Regulamentul de functionare si organizare al Senatului


Art. 1

Senatul se constituie potrivit dispozitiilor legale si prevederilor Cartei Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, precum si Metodologiei privind Organizarea Alegerilor Structurilor si Functiilor de Conducere ale Universitatii.

 

Art. 2

Senatul este format din cadre didactice titulare, cu contract de munca pe perioada nedeterminata si norma de baza in cadrul Universitatii, in proportie de 75%, si reprezentanti ai studentilor la specializarile si programele de studiu din cadrul Universitatii, in proportie de 25%. Numarul membrilor Senatului poate varia intre 11 si 15, conform Cartei Universitatii.

 

 

Art. 3

Pe langa atributiile prevazute la art. 213 alin. (2) din Legea educatiei nationale, Senatul mai exercita si urmatoarele atributii:

a) aproba programele de studii universitare si structura anilor de studii;

b) desemneaza structuri consultative externe in scopul realizarii unui dialog functional cu reprezentantii pietei de munca, a mediului profesional, social, cultural, in vederea indeplinirii unor sarcini specifice managementului universitar, prin utilizarea resurselor umane externe comunitatii academice;

c) asigura comunicarea cu Comisia consultativa a studentilor conform principiului respectarii dreptului la opinie al studentilor;

d) aproba conditiile de admitere si cifrele de scolarizare pe baza propunerilor facultatilor si departamentelor;

e) elaboreaza si aproba regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare ciclu universitar;

f) valideaza statele de functiuni de la nivelul facultatilor, departamentelor si compartimentelor functionale ale universitatii;

g) valideaza toate structurile si functiile de conducere, precum si persoanele care urmeaza sa le ocupe potrivit rezultatelor alegerilor;

h) valideaza propunerile de scoatere a posturilor la concurs, precum si rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice si de cercetare, avizate de catre consiliile facultatilor;

i) acorda titlurile de profesor consultant, Doctor Honoris Causa, profesor emerit, presedinte de onoare, Membru de Onoare al Senatului, Membru de onoare al comunitatii universitare ;

j) aproba mentinerea in activitate a unor profesori si conferentiari universitari peste limita de varsta de pensionare;

k) aproba comisiile pentru examenele de licenta si disertatie;

l) aproba programele de colaborare cu alte universitati si organisme din tara si strainatate;

m) aproba actiunile de cooperare internationala ale Universitatii si incheierea contractelor de aderare sau participare la organizatii internationale;

n) aproba, anual, regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, precum si calendarul activitatilor edicationale;

o) aproba metodologia specifica privind recunoasterea si echivalarea studiilor;

p) exercita si alte atributii expres prevazute de Legea educatiei nationale si de alte acte normative in materie.

 

Art. 4

Membrii Senatului sunt alesi prin votul universal, egal, direct si secret al cadrelor didactice titulare, respectiv al studentilor, conform Metodologiei privind Organizarea Alegerilor Structurilor si Functiilor de Conducere ale Universitatii.

 

Art .5

Durata mandatului membrilor Senatului este de patru ani. In caz de vacantare a unuia sau mai multor locuri, se organizeaza, in cel mai scurt timp posibil, alegeri partiale pentru completarea componentei Senatului.

 

Art. 6

Pierderea calitatii de membru al Senatului are loc in caz de demisie sau revocare.

Revocarea are loc de drept daca, pe durata exercitarii mandatului, un membru isi pierde calitatea de cadru didactic titular, respectiv pe aceea de student al Universitatii, definite la Art. 2. De asemenea, este revocat de drept acel membru al Senatului care absenteaza de la trei sedinte ordinare consecutive.

 

Art. 7

Cvorumul de prezenta necesar pentru desfasurarea sedintelor Senatului este de jumatate plus unu din membri.

Senatul adopta hotarari prin votul majoritatii membrilor prezenti, cu exceptia cazurilor in care este necesara o majoritate calificata, stipulate in Carta Universitatii si in Metodologia privind Organizarea Alegerilor Structurilor si Functiilor de Conducere ale Universitatii.

 

Art. 8

Membrii Senatului aleg un Presedinte care asigura conducerea operativa a Senatului si reprezinta acest for in relatia cu alte structuri si functii de conducere ale Universitatii, precum si in relatia cu comunitatea academica.

Presedintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor Senatului, pentru un mandat de patru ani.

Presedintele poate fi revocat prin votul majoritatii membrilor Senatului.

 

Art. 9

Presedintele Senatului are urmatoarele atributii:

  1. convoaca sedintele Senatului;
  2. stabileste ordinea de zi a sedintelor;
  3. conduce sedintele;
  4. reprezinta Senatul in raporturile cu Rectorul, Presedintele Consiliului de Administratie si alte structuri ale Universitatii;

 

Art. 10

Senatul se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare. Sedintele extraordinare sunt convocate la solicitarea Rectorului, a Presedintelui Consiliului de Administratie sau a cel putin o treime din membrii Senatului.

Senatul se intruneste, periodic, in sedinte ordinare. Convocarea Senatului in sedinta ordinara se face cu minimum doua zile inainte de data fixata, cu anuntarea ordinii de zi.

In cazul sedintelor extraordinare, convocarea se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de data fixata.

 

Art. 11

In cadrul Senatului Universitatii functioneaza doua Comisii permanente: Comisia pentru analiza procesului de invatamant si cercetare si Comisia pentru dezvoltare institutionala.

Fiecare membru al Senatului este membru in cel putin una dintre comisii.

Comisiile functioneaza in baza unor regulamente proprii si emit propuneri si recomandari.

Propunerile si recomandarile comisiilor sunt supuse dezbaterii si aprobarii Senatului.

 

Art. 12

Senatul poate institui comisii speciale, cu caracter temporar. Comisiile speciale elaboreaza rapoarte care sunt supuse dezbaterii si aprobarii Senatului.

 

Art. 13

Presedintele Senatului poate adresa invitatia de a participa la sedinte Rectorului, Presedintelui Consiliului de Administratie, altor membri ai comunitatii academice si ai personalului tehnic si de specialitate al Universitatii.

De asemenea, la propunerea Rectorului sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, Presedintele Senatului poate invita la sedinte si alte persoane: parteneri si colaboratori ai Universitatii, exponenti ai mediului economic, administrativ sau ai societatii civile.

 

Art. 14

Orice membru al Senatului are dreptul neingradit la exprimarea opiniei.

Membrii Senatului pot adresa interpelari scrise titularului oricareia dintre functiile de conducere ale Universitatii, care vor fi invitati sa raspunda interpelarii, in urmatoarea sedinta a Senatului.

 

Art. 15

Membrii de Onoare ai Senatului sunt invitati de drept la sedinte si se pot implica in toate activitatile acestui for, fara a avea drept de vot.

 

Art. 16

Votul senatorilor are titlu personal si se exprima in plenul Senatului. Votul poate fi deschis sau secret, cu buletine de vot.

Membrii Senatului decid modalitatea de vot ce urmeaza a fi utilizata, in conformitate cu Legea Educatiei Nationale, Carta Universitatii si Metodologia privind Organizarea Alegerilor Structurilor si Functiilor de Conducere ale Universitatii.

In cazul alegerii, validarii, invalidarii sau revocarii din functie a unei persoane, votul este intotdeauna secret.

 

Art. 17

O hotarare adoptata prin vot intr-o sedinta a Senatului nu poate fi modificata in aceeasi sedinta.

 

Art. 18

In afara adoptarii de hotarari, Senatul isi exprima vointa, in limitele atributiilor prevazute prin Legea Educatiei Nationale si prin Carta Universitatii, prin: validari sau invalidari, regulamente, declaratii publice referitoare la probleme si evenimente de importanta majora pentru Universitate.

 

Art. 19

Toate documentele elaborate si aprobate de Senat sunt inregistrate si semnate de Presedintele Senatului.

 

Art. 20

Hotararile, precum si alte concluzii ale sedintelor Senatului, se consemneaza in procese-verbale, incluse in registre dedicate acestui scop de catre secretarul-sef al Universitatii.

 

Art. 21

Prezentul regulament a fost adoptat in sedinta Senatului din data de 10.07.2012 si intra in vigoare incepand cu anul universitar 2012-2013.

 

Mise à jour le Mercredi, 10 Juillet 2013 14:40