Regulament de organizare si functionare al Centrului de resurse de informare si documentare al Universitatii "Mihail Kogalniceanu"

In virtutea autonomiei universitare, in baza Legii privind ratificarea Conventiei Europene cu privire la echivalarea generala a perioadelor de studii universitare si a Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 3.223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate si avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale, nr. 1 / 2011, Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi, in sedinta din 19.06.2012 adopta urmatorul

Regulament de organizare si functionare al
Centrului de resurse de informare si documentare al
Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi

Art.1. Misiunea Centrului de resurse de informare si documentare - CRID este aceea de a asigura corectitudinea si tratamentul egal pentru toti studentii, care solicita recunoasterea/echivalarea academica a unor perioade de studiu/practica sau discipline realizate la alte institutii de invatamant superior din tara sau strainatate, in conditiile respectarii intocmai a prevederilor legale in domeniu.
Art. 2. Obiectivele CRID sunt:
(5)    Sustinerea mobilitatii studentilor proprii catre alte universitati din tara si strainatate;
(6)    Sustinerea studentilor, nevoiti sa intrerupa temporar studiile, in reintegrarea corecta si echitabila in momentul reinceperii scolarizarii;
(7)    Sustinerea studentilor transferati de la alte institutii de invatamant superior in stabilirea corecta a specializarii si anului in care se face transferul in cadrul Universitatii ”Mihail Kogalniceanu” din Iasi
(8)    Sustinerea conducerii universitatii in evaluarea corecta a pozitiei UMK  in raport cu alte institutii din tara si strainatate, in ceea ce priveste nivelul de pregatire al studentilor proprii si compatibilitatea planurilor de invatamant proprii cu planurile unor programe de studii similare, oferite de partenerii sai.
Art. 3.     (1) CRID se afla in subordinea Senatului Universitatii ”Mihail Kogalniceanu” din Iasi.
(2) CRID colaboreaza cu Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, desfasurandu-si activitatea in concordanta cu liniile directoare stabilite de aceasta.
Art. 4. Publicul tinta vizat de acest centru este :
(1)    Cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si cetatenilor din state terte,
(2)    cetateni romani, care au studiat la Universitatea ”Mihail Kogalniceanu” si au finalizat studiile anterior introducerii sistemului ECTS
Art. 5. Universitatea ”Mihail Kogalniceanu”  este un beneficiar indirect al activitatii CRID.
Art. 6. Accesul la serviciile CRID se face fara  discriminare in functie de nationalitate, cetatenie, studii, varsta, sex, apartenenta sociala sau politica. De asemenea nu exista restrictii in ce priveste numarul de studenti care apeleaza la CRID
Art. 7. Recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate se realizeaza pe baza Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea academica a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate, redactata pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si a unor metodologii specifice aprobate de Senatul universitar al fiecarei institutii de invatamant superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare si transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru (Cf. Lg. 1/2011, art. 147 alin. 1)  in.
Art. 8. Comisia CRID este aleasa de Senatul UMK pe o perioada de 1 an cu posibilitatea reconfirmarii si este formata din trei cadre didactice dintre care un presedinte CRID si secretarul sef al UMK.
Art. 9. Atributiile presedintelui CRID sunt:
(1) Asigura conducerea operativa a CRID si raspunde de intreaga activitate a CRID in fata Senatului.
(2) Convoaca si coordoneaza sedintele de lucru ale CRID.
(3) Reprezinta CRID fata de terti.
Art. 10. Atributiile membrilor CRID sunt urmatoarele:
(1)    
a)    Analizeaza cererile studentilor, care au realizat perioade de studiu, stagii de practica sau au promovat discipline la alte universitati din tara sau strainatate sau la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” (inainte de intreruperea studiilor);
b)    Analizeaza documentele emise de institutiile de la care provin solicitantii (extrase de foaie matricola, adeverinte, care atesta efectuarea de stagii de practica, alte adeverinte).
c)    Analizeaza propunerile facultatilor/departamentelor privind recunoasterea si echivalarea perioadelor de studii/disciplinelor realizate/promovate la alte institutii.
d)    stabilesc documentele suplimentare care pot fi solicitate fata de cele prevazute in cadrul Dosarului de recunoastere a studiilor;
e)    evalueaza dosarele de recunoastere a perioadelor de studii sau le inainteaza spre evaluare cadrelor didactice de specialitate, dupa caz;
f)    pot propune spre aprobarea conducerii UMK o comisie formata din cadre didactice cu expertiza in specializari diferite fata de cele detinute de membrii CRID, comisie temporara cu atributii in  recomandarea, in urma evaluarii, de inmatriculare a solicitantului in anul universitar corespunzator sau de nerecunoastere a studiilor efectuate anterior si de propunere a unor masuri compensatorii
g)    completeaza si actualizeaza baza de date cu studentii care au beneficiat de recunoasterea perioadelor de studii.
h)    Afiseaza prin toate mijloacele, inclusiv pe site-ul Universitatii orice informatii sunt necesare pentru a inlesni accesul la serviciile CRID.
(2)    Secretarul-sef are in plus urmatoarele atributii:
a)    Acorda sprijin tehnic in comunicarea si realizarea corespondentei cu universitatile partenere si celelalte institutii
b)    comunica solicitantului rezultatul evaluarii efectuate de catre CRID sau de comisiile de specialitate;
c)    Participa la organizarea tuturor intalnirilor informative si de lucru ale CRID;
d)    inainteaza rectorului UMK spre aprobare decizia de inmatriculare a solicitantului in anul universitar corespunzator.
Art. 11. Inmatricularea studentilor admisi la continuare de studii este aprobata de rectorul universitatii cu avizul decanului facultatii.