoritatii absolute urmatoarele hotarari ale Consiliului de Administratie privind:

a)  patrimoniul si investitii mai mari de 10.000 lei;

b)  structura administrativa a Universitatii si alegerea aparatului tehnico-administrativ;

c) formarea de depozite financiare, contractarea de credite bancare in vederea sustinerii unor proiecte si planuri de dezvoltare ale universitatii;

d) cuantumul taxelor de studii, conform art.119 din Legea educatiei nationale;

e) programele de investitii si de dezvoltare a bazei materiale.

3.10. Hotararile, avizele si alte acte emise de Consiliul de Admnistratie  se semneaza de catre Presedintele CA.

3.11.Consiliul de Administratie adopta si avize conforme la solicitarea Senatului UMK.

3.12. Lipsa avizului conform atrage nulitatea absoluta a hotararii Senatului UMK.

3.13.Consiliul de Admnistratie elaboreaza anual un raport de activitate, care se prezinta Senatului universitar. Acest raport va servi drept referinta pentru elaborarea raportului anual de autoevaluare al Universitatii, care se inainteaza Ministerului Educatiei, si a a planurilor strategice viitoare.

3.14. Lucrarile Consiliului de Administratie sunt evidentiate de un secretar desemnat in acest sens, care intocmeste procesul-verbal al fiecarei sedinte CA.

3.15. Hotararile Consiliului de Administratie sunt aduse la cunostinta, in scris, structurilor si persoanelor vizate, iar hotararile de importanta majora, care privesc intreaga comunitate universitara sunt publicate si pe site-ul universitatii.

3.16. Adresele si cererile adresate Consiliului de Administratie vor fi dezbatute si solutionate in termen de maxim 30 de zile de la inregistrare.

 

Art. 4: Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

 

4.1. Elaboreaza si propune spre aprobarea Senatului strategii economice ale universitatii pe termen lung si mediu si politici pe domenii de interes ale institutiei;

4.2. Pune in practica viziunea si deciziile strategice ale Senatului;

4.3. Asigura realizarea unei bune gestionari a resurselor financiare si a patrimoniului universitatii;

4.4. Stabileste modalitatile in care se poate construi, detine si folosi elementele aferente bazei materiale a Universitatii;

4.5. Stabileste in termeni operationali bugetul institutional, in functie de necesitatile financiare si materiale ale universitatii;

4.6. Aproba executia bugetara si bugetul anual de venituri si cheltuieli;

4.7. Aproba situatiile financiare anuale (bilantul contabil si contul de rezultate);

4.8. Avizeaza derularea tuturor operatiunilor financiare ale universitatii;

4.9. Avizeaza infiintarea de noi departamente, centre de cercetare si servicii, cu respectarea procedurilor legale;

4.10. Avizeaza propunerile de programe noi de studii;

4.11. Propune numirea unor comisii de specialitate formate din personal aflat in structurile din subordine sau solicita rapoarte de analiza comisiilor permanente sau temporare ale Senatului;

4.13. Asigura colaborarea cu comisiile consultative externe;

4.14. Aproba propunerile de acordare a salariilor si gradatiilor de merit, precum si a altor recompense pentru personalul cu realizari deosebite;

4.16. Aproba acordarea de burse, recompense si concedii de studii si cercetare pentru personalul didactic;

4.17. Aproba in baza criteriilor specifice de acordare, bursele de merit, bursele de studiu si de ajutor social din fondurile proprii, in raport cu performantele profesionale ale studentilor;

4.18.Avizeaza statele de functiuni ale personalului didactic, de cercetare si didactic auxiliar;

4.19. Avizeaza propunerile de scoatere la concurs a posturilor vacante;

4.20. Avizeaza structura anului universitar si aproba principalele manifestari stiintifice si culturale;

4.21. Aproba limita efortului financiar pentru participarea cadrelor didactice din universitate la manifestarile stiintifice nationale si internationale;

4.22. Aproba fondurile de editare, pentru publicatiile stiintifice proprii;

4.23. Aproba fondurile bibliotecii pentru completarea patrimoniului de reviste, carti, brevete si a mijloacelor de informare si documentare;

4.24. Aproba structura administrativa a Universitatii si isi alege aparatul tehnico-administrativ;

4.25. Aproba formarea de depozite financiare, contractarea de credite bancare in vederea sustinerii unor proiecte si planuri de dezvoltare ale universitatii;

4.26. Aproba Planul de pregatire si perfectionare a personalului angajat;

4.27. Aproba reducerile sau scutirile de taxa ca modalitate de sprijin financiar pentru studentii/masteranzii aflati in dificultate economico-financiara.

4.28. Aproba Programul de organizare a activitatilor cultural-stiintifice pe teritoriul si cu folosirea bazei materiale a universitatii;

4.29. Avizeaza programul de inchiriere a spatiilor UMK si cuantumul sumelor solicitate la inchirierea acestor spatii;

4.30. Aproba componenta comisiilor de negociere pentru contractele  incheiate de universitate;

4.31. Aproba alte documente necesare bunei functionari a universitatii;

4.32. Asigura, prin Presedintele Consiliului de Administratie, negocierea aspectelor financiare ale contractelor colective si individuale de munca;

4.33. Stabileste cuantumul taxelor de studii, conform art. 119 din Legea educatiei nationale, si le aduce la cunostinta celor interesati;

4.34. Aproba programele de investitii si de dezvoltare a bazei materiale;

4.35. Asigura organizarea si desfasurarea licitatiilor;

4.36.Avizeaza propunerile cu privire la realizarea de consortii universitare, asocieri sau fuziuni cu alte universitati;

4.37. Exercita si alte atributiuni legale.

 

Art. 5. Atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

 

5.1. In baza planurilor strategice ale Rectorului si a altor structuri de conducere din Universitate, elaboreaza planuri operationale si le supune spre analiza Consiliului de Administratie si Senatului Universitar. Evalueaza impactul planurilor operationale puse in aplicare si propune masuri de remediere si corectie;

5.2. Presedintele CA are drept de veto in orice decizie strategica a Senatului universitar;

5.3. Coordoneaza si conduce activitatea Consiliului de administratie al Universitatii;

5.4. Reprezinta Consiliul de administratie in relatia cu Rectorul, Senatul universitar si celelalte structuri de conducere ale Universitatii;

5.5. Colaboreaza cu Rectorul, Presedintele Senatului si celelalte structuri de conducere din cadrul Universitatii si are in subordine Directorul general administrativ;

5.6. In exercitarea atributiilor sale Presedintele CA emite decizii cu caracter individual.

CAPITOLUL III – Alegerea si pierderea calitatii de membru a Consiliului de Administratie. Alegerea si suspendarea sau revocarea din functie a Presedintelui CA

Art. 6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a presedintelui CA

6.1 Consiliul de administratie este numit pe o perioada de 4 ani de catre Adunarea generala a membrilor fondatori ai Fundatiei Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi care a absorbit Fundatia de „Cultura si Stiinta Moldova” si este condus de Presedinte.

6.2. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de membrii Consiliului de administratie pe baza votului a 2/3 din membrii CA.

6.3. Rectorul in exercitiu, membru fondator al Universitatii Mihail Kogalniceanu, devine presedintele Consiliului de Administratie, dupa finalizarea mandatului si poate numi o persoana care sa il reprezinte.

6.4. Presedintele Consiliului de Administratie este si Presedintele Universitatii.

 

Art. 7. Pierderea calitatii de membru al Consiliului de Administratie. Suspendarea sau revocarea Presedintelui CA

7.1. Calitatea de membru a Consiliului de Administratie se poate pierde prin:

a. demisie;

b. incetarea contractului de munca;

c. lipsa nemotivata de la 6 sedinte ordinare ale Consiliului de Administratie;

d. incompatibilitate sau conflict de interese cu universitatea cf.art.295 (4) din Legea 1/2011;

e. revocare.

7.2. Revocarea membrilor din Consiliul de Administratie se face prin aceeasi procedura ca si la numirea lor.

7.3. Presedintele CA poate fi suspendat sau revocat din functia pe care o indeplineste in cadrul Consiliului de Administratie la propunerea scrisa a cel putin jumatate din membrii CA si pe baza votului a 2/3 din membri CA.

7.4. Interimatul pentru functia de Presedinte al CA nu poate depasi 30 zile si va fi asigurat de  un membru CA desemnat prin votul majoritatii simple.

7.5. In situatia vacantarii unui loc in Consiliul de Administratie, Adunarea generala a membrilor fondatori ai Fundatiei „Universitatea Mihail Kogalniceanu” din Iasi numeste un nou membru al CA pentru perioada ramasa pana la finele mandatului de 4 ani.

 

Art. 8. Dispozitii tranzitorii si finale

8.1. Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Administratie se poate face la propunerea a cel putin 1/3 dintre membrii CA, cu aprobarea a cel putin 2/3 din membrii CA.

 

Prezentul regulament a fost aprobat cu modificari de Senatul Universitatii « Mihail Kogalniceanu » din Iasi in sedinta din data de 09.05.2013.