METODOLOGIE PRIVIND SELECTAREA PRIN CONCURS PUBLIC A DECANULUI

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezenta metodologie este elaborata in conformitate cu Legea nr. 1 / 2011 si Carta Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi.

Intrucat in structura Universitatii functioneaza o singura facultate, Facultatea de Drept, prezenta metodologie se refera la selectarea Decanului Facultatii de Drept.

Art. 2 Concursul public pentru selectarea decanului Facultatii este organizat de catre Rectorul Universitatii.

Art. 3 (1) Se pot inscrie la concursul pentru functia de Decan orice persoana din Universitate sau din orice facultate de profil din tara ori din strainatate care pe baza audierii in plenul Consiliului Facultatii au primit avizul acestuia de participare la concurs.

(2) Nu se pot inscrie persoane care au implinit varsta legala de pensionare pana la data inscrierii la concurs.

(3) Candidatii trebuie sa posede titlul stiintific de doctor.

Art. 4 (1) Mandatul Decanului dureaza 4 ani, incepe in momentul validarii de catre Senat.

(2) Functia de Decan este incompatibila cu:

-          Functii de conducere la nivelul autoritatilor publice;

-          Calitatea de titular in alta institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate.

Art. 5 (1) In caz de vacantare a functiei de Decan, Rectorul procedeaza de indata la organizarea unui nou concurs public, in baza prezentei metodologii.

(2) Daca vacantarea functiei de Decan se produce in ultimele trei luni ale mandatului Rectorului, acesta poate numi, cu aprobarea Senatului, un decan interimar care sa indeplineasca aceasta functie pana la organizarea concursului.

(3)  Noul Rector organizeaza,  in termen de o luna de la validare, concursul public pentru pentru ocuparea functiei de Decan.

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI

Art. 6 Concursul public pentru selectarea Decanului se organizeaza conform calendarului prezentat in Anexa 1.

Art. 7  (1) Rectorul Universitatii dispune masuri de diseminare a informatiilor referitoare la concurs, conform legii: afisare in spatiile Universitatii, afisare pe website, publicarea anuntului in cel putin un cotidian local, alte proceduri de diseminare etc.

(2) Anuntul va fi publicat cu cel putin zece zile inainte de data concursului si va contine: descrierea functiei, calendarul concursului, documentele cuprinse in dosarul de inscriere si adresa la care se va depune acesta.

Art. 6 Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

-          Cerere de inscriere la concurs;

-          Curriculum vitae in format Europass / in limba engleza pentru cetatenii straini;

-          Lista de lucrari / alte activitati stiintifice;

-          Plan managerial pentru perioada mandatului.

-          Atestat de cunoastere a limbii romane, pentru cetatenii straini.

Art. 7 Dosarele de concurs se depun la serviciul juridic al Universitatii, conform calendarului prezentat in Anexa 1, personal sau prin intermediul serviciilor postale sau de curierat ce permit confirmarea primirii.

Art. 8 Dosarele de inscriere ce intrunesc conditiile mentionate in Art. 6 sunt inaintate Rectorului Universitatii, care le aduce la cunostinta membrilor comunitatii academice din cadrul Facultatii.

Art. 9 (1) Consiliul Facultatii avizeaza candidaturile pentru functia de Decan.

(2) Procedura de avizare implica prezentarea in ordine alfabetica a tuturor dosarelor de candidatura ce intrunesc conditiile mentionate la Art. 6, urmata de dezbateri si de votul secret al membrilor Consiliului. Acestia se pronunta, separat, asupra fiecareia dintre candidaturi.

(3) O candidatura este considerata avizata daca obtine votul majoritatii membrilor Consiliului Facultatii

(4) Consiliul Facultatii avizeaza cel putin doua candidaturi.

(5) Procesul verbal al sedintei de avizare este inaintat secretariatului Universitatii.

Art. 10 In cazul in care Consiliul Facultatii nu avizeaza cel putin doua candidaturi, Rectorul Universitatii dispune reluarea intregii proceduri de organizare a concursului, pe baza unui nou calendar aprobat de Senat.

Art. 11 Dosarele de candidatura avizate de Consiliul Facultatii sunt facute publice, inclusiv prin afisarea continutului lor pe pagina de web a Universitatii, intr-o sectiune speciala consacrata concursului.

Art. 12 Rectorul Universitatii constituie si prezideaza comisia de evaluare a candidatilor la functia de Decan, formata din 3-5 membri din care fac parte in mod obligatoriu Presedintele Consiliului de Administratie si Prorectorul.

Art. 13 (1) Concursul pentru functia de Decan consta in doua probe: analiza dosarului de candidatura si interviu.

(2) Analiza dosarului de candidatura include:

(a) evaluarea planului managerial al candidatului;

(b) evaluarea prestigiului stiintific si profesional al candidatului.

Interviul va evalua:

(a) gradul de cunoastere a sistemului educational romanesc si a cadrului legislativ relevant pentru functionarea Facultatii si a programelor de studii din cadrul acesteia;

(b) competentele relationale si sociale ale candidatului.

Art. 14 (1) Membrii comisiei evalueaza candidatii folosind note de la 1 la 10 pentru fiecare dintre probe. Nota stabilita de un membru al comisiei este media aritmetica a notelor la cele doua probe. Nota finala a candidatului reprezinta media aritmetica a notelor stabilite de membrii comisiei.

(2) Este declarat castigator candidatul care obtine cea mai mare nota finala, cu conditia ca aceasta sa fie de cel putin 8.

(3) In cazul in care niciunul dintre candidati nu este declarat castigator, Rectorul procedeaza de indata la organizarea unui nou concurs public.

Art. 15 (1) Activitatea comisiei de concurs  este reflectata printr-un proces verbal care va include notele atribuite candidatilor de fiecare dintre membrii comisiei, la fiecare dintre probele de concurs.

(2) Procesul verbal este semnat de catre toti membrii comisiei.

Art. 16 Ambele probe ale concursului public sunt organizate in spatii adecvate, astfel incat membrii comunitatii academice si alte persoane interesate sa poata asista la desfasurarea concursului.

Art. 17 Rezultatul concursului se comunica in cel mult 24 de ore de la incheierea ultimei probe, prin afisare in spatiile Universitatii.

Art. 18 (1) Participantii la concurs pot formula constestatii, care vor fi depuse la secretariatul Universitatii in cel mult 48 de ore de la comunicarea rezultatelor concursului.

(2) Contestatiile sunt solutionate de Senat.

Art. 19 Rezultatul concursului este facut public prin afisare in spatiile Universitatii, pe pagina de web si prin alte mijloace, in termen de 24 de ore de la incheierea perioadei de depunere a contestatiilor sau, daca exista contestatii, in termen de 24 de ore de la decizia Senatului cu privire la respectivele contestatii.

Art. 20 Senatul Universitatii se intruneste in termen de cel mult  trei zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru validarea Decanului.

Art. 21 (1) In cazul existentei unor contestatii, Senatul este informat asupra continutului acestora si asupra punctului de vedere al comisiei de  concurs.

(2) Pentru admiterea unei contestatii este necesar votul majoritatii membrilor Senatului

(3) Admiterea unei contestatii atrage dupa sine anularea concursului si organizarea unui nou concurs.

Art. 22 Daca nu exista contestatii sau daca acestea au fost respinse de Senat, se procedeaza la validarea Decanului, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Art. 23 Prezenta metodologie a fost aprobata in sedinta Senatului din data de 13.10.2015.

 RECTOR,

Lect. univ. dr. Bogdan Michael Ciubotaru


CALENDARUL CONCURSULUI aprobat in sedinta Senatului din data de 13.10.2015


Nr. crt.

Activitate

Dată /

Perioadă de desfăşurare

1.

Afişarea anunţului privind organizarea concursului în spaţiul Universităţii, precum şi pe pagina de web a acesteia

05.10.2015

2.

Publicarea anunţului privind organizarea concursului în presa locală

15.10.2015

3.

Înscrierea  candidaţilor

16.10.2015 – 22.10. 2015

4.

Avizarea de către  Consiliul Facultăţii a candidaturilor pentru funcţia de Decan

23.10.2015

5.

Desfăşurarea concursului

25.10.2015 ora 12.00

6.

Afişarea rezultatelor concursului de către comisia de concurs

25.10.2015

7.

Depunerea contestaţiilor

26.10 -27.10.2015

8.

Soluţionarea contestaţiilor de către Senat

28.10.2015

9

Validarea Decanului de către Senat

28.10.2015

10.

Afişarea rezultatelor definitive ale concursului

28.10.2015Pagina actualizata la 5.10.2015