Metodologia privind recunoasterea si echivalarea academica a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate

In virtutea autonomiei universitare, in baza Legii privind ratificarea Conventiei Europene cu privire la echivalarea generala a perioadelor de studii universitare si a Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 3.223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118, din 16 februarie 2012.  si avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale, nr. 1 / 2011, Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu” din Iasi in sedinta din 19.06.2012, adopta  urmatoarea:


Metodologie  privind recunoasterea si echivalarea academica

a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie stabileste un set de reguli privind criteriile generale de recunoastere si echivalare a perioadelor de studii efectuate de studentii aflati in mobilitate academica in tara sau strainatate si imbunatatirea, simplificarea si cresterea transparentei procedurii de inscriere la continuarea studiilor la universitatile acreditate din Romania a cetatenilor romani, comunitari sau din state terte care au stagii partiale de studii efectuate anterior.Art. 2.
(1) Prezenta Metodologie se aplica perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate, de cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum si de cetateni din statele terte.
(2) Prezenta Metodologie nu se aplica perioadelor de studii efectuate in strainatate de cetatenii mentionati la alin. (1) care solicita continuarea studiilor la o universitate acreditata din Romania in cadrul programelor europene de mobilitate academica, al acordurilor internationale interuniversitare sau al programelor de doctorat in cotutela, pentru acestea existand proceduri simplificate, in baza acordurilor inter-universitare.
Capitolul II TERMINOLOGIE, ABREVIERI
Art. 3.
(1) Licenta - studii universitare ce corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de ECTS; avand, la invatamantul de zi, o durata normala a studiilor de 3-4 ani si corespunde unui numar de 60 de ECTS pentru un an de studiu (durata studiilor de licenta pentru invatamantul tehnic este de 4 ani), iar la invatamantul seral, o durata cu un an mai mare fata de cea de la invatamantul de zi in domeniul respectiv. Studiile universitare de licenta  asigura  un nivel de calificare adecvat exercitarii unei profesii in vederea insertiei pe piata fortei de munca, prin cunostinte generale si de specialitate corespunzatoare. In cadrul studiilor universitare de licenta este obligatorie efectuarea unor stagii de practica si sunt oferite cunostinte si competente largi, pe domenii de studii. Absolventii cu diploma ai studiilor universitare de licenta isi pot exercita profesia, conform competentelor si drepturilor corespunzatoare diplomei dobandite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Studiile universitare de licenta pot fi continuate prin studii universitare de masterat sau doctorat.
(2) Master - studii postuniversitare ce corespund unui numar de credite de studiu transferabile cuprins, de regula, intre 90 si 120. Prin exceptie, in functie de durata studiilor universitare de licenta, limita inferioara poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. La invatamantul de zi, durata normala a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani  si corespunde unui numar de 60 de ECTS pentru un an de studiu. Durata totala cumulata a ciclului I - studii universitare de licenta si a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie sa corespunda obtinerii a cel putin 300 de ECTS. Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat este conditionat  de obtinerea diplomei acordate dupa  finalizarea studiilor universitare de licenta.
(3) Recunoasterea academica reprezinta evaluarea unei diplome in functie de: tipul de program de studii, numarul de credite transferabile, continut, formare, domeniu, specializare, calificare profesionala (Suplimentul la Diploma), prin comparatie cu sistemul romanesc de invatamant, in vederea stabilirii nivelului pe care acestea le confera in invatamantul romanesc.Recunoasterea academica se realizeaza in vederea continuarii studiilor intr-un alt stat decat cel in care a fost obtinuta diploma in cauza.
(4) Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) reprezinta, sub forma unei valori numerice intregi afectate fiecarei unitati de curs, volumul de munca pe care studentul trebuie sa-l efectueze pentru fiecare dintre acestea, ele nefiind expresia calitatii, continutului sau nivelului studiilor.
(5) Volumul de munca poate fi cuantificat prin raportare la numarul total de ore alocate unui curs, pregatirea si definitivarea cursului pe baza prezentei la cursuri si seminarii, cantitatea de munca individual ulterioara necesara pentru finalizarea cu succes a cursului. Munca individuala consta in: colectarea si trierea informatiilor relevante, parcurgerea si aprofundarea acestora, pregatirea pentru examinare, elaborarea unei lucrari sau a unui eseu, munca individuala in laborator.
(6) Perioada de studii reprezinta situatia in care studentul frecventeaza un anumit numar de cursuri, pe care le finalizeaza printr-o forma de evaluare, in cadrul altei institutii de invatamant.
(7) Anexa administrativa la diploma este un document anexat diplomei de studii superioare care ofera o descriere standard a naturii, nivelului, contextului, continutului si statutului studiilor pe care absolventul le-a efectuat cu success. Anexa administrativa la diploma asigura transparenta si faciliteaza recunoasterea academica si profesionala a calificarilor (diplome, diplome universitare, certificate).
(8) Programa analitica – reprezinta prezentarea in scris a obiectelor si/sau capitolelor fiecarei discipline predate intr-o institutie de invatamant superior.
(9) Documente scolare – reprezinta toate diplomele si documentele de tipul celor de la punctele (1), (2) , (7), (8) solicitate pentru dosarul de recunoastere academica a perioadelor de studii efectuate in tara sau strainatate.  
(9) Echivalare – proces prin care sunt comparate tipul programului de studii, numarul de credite transferabile, continutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesionala (Suplimentul la Diploma), cu cele din sistemul autohton de invatamant, in vederea stabilirii nivelului pe care acestea le confera in invatamantul romanesc.
Art. 4 Abrevieri
•    E.C.T.S. - Sistemul European de Credite Transferabile
•    C.R.I.D. – Centrul de Resurse de Informare si Documentare
Capitolul III REGULI DE PROCEDURA PENTRU RECUNOSTEREA SI ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII
Art. 5. Comisia CRID are atributii in recunoasterea perioadelor de studii efectuate anterior intr-o institutie de invatamant din strainatate sau din Romania:
i.    evaluarea actelor de studii din dosarul de recunoastere
ii.    adoptarea deciziilor de recunoastere a perioadelor de studii
iii.    solutionarea contestatiilor la deciziilor de recunoastere pronuntate de Comisia  CRID
Art. 6. Dosarul de recunoastere se depune de solicitant pana cel tarziu la data de 15 septembrie  pentru anul universitar urmator.
Art. 7 Dosarul de recunoastere  contine urmatoarele acte:
-    Cererea de inscriere. (formularul tipizat poate fi descarcat de la adresa web a fiecarui CRID)
-    Copie a diplomei ce a permis inscrierea in ciclul de studii universitare respectiv si traducerea legalizata in limba romana sau atestatul de recunoastere a acestuia emis de autoritatile competente din Romania.
-    Copie a situatiei scolare pentru anii de studii absolviti, care sa contina materiile, notele, numarul de credite si numarul de ore de curs pentru fiecare disciplina, emisa de institutia de invatamant de la care provine solicitantul si traducere legalizata in limba romana a situatiei scolare si  apostilata sau supralegalizata, dupa cum este cazul.
-    Programele analitice pentru disciplinele studiate in institutia de invatamant de la care provine solicitantul, de la caz la caz si traducerea legalizata in limba romana.
-    Atestat de competente lingvistice pentru limba de predare si de examinare, daca este cazul
-    Copia certificatului de nastere si a actului de identitate sau a pasaportului ale solicitantului si traducerea legalizata.
-    Copia certificatului de casatorie (in cazul in care numele inscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate) si traducerea legalizata, daca este cazul
-    Adeverinta medicala.    
-    Declaratie pe proprie raspundere ca studiile efectuate anterior nu au fost intrerupte ca urmare a exmatricularii datorate incalcarii prevederilor codului de etica si deontologie al universitatii de prevenienta;
-    Patru poze format 3*4 cm.

Art. 8.
(1) Termenul de solutionare este de 30 zile lucratoare de la data depunerii dosarului complet, dar nu mai tarziu decat data limita pentru inscrierea in anul universitar corespunzator.  Acest termen se poate prelungi in cazurile in care este necesara verificarea autenticitatii documentelor scolare si a statutului universitatii emitente, solicitantul fiind informat in scris cu privire la motivele intarzierii. CRID nu isi asuma raspunderea pentru cazurile de intarziere a solutionarii cererilor, daca aceasta se datoreaza activitatilor de verificare a autenticitatii documentelor depuse la dosar.
(2) Completarea dosarului se poate realiza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la CRID.
(3) Contestatiile la deciziile de recunoastere pot fi depuse in termen de maximum 48 de ore de la data comunicarii deciziei catre solicitant.
Art. 9. Depunerea dosarului in vederea inscrierii la o anumita facultate si specializare:
(1) - Solicitantul depune dosarul, cu numar de inregistrare, la registratura universitatii sau direct la C.R.I.D. si primeste copia fisei de inscriere;
(2) - Se verifica daca dosarul cuprinde toate documentele solicitate;
(3) - In cazul in care dosarul prezentat este incomplet, i se comunica de urgenta, electronic, solicitantului,  actul/actele care nu au fost depuse;
(4) -  CRID verifica autenticitatea documentelor scolare si a actelor de studii supuse recunoasterii.
Art. 10. Evaluarea documentelor scolare si a actelor de studii in vederea recunoasterii:
(1) CRID verifica statutul juridic al programului de studii si al institutiei de invatamant superior ce a emis documentele scolare si actele de studii supuse recunoasterii.
In acest sens, CNRED transmite tuturor CRID-urilor baza de date internationala a institutiilor de invatamant superior recunoscute, cat si alte surse de informare relevante. In cazul in care institutia de invatamant superior emitenta nu este recunoscuta/acreditata in statul de origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc.
(2)  In cazul in care exista indoieli asupra autenticitatii si legalitatii emiterii documentelor scolare depuse in dosar, membrii CRID le vor transmite, in format electronic, Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor pentru verificare.
CNRED are obligatia de a transmite, de urgenta, aceste documente, in format electronic, membrilor Retelei europene de recunoastere ENIC/NARIC, in vederea verificarii autenticitatii acestora.
(3) Membrii CRID analizeaza comparativ cu planul de invatamant al specializarii la care solicitantul doreste sa se inscrie urmatoarele elemente:
-    numarul de credite de studiu transferabile si acumulabile (ECTS) sau a punctelor obtinute in cadrul studiilor efectuate la institutia de invatamant superior de la care provine solicitantul;
-    rezultatele obtinute pe parcursul scolaritatii efectuate anterior (learning outcomes), evidentiate prin diferitele sisteme de evaluare/notare. In acest scop se va efectua conversia mediilor obtinute cu ajutorul grilei de conversie ();
-    curriculum-ul parcurs in cadrul institutiei de invatamant superior de la care provine solicitantul;
(4) Pentru echivalare vor fi luate in considerare numai disciplinele la care solicitantul a promovat examenele in institutia de invatamant unde si-a efectuat studiile.
(5) In cazul studiilor efectuate in Romania, pot fi echivalate numai perioadele de studii efectuate in cadrul programelor de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.
(6) Motivele nerecunoasterii se comunica in scris solicitantului.

Art. 11. In cazul in care nu se constata diferente substantiale in ceea ce priveste elementele de la Art. 10 alin. (3) si solicitantului i se poate echivala numarul minim de credite de studiu necesar accederii in anul universitar in curs, prevazut in regulamentul institutiei de invatamant la care solicita inscrierea, membrii CRID recunosc automat perioadele/perioada de studii efectuate anterior si solicitantul este inscris in anul de studiu corespunzator, conform numarului de credite de studiu transferabile echivalate.

Art. 12.
(1) In cazul in care se constata diferente substantiale, membrii CRID stabilesc masurile compensatorii, respectiv examenele de diferenta care trebuie sustinute in vederea inscrierii solicitantului  in anul de studiu corespunzator.
(2) Examenele de diferenta de la alin. (1) se supun regimului examenelor, asa cum este detaliat in Regulamentului de activitate profesionala a studentilor
Art. 13. Diferentele substantiale constau in:
-    Nepromovarea ultimului an de studiu parcurs de solicitant sau a examenelor-filtru (promovarea disciplinelor conditionate) care permit promovarea in anul urmator de studiu. Numarul insuficient de credite de studiu transferabile necesare accederii in anul de studiu corespunzator, pe care l-ar fi urmat si la institutia de invatamant de provenienta;
-    Numarul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant in cadrul institutiei de la care provine, raportat la numarul celor din curriculum-ul institutiei la care solicita inscrierea;
-    Numarul insuficient de ore de curs si credite transferabile aferente studiului disciplinelor de baza pentru specialitatea la care solicitantul doreste sa se inscrie, in raport cu cele stabilite in  curriculum-ul institutiei la care solicita inscrierea;
-    Nivelul de cunoastere a limbii de predare si evaluare.

Art. 14.
(1) Examenele de diferenta stabilite se comunica electronic solicitantului. Acesta trebuie sa declare in scris, in termen de 5 zile daca este de acord cu sustinerea examenelor de diferenta.
(2) Daca nu declara acordul sau in termenul stabilit, se considera ca a renuntat la recunoasterea perioadelor de studii si pe baza unei declaratii, solicitantul isi poate retrage dosarul.
(3) Daca acesta declara acordul de sustinere a examenelor de diferenta, CRID comunica perioada in care pot fi sustinute aceste examene.
(4) Daca solicitantul contesta decizia CRID de sustinere a examenelor de diferenta, CRID au obligatia de a convoca, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei, comisia de evaluare la nivel de facultate.
(5) Comisia de evaluare la nivel de facultate in urma studierii dosarului si a motivatiei solicitantului poate sa:
o    mentina decizia de sustinere a tuturor sau numai a anumitor examene de diferenta,
o    pronunte decizia de recunoastere fara sustinerea examenelor de diferenta
(6) CRID comunica solicitantului decizia, in termen de 2 zile lucratoare de la pronuntarea acesteia de catre Comisia de evaluare la nivel de facultate.
(7) Decizia Comisiei de evaluare instituita la nivelul facultatii este definitiva.
Art. 15. Studentul va trebui sa sustina examenele de diferenta in anul de studiu in care a fost inscris, cu achitarea taxei stabilita de Senatul Universitatii.

Art. 16. In cazul in care studentul nu a promovat toate aceste examene de diferenta in anul de studiu respectiv, acesta va putea sa le sustina in anul universitar urmator sub rezerva achitarii taxei de reexaminare, stabilita anual de Senatul Universitar.

Art. 17.
(1) In cazul recunoasterii automate si al sustinerii si promovarii examenelor de diferenta, procedura de recunoastere a perioadelor de studii se finalizeaza cu inmatricularea solicitantului in anul de studii corespunzator.
(2) Contractul de studiu va fi completat corespunzator.
(3) In Suplimentul la Diploma, in cazul in care diploma de Licenta va fi obtinuta la aceeasi universitate, vor fi mentionate denumirile disciplinelor echivalente din planurile de invatamant ale universitatii la care a fost solicitata inscrierea, cu mentionarea numarului de credite si a institutiei de invatamant superior de la care au fost transferate.

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 10:44