Regulament privind practica studentilor


REGULAMENT
privind practica studentilor


Cap. I. Dispozitii generale


Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul general de organizare si desfasurare a practicii studentilor Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu”din Iasi.

Art. 2 In sensul prezentului Regulament:
a. Stagiul reprezinta activitatea de practica desfsurata de studenti, in conformitate cu planul de invatamant, care are drept scop verificarea aplicabilitatii cunostintelor teoretice insusite de acestia in cadrul programului de instruire.
b. Practicantul este studentul care desfasoara activitati practice pentru consolidarea cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruieste.
c. Organizatorul sau Facultatea este Facultatea de Drept a Universitatii „Mihail Kogalniceanu”.
d. Supervizorul este cadrul didactic desemnat de catre organizator, care va asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii stagiului.
e. Partenerul este entitatea cu care organizatorul a incheiat o Conventie – cadru si care poate participa la procesul de instruire practica a studentilor.
f. Tutorele este persoana desemnata de catre partener, care va asigura indrumarea efectiva a practicantului, cu respectarea conditiilor de pregatire si dobandire de catre acesta a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului.
g. Conventia - Cadru reprezinta acordul privind efectuarea stagiului, incheiat intre organizator si partener.
h. Portofoliul reprezinta documentul atasat Conventiei – cadru, care cuprinde obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute in decursul stagiului, precum si modalitatea de desfasurare a stagiului.

Art. 3 Prevederile prezentului Regulament sunt in conformitate cu cerintele impuse de Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor si ale Ordinului Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului nr. 3955/2008 cu privire la activitatea de practica a studentilor.

Art. 4
1. Responsabilitatea organizarii si desfasurarii stagiului revine:
- La nivelul Facultatii
- Secretarului stiintific, care indeplineste functia de coordonator de practica, si
- La nivelul Catedrelor - Supervizorilor, desemnati pe specializari/programe de studiu.
2. Supervizorii sunt numiti de catedre la inceperea fiecarui an universitar si confirmati de catre Consiliul Facultatii.

Art. 5
1. Practica este o disciplina obligatorie, a carei durata este reglementata prin planul de invatamant pentru fiecare program de studiu, cu respectarea normelor in vigoare.
2. Calendarul activitatilor pentru organizarea si desfasurarea practicii se intocmeste anual, la inceputul anului universitar.

Art. 6
1. Stagiul se desfasoara pe parcursul unui an universitar, dupa cum urmeaza:
a) la specializarea drept:
- anul de studiu III: in perioada 01 octombrie - 01 iulie, timp de 84 zile;
- anul IV de studiu: in perioada 01 octombrie – 1 iunie, timp de 96 zile.
b) la celelalte specializari in conformitate cu planurile de invatamant aprobate.
2. Stagiul este organizat in colaborare cu parteneri care au in domeniul principal de activitate activitati relevante pentru specializarea practicantilor, dupa cum urmeaza:
a) la specializarea drept:
- anul III de studiu: la Barourile de avocati, instante, parchete, notariate, birouri de executari silite, birourile juridice ale societatilor comerciale s.a.
- anul IV de studiu: la Barourile de avoctţi, instante, parchete, notariate, birouri de executari silite, birourile juridice ale societătilor comerciale s.a.
b) la celelalte specializari, in colaborare cu ONG-uri, institutii publice, mass media, socieati comerciale s.a.

Art. 7
1. Stagiul se organizeaza in baza Conventiei–cadru, incheiata de organizator cu partenerul in vederea consolidarii cunostintelor teoretice si a formarii abilitatilor profesionale a practicantilor.
2. Conventia - cadru va avea forma cuprinsa la Anexa 1 a Regulamentului.

Art. 8 In baza Conventiei - cadru, partenerul va asigura indrumarea studentilor, pe toata durata stagiului, prin intermediul unui tutore, desemnat de el.

Art. 9
1. Partenerul poarta intreaga responsabilitate pentru modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin Conventia – cadru.
2. Cu privire la actele sau faptele tutorelui, partenerul are pe durata stagiului raspunderea comitentului pentru prepus.
3. Pe durata stagiului, partenerul are, in raporturile cu practicantul, raspunderea institutorului pentru ucenic.


Cap. II - Organizarea si desfasurarea stagiului de practica

Art. 10 Activitatea de practica se desfasoara pe baza portofoliului de practica, care va fi intocmit dupa modelul cuprins la Anexa 2 a Regulamentului. Portofoliul de practica, completat corespunzator, va deveni anexa la Conventia - cadru.

Art. 11
1. Studentii au posibilitatea de a-si exprima, in baza unei cereri inaintata Secretariatului Facultatii, optiunea in vederea desfasurarii stagiului la unul dintre partenerii cu care Facultatea a incheiat o Conventie - cadru.
2. Lista partenerilor, pe ani de studiu, va fi afisata la avizierele respectivilor ani de studii.
3. Optiunile exprimate de studenti vor fi avute in vedere in limita locurilor disponibile. Cererile cuprinzand optiunea vor fi procesate in ordinea primirii acestora. In acest scop, secretariatul Facultatii va tine un registru de practica, in care vor fi inregistrate cererile studentilor in ordine cronologica.

Art. 12
1. La alcatuirea grupelor de practica se vor avea obligatoriu in vedere urmatoarele principii:
- O grupa de practica nu va putea cuprinde mai mult de zece practicanti; depasirea acestui numar va fi posibila numai in cazul in care numarul partenerilor cu care Facultatea are incheiate Conventii – cadru in respectivul an universitar nu va permite respectarea acestei limite iar depasirea acesteia nu afecteaza negativ desfasurarea stagiului;
- Practicantii vor fi repartizati uniform intre toti partenerii cu care Facultatea are incheiate Conventii – cadru in respectivul an universitar;
- In cazul in care Facultatea are incheiate Conventii – cadru cu parteneri avand sediul in localitati din provincie, prioritate vor avea studentii domiciliati in respectivele localitati.
2. Pentru motive temeinice, Biroul Executiv al Facultatii va putea acorda derogari de la prevederile alin. 1 de mai sus.

Art. 13
1. Analiza optiunilor studentilor se va realiza de catre supervizori, pe ani de studiu, in baza prevederilor art. 12 si a mentiunilor cuprinse in registrul mentionat la art. 11(3).
2. Secretariatul Facultatii, in colaborare cu supervizorii, va intocmi situatia finala a grupelor de practica, pe ani de studiu si parteneri, cu precizarea perioadei stagiului si panificarii calendaristice, care va fi afisata la avizierele anilor respectivi de studii si va fi comunicata Decanului Facultatii.
3. Problemele intampinate de supervizori in alcatuirea grupelor de practica vor fi comunicate de acestia de indata Biroului Executiv al Facultatii, care are competenta solutionarii acestora.
4. Biroului Executiv al Facultatii este competent sa solutioneze si contestatiile fata de situatia finala a grupelor de practica stabilita de supervizori si secretariatul facultatii .

Art. 14 Cu incepere din anul universitar 2009/2010, secretariatul facultatii va realiza si tine la zi o baza de date cu informatiile privind practica studentilor din facultate.

Art. 15 Supervizorul va stabili, impreuna cu partenerul si cu tutorele desemnat de acesta din urma, tematica si competentele profesionale ce formeaza obiectul stagiului in conformitate cu programa analitica/portofoliul de practica.

Art. 16
1. Practicantul are urmatoarele obligatii:
a. de a se prezenta la partenerii la care a fost repartizat, pe parcursul intregii perioade a stagiului;
b. de a-si insusi cunostintele cerute prin programa analitica;
c. de a desfasura activiti conform fisei disciplinei/portofoliului de practica;
d. de a respecta programul si regulamentul de ordine interioara al partenerului;
e. de a respecta normele de protectie a muncii specifice activitatii desfasurate, daca este cazul;
f. de a tine un caiet de practica, in care va mentiona:
● denumirea modulului de pregatire;
● perioada stagiului;
● competente si abilitati exersate;
● activitati desfasurate pe perioada stagiului;
● observatii personale privitoare la activitatea desfasurata pe durata stagiului.
g. de a nu divulga tertilor acele informatii privind pe Partener, colaboratorii, salariatii, partenerii, organizarea, problematica profesională, lucrarile sau afacerile acestuia, la care acces in decursul stagiului; la solicitarea partenerului, practicantul are obligatia de a semna un angajament de confidentialitate in acest sens fata de partener;
h. de a semnala fara intarziere organizatorului, in scris, orice situatii intervenite pe durata stagiului, de natura a afecta negativ scopul si functia stagiului, precum si orice abatere a partenerului sau tutorelui de la normele de conduita pe care acestia au datoria de a le respecta, potrivit statutului profesiei, prevederilor Conventiei –cadru sau normelor legale.
2. Incalcarea de catre practicat a obligatiilor prevazute la lit. g) a alineatului precedent atrage raspunderea exclusiva si integrala a practicantului.
3. Omisiunea practicantului de a-si indeplini obligatia prevazuta la lit. h) a alineatului precedent exonereaza pe organizator de orice responsabilitate privind neluarea eventualelor masuri menite a limita sau inlatura situatiile sau abaterile in cauza sau consecintele acestora.
4. Prezenta practicantului este obligatorie pe intreaga durata a stagiului. In cazul unei imbolnaviri sau al altor imprejurari, temeinic motivate si corespunzator evidentiate documentar, practicantul va putea recupera, partial sau total, stagiul, in conditiile stabilite de Biroul Executiv al Facultatii si fara a se perturba prin aceasta procesul de pregatire teoretica.
5. Pe intreaga durata a stagiului, practicantul ramane student al Facultatii, cu luarea in considerare a prevederilor Art. 9 alin. 3.

Art. 17

1. La incheierea stagiului, tutorele va elabora un raport scris prin care va evalua modul de realizare a stagiului de catre practicant, nivelul de dobandire de catre acesta a competentelor si abilitatilor profesionale, conduita practicantului si modul in care acesta s-a integrat in activitatea partenerului (de ex. disciplina, punctualitate, responsabilitate in rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioara al partenerului).
2. Raportul tutorelui, vizat de partener, va fi transmis de acesta din urma supervizorului in termen de 10 zile de la incheierea stagiului, in vederea notarii finale a practicantului.
3. In acelasi termen, practicantul va remite supervizorului caietul de practica, datat si semnat de tutore si stampilat de partener.


Cap. III - Evaluarea si recunoasterea stagiului

Art. 18 In baza Raportului tutorelui si a caietului de practica primit de la practicant, supervizorul va acorda practicantului nota finala.

Art. 19 Recunoasterea stagiului de practica se realizeaza dupa sustinerea colocviului prin acordarea punctelor de credit prevazute in planul de invatamant. Numarul de credite alocate practicii se stabileste prin planul de invatamant.

Art. 20 Stagiul de practica va fi recunoscut numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:
a. existenta unei Conventii – cadru valabile
b. efectuarea stagiului intr-un domeniu direct legat de specializarea practicantului;
c. efectuarea stagiului in conformitate cu programa analitica si cu prevederile prezentului regulament.


Cap. IV - Responsabilitati

Art. 21 Secretarul stiintific al Facultatii are urmatoarele competente:
a. Elaboreaza, daca este cazul, in vederea aprobarii de catre Biroul Executiv al Facultatii, propuneri de instructiuni cu privire la aplicarea prezentului Regulament;
b. In decursul semestrului I al fiecarui an universitar, identifica si contacteaza potentiali parteneri in vederea intocmirii unui portofoliu de parteneri pentru respectivul an universitar, avand in vedere ca numarul de locuri de practica puse la dispozitie sa corespunda numarului studentilor;
c. Propune Consiliului Facultatii, spre aprobare, lista partenerilor selectati;
d. Incheie, in numele Facultatii, Conventii – cadru cu partenerii;
e. Coordoneaza activitatea supervizorilor si monitorizeaza modul de indeplinire de catre acestia a atributiunilor ce le revin;
f. Inainteaza Biroului Executiv al Facultatii reclamatii sau sesizari formulate de parteneri sau practicanti in legatura cu stagiul asigura, primite de la supervizori;
g. Comunica partenerilor sau practicantilor masurile dispuse de Biroul Executiv al Facultatii ca urmare a reclamatiilor/sesizarilor primite.

Art. 22 Supervizorul are urmatoarele competete:
a. Atrage atentia practicantilor asupra necesiatii respectarii prezentului regulament, pe care acestia il pot consulta pe pagina web a universitatii;
b. Impreuna cu secretariatul facultatii:
- analizeaza optiunile formulate de studenti, in baza cererilor depuse de acestia
- organizeaza si desfasoara procedura de repartizate a locurilor de practica disponibile la nivelul programului de studiu, in baza Conventiilor – cadru incheiate anual de facultate cu partenerii;
- transmite Decanatului Facultatii informatii centralizate cu privire la locul si perioada de desfasurare a practicii studentilor
c. Asigura contactul cu partenerii si tutorii desemnati de acestia si monitorizeaza modul de desfasurare a stagiului
d. Asigura contactul cu practicantii pe durata stagiului
e. Inainteaza secretarului stiintific orice reclamatii sau sesizari formulate de parteneri sau practicanti in legatura cu stagiul
f. Realizeaza evaluarea si notarea finala a practicanţilor.


Cap. V - DISPOZITII FINALE

Art. 23 Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Consiliului Facultatii din data de 30 septembrie 2009, aprobat de Senatul Universitatii si intra in vigoare din anul universitar 2009/2010.

Art. 24 Prezentul regulament poate fi modificat si completat prin hotararea Consiliului Facultatii.


DECAN,
Lect.dr. Mihai CovalciucANEXA 1


CONVENTIE-CADRU
privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor de studii universitare
de licenta an III / IV


Prezenta conventie-cadru se incheie intre:

Institutia de invatamant superior, Universitatea Mihail Kogalniceanu, Facultatea de Drept (denumita in continuare organizator de practica), reprezentata de rector d-na Prof.dr. Genoveva Vrabie, cu sediul in Iasi, Str. Balusescu nr. 2, avand email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , telefon: 0232.212416, _______________________ (denumita in continuare partener de practica), reprezentata de (numele si calitatea) dl/dna .............................................................................................................., cu sediul in ___________________________ si avand email: ___________________________

Stagiul de practica se va desfasura la adresa: ___________________________________ .

Studentii mentionati in inscrisul denumit Anexa A- denumiti in continuare practicanţi.
In anexa A se vor specifica, pentru fiecare student urmatoarele: numele, prenumele, CNP, ziua nasterii, locul nasterii, cetatenia, pasaport (daca este cazul), permisul de sedere (daca este cazul), domiciliul, resedinta pe durata desfasurarii stagiului de practica, anul universitar in care este inscris, universitatea , facultatea , specializarea, grupa , email, telefon.

ART. 1 Obiectul conventiei-cadru
(1) Conventia-cadru stabileste cadrul in care se organizeaza si se desfasoara stagiul de practica in vederea consolidarii cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor, spre a le aplica in concordanta cu specializarea pentru care se instruieste, efectuat de practicant.
(2) Stagiul de practica este realizat de practicant in vederea dobandirii competentelor profesionale mentionate in portofoliul de practica, parte integranta a prezentei conventii- cadru.
(3) Modalitatile de derulare si continutul stagiului de pregatire practica sunt descrise in prezenta conventie-cadru si in portofoliul de practica cuprins in anexa la prezenta conventie- cadru.

ART. 2 Statutul practicantului Practicantul ramane, pe toata durata stagiului de pregatire practica, student al institutiei de invatamant superior.

ART. 3 Durata si perioada desfasurarii stagiului de practica
(1) Stagiul de practica va avea durata de 84/96 de zile.
(2) Perioada desfasurarii stagiului de practica este de la ________________ pana la _________________.

ART. 4 Plata si obligatiile sociale
(1) Stagiul de pregatire practica (se bifeaza situatia corespunzatoare):
a) Se efectueaza in cadrul unui contract de munca, cei doi parteneri putand sa beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor.
b)Nu se efectueaza in cadrul unui contract de munca.
c)Se efectueaza in cadrul unui proiect finantat prin Fondul Social European.
d)Se efectueaza in cadrul proiectului/ programului .................................... . x
e)Se efectueaza in cadrul programului de pregatire practica obligatorie a studentului
(2) In cazul angajarii ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerata ca vechime in situatia in care conventia nu se deruleaza in cadrul unui contract de munca.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practica, cu exceptia situatiei in care practicantul are statut de angajat.
(4) Partenerul de practica poate totusi acorda practicantului o indemnizatie, gratificare, prima sau avantaje in natura, specificate la art. 12.

ART. 5 Responsabilitatile practicantului
(1) Practicantul are obligatia ca pe durata derularii stagiului de practica sa respecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile specificate de tutore in conformitate cu portofoliul de practica, in conditiile respectarii cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respecta regulamentul de ordine interioara al partenerului de practica. In cazul nerespectarii acestui regulament, conducatorul partenerului de practica isi rezerva dreptul de a anula conventia-cadru, dupa ce in prealabil a ascultat punctul de vedere al practicantului si al tutorelui si a instiintat conducatorul institutiei de invatămant unde practicantul este inscris si dupa primirea confirmarii de primire a acestei informatii
(3) Practicantul are obligatia de a respecta normele de securitate si sanatate in munca pe care si le-a insusit de la reprezentantul partenerului de practica inainte de inceperea stagiului de practica.
(4) De asemenea, practicantul se angajeaza sa nu foloseasca, in nici un caz, informatiile la care are acces in timpul stagiului despre partenerul de practica sau clientii sai, pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publica, chiar dupa terminarea stagiului, decat cu acordul respectivului partener de practica.

ART. 6 Responsabilitatile partenerului de practica
(1) Partenerul de practica va stabili un tutore pentru stagiul de practica, selectat dintre salariatii proprii si ale carui obligatii sunt mentionate in portofoliul de practica, parte integranta a conventiei-cadru.
(2) In cazul nerespectarii obligatiilor de catre practicant, tutorele va contacta cadrul didactic supervizor, aplicandu-se sanctiuni conform regulamentului de organizare si functionare al institutiei de invatamant superior.
(3) Inainte de inceperea stagiului de practica, partenerul are obligatia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare. Printre responsabilitatile sale, partenerul de practica va lua masurile necesare pentru securitatea si sanatatea in munca a practicantului, precum si pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practica trebuie sa puna la dispozitia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobandirea competentelor precizate in portofoliul de practica.
(5) Partenerul de practica are obligatia de a asigura practicantilor accesul liber la serviciul de medicina muncii, pe durata derularii pregatirii practice.

ART. 7 Obligatiile organizatorului de practica
(1) Organizatorul de practica desemneaza un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii pregatirii practice. Cadrul didactic supervizor, impreuna cu tutorele desemnat de partenerul de practica stabilesc tematica de practica si competentele profesionale care fac obiectul stagiului de pregatire practica.
(2) In cazul in care derularea stagiului de pregatire practica nu este conforma cu angajamentele luate de catre partenerul de practica in cadrul prezentei conventii, conducatorul institutiei de invatamant superior (organizator de practica) poate decide intreruperea stagiului de pregatire practica conform conventiei-cadru, dupa informarea prealabila a conducatorului partenerului de practica si dupa primirea confirmarii de primire a acestei informatii.
(3) In urma desfasurarii cu succes a stagiului de practica, organizatorul va acorda practicantului numarul de credite specificate in prezentul contract, ce vor fi inscrise si in Suplimentul la diploma, potrivit reglementarilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului).

ART. 8 Persoane desemnate de organizatorul de practica si partenerul de practică
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practica):
Dl/Dna ................................................................... Functia .................................................................. Telefon ............................
Fax ......................... Email .......................................
(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmarirea derularii stagiului de practica din partea organizatorului de practica:
D-na/ D-l _________________________ Functia – _________________________ Telefon __________________
Fax ____________________ Email: _____________________

ART. 9 Evaluarea stagiului de pregatire practica prin credite transferabile Numarul de credite transferabile ce vor fi obtinute in urma desfasurarii stagiului de practica este de 3 credite/semestru.

ART. 10 Raportul privind stagiul de pregatire practica
(1) In timpul derularii stagiului de practica, tutorele impreuna cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul in permanenta, pe baza unei fise de observatie/evaluare. Vor fi evaluate atat nivelul de dobandire a competentelor profesionale, cat si comportamentul si modalitatea de integrare a practicantului in activitatea partenerului de practica (disciplina, punctualitate, responsabilitate in rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioara al intreprinderii/institutiei publice etc.).
(2) La finalul stagiului de practica, tutorele elaboreaza un raport, pe baza evaluarii nivelului de dobandire a competentelor de catre practicant. Rezultatul acestei evaluari va sta la baza notarii practicantului de catre cadrul didactic supervizor.
(3) Periodic si dupa incheierea stagiului de practica, practicantul va prezenta un caiet de practica care va cuprinde:
- denumirea modulului de pregatire;
- competente exersate;
- activitati desfasurate pe perioada stagiului de practica;
- observatii personale privitoare la activitatea depusa.

ART. 11 Sanatatea si securitatea in munca. Protectia sociala a practicantului
(1) Practicantul anexeaza prezentului contract dovada asigurarii medicale valabila in perioada si pe teritoriul statului unde se desfasoara stagiul de practica.
(2) Partenerul de practica are obligatia respectarii prevederilor legale cu privire la sanatatea si securitatea in munca a practicantului pe durata stagiului de practica.
(3) Practicantului i se asigura protectie sociala conform legislatiei in vigoare. Ca urmare, conform dispozitiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, practicantul beneficiaza de legislatia privitoare la accidentele de munca pe toata durata efectuarii pregatirii practice.
(4) In cazul unui accident suportat de practicant, fie in cursul lucrului, fie in timpul deplasarii la lucru, partenerul de practica se angajeaza sa instiinteze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc.

ART. 12 Condtii facultative de desfasurare a stagiului de pregatire practica
(1) Indemnizitie, gratificari sau prime acordate practicantului:--
(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la si la locul desfasurarii stagiului de practica, tichete de masa, acces la cantina partenerului de practica etc.):--
(3) Alte precizari:--

ART. 13 Prevederi finale

Alcatuit in triplu exemplar la data: ........................
Organizator de practica,                                                         Partener de practica
Universitatea Mihail Kogalniceanu, Facultatea de Drept                      __________________
Rector, Prof.dr. Genoveva Vrabie                                              Reprezentant,
                                                                                                   ______________________

Semnatura/ Stampila                                                             Semnatura/ Stampila


Practicant
Student,
semnăturile sunt cuprinse in Anexa A


Am luat cunostinta,
__________________________________________________________________________
_                                                        Nume si prenume               Functie           Semnatura
___________________________|______________________|____________|____________
_    Cadru didactic supervizor
___________________________|______________________|____________|____________
_    Tutore
___________________________|______________________|____________|____________
_    Data
  __________________________|______________________|____________|_____________
_ANEXA la Conventia-cadru


PORTOFOLIU DE PRACTICA
la Conventia-cadru privind efectuarea stagiului de practica in cadrul programelor
de studii universitare de licenta


1. Durata totala a pregatirii practice: (84/96 zile)
2. Calendarul pregatirii: _________________, in perioada ______________________
3. Perioada stagiului, timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de pregatire practica in cazul timpului de lucru partial):_________________,
in perioada _______________________
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregatire practica: __________________________________________________________________________ ____
5. Deplasarea in afara locului unde este repartizat practicantul vizează urmatoarele locatii: __________________________________________________________________________ ____
6. Conditii de primire a studentului in stagiul de practica- se recomanda ca studentii sa fi parcurs anterior urmatoarele discipline: Drept Procesual Penal, Drept penal-partea Generala, Drept Penal- Partea Speciala (pentru anul III), respectiv Drept Procesual Civil, Drept Civil- Teoria generala a obligatiilor, Drept Civil- Drepturi Reale (pentru anul IV).
7. Modalitati prin care se asigura complementaritatea intre pregatirea dobandita de student in institutia de invatamant superior si in cadrul stagiului de practica: studentul va elabora cereri de chemare in judecata, note de probe, note de concluzii etc, urmand a valorifica cunostintele teoretice dobandite
8. Numele si prenumele cadrului didactic care asigura supravegherea pedagogica a practicantului pe perioada stagiului de practica: _____________________________________ .
9. Drepturi si responsabilitati ale cadrului didactic din unitatea de invatamant - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practica: asigura planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii stagiului de practica, conform programei analitice a disciplinei
10. Numele si prenumele tutorelui desemnat de partenerul de practica care va asigura respectarea conditiilor de pregatire si dobandirea de catre practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica: ________________________________________________________________________
11. Drepturi si responsabilitati ale tutorelui de practica desemnat de partenerul de practica: ________________________________________________________________________
12. Definirea competentelor care vor fi dobandite pe perioada stagiului de practica- a se vedea fisa disciplinei, rubrica competente generale si competente specifice
13. Modalitati de evaluare a pregatirii profesionale dobandite de practicant pe perioada stagiului de pregatire practica: colocviu


Nume si prenume
Functia
Semnatura
Cadru didactic supervizorTutorePracticant
A se vedea Anexa A


Data
Ultima actualizare în Luni, 02 Mai 2011 13:22