METODOLOGIE cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului la nivelul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Referendumul care face obiectul prezentului regulament se organizează la nivelul Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, denumită în continuare UMK, în conformitate cu prevederile art. 209 şi ale art. 364 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 şi cu prevederile Ordinului MECTS nr. 4062 din 15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.

(2) Obiectul referendumului, denumit în continuare referendum universitar, îl constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret şi egal, a modalității de desemnare a rectorului.

(3) Referendumul universitar se organizează periodic: la fiecare interval de timp corespunzător de drept unui nou mandat legal constituit, înaintea inițierii de alegeri ale structurilor şi funcțiilor de conducere de la nivelul UMK sau ori de câte ori funcția de rector se vacantează conform legii.

(4) În cazul revizuirii modalității de desemnare a rectorului se organizează şi desfăşoară referendum universitar, aplicarea rezultatului acestuia fiind obligatorie.

(5) Organizarea şi desfășurarea referendumului universitar se realizează cu respectarea principiilor legalității, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilității, eficienţei manageriale şi financiare, respectării drepturilor şi libertăţilor studenților şi ale personalului academic şi a normelor etice şi deontologice.

Art. 2

(1) Tema supusă referendumului universitar prevăzut la art. 1 alin. (2) este stabilirea opțiunii pentru una dintre cele două modalităţi de desemnare a rectorului prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011:

a) pe bază de concurs public; sau

b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.

(2) Persoanele cu drept de vot înscrise pe listele de vot ale UMK sunt chemate să se pronunțe prin aplicarea ştampilei de vot pe una dintre variantele înscrise pe buletinul de vot pentru care optează, buletine tipărite de MECTS şi transmise UMK.

(3) Au drept de vot toate cadrele didactice şi cercetătorii care sunt angajate/angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din cadrul UMK, şi reprezentanții studenților din Senatul universitar şi din ConsiliulFacultăţii.


Art. 3.

(1) Referendumul universitar se desfășoară în intervalul mai-iulie al anului universitar anterior procesului de alegeri ale structurilor şi funcțiilor de conducere de la nivelul UMK sau de câte ori este nevoie, conform art. 1 alin. (4).

(2) Data organizării referendumului universitar este stabilită de către Senatul universitar.

(3) Data şi tema referendumului universitar se aduc la cunoștința membrilor UMK, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziția universităţii.

(4) Referendumul la nivel de universitate se desfășoară într-o singură zi.

(5) Data de desfășurare a referendumului universitar se comunică Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu cel puțin 14 zile înainte de desfășurare, în vederea desemnării unui reprezentanț al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului în calitate de observator.

(6) Referendumul universitar se finalizează prin stabilirea modalității de desemnare a rectorului, cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului.

Art. 4

(1) Pentru desemnarea rectorului UMK în anul universitar 2011-2012, Senatul va stabili un calendar care să se încadreze în următoarele perioade:

a) organizarea referendumului universitar pana la data de 1 iulie 2011;

b) desemnarea rectorului în perioada cuprinsă între 1 decembrie 2011 şi 15 martie 2012.

(2) Desemnarea rectorului UMK va fi planificată astfel încât mandatul rectorului ales în anul universitar 2007-2008 să nu depășească 4 ani. Mandatul curent se ia în calcul de la data confirmării rectorului prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului.

Art. 5

(1) Referendumul universitar este validat dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.

(2) În situația în care referendumul universitar este validat, rezultatul referendumului universitar se stabilește cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

(3) În situația în care referendumul universitar nu este validat, se organizează, la interval de cel mult două săptămâni, un nou referendum universitar, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) ambele scrutine se realizează în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit prezentului ordin.


(5) Rezultatul referendumului universitar va fi adus la cunoștința comunităţii academice şi a conducerii Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului în termen de două zile calendaristice de la încheierea procesului de vot. Data limită pentru comunicarea rezultatului referendumului universitar din anul 2011 este 15 iulie.


CAPITOLUL II - Organizarea şi desfășurarea referendumului universitar

Art. 6

(1) Perioada de organizare a referendumului universitar cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoștința publică a zilei referendumului universitar şi desfășurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea şi comunicarea rezultatului referendumului universitar.

(2) Senatul UMK desemnează la propunerea facultăților un birou electoral al universităţii ca organism imparțial la nivel de universitate, responsabil cu:

a) organizarea şi desfășurarea referendumului universitar;

b) validarea rezultatelor referendumului universitar. Senatul UMK desemnează biroul de votare pentru secția de votare care urmează a se organiza.

(3) Cabinele de vot sunt amplasate în locaţiile din strada Băluşescu nr.2 ,

(4) Biroul senatului UMK este responsabil cu organizarea campaniei de informare cu privire la: data şi obiectul referendumului universitar, cine participă la vot şi locația referendumului universitar.

(5) Constituirea biroului electoral al universităţii se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de investire.

(6) Biroul electoral al UMK îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei metodologii.

(7) În termen de 24 de ore de la investire, membrii desemnați în biroul electoral al UMK aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele biroului electoral al UMK şi locțiitorul acestuia.

(8) UMK va organiza 3 dezbateri publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului universitar şi implicațiilor care decurg din acesta, data şi locul de desfăşurare a acestora fiind afişate pe site-ul www.umk.ro, la secţiunea noutăţi, date care vor fi comunicate şi Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea desemnării unor reprezentanți ai acestuia. La fiecare dezbatere se realizează un borderou de prezenţă.

Art. 7

(1) Biroul electoral al UMK este format dintr-un număr de 5 membri, dintre care unul posedă în mod obligatoriu pregătire juridică, un membru este student.

(2) Biroul electoral al UMK este responsabil pentru următoarele acțiuni:

a) întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot;

b) arondarea pe secții de votare;

c) afișarea listelor de vot arondate pe secții;

d) aducerea la cunoștința publică a locației secțiilor de votare;

e) distribuirea buletinelor de vot;

f) numărarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite de comisia de votare ;

g) centralizarea voturilor şi comunicarea rezultatului referendumului biroului senatului universitar.

(3) Exercitarea corectă şi imparțială a funcției de membru al biroului electoral al UMK este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(4) Biroul electoral al UMK lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lui şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

Art. 8

(1) Secția de votare este prevăzută cu cabine de vot în număr suficient pentru numărul de votanți înscriși pe listele de vot.

(2) Biroul electoral a secției de votare este format dintr-un număr de 5 membri.

(3) Președintele biroului electoral a secției de votare este desemnat de biroul electoral al UMK.

(4) Biroul electoral al secției de votare este responsabil cu organizarea şi desfășurarea referendumului universitar.

(5) Biroul electoral al secției de votare identifica şi consemnează în tabele electorale participarea la vot.

Art. 9

(1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale UMK.

(2) Listele de vot ale UMK conțin: numărul curent, numele şi prenumele, codul numeric personal, facultatea/departamentul.

(3) Afișarea listelor de vot şi aducerea la cunoștința publică a secției de votare şi a locației de vot se fac cu cel puțin 96 de ore înaintea declanșării votului.

(4) Alegătorii au dreptul sa verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la biroul electoral al secției de votare care a întocmit listele electorale, acesta fiind obligat să se pronunțe ad-hoc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare.

(5) Cu 3 zile înainte de data de organizare a referendumului universitar nu se mai fac modificări ale listelor de vot.

(6) Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate după cum urmează: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau pașaport.

(7) Intervalul orar în care se desfășoară procedura de votare este 8,00-20,00.

(8) Pe buletinele de vot se aplică stampila de control a biroului electoral al UMK.

Art. 10

(1) Confecționarea ştampilei de control a biroului electoral al UMK se va face cu avizul Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(2) Pe ştampilele de vot se va inscripționa cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule.

(3) Numărul ştampilelor de vot  este aprobat de biroul senatului UMK.

Art. 11

(1) Imediat după încheierea procedurii de vot se trece la numărarea şi validarea voturilor valabil exprimate.

(2) La toate operațiunile necesare pentru numărarea voturilor participă membrii biroului electoral şi pot asista persoanele acreditate în condițiile Ordinului MECTS nr. 4062 din 15.04.2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului.

(3) După încheierea votului, președintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate. Anularea se realizează prin aplicarea ştampilei "ANULAT".

(4) Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate.

(5) Se numără toți alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale.

(6) Se adună buletinele de vot utilizate, așa cum rezultă din listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite în cadrul secției de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare diferența, luându-se în considerare contestațiile adresate biroului electoral.


(7) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.

(8) După aceste operațiuni, se procedează la deschiderea urnei. Președintele citește, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, opțiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenți. Pe formularul tipizat elaborat de biroul electoral al UMK, unul dintre membrii biroului electoral al secției de votare, asistat de cel puțin încă un membru al acestuia, consemnează opțiunea care rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.

(9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este așezat de către președinte, ajutat de către ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, într-un pachet separat pentru fiecare opțiune supusa votării.

(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate se fac pachete separate.

(11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a biroului electoral al universităţii, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, se va ţine seama de opțiunea majorităţii membrilor biroului electoral al secției de votare.

(13) Buletinele care nu au aplicată ştampila "VOTAT" sunt voturi albe. Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(14) Rezultatul se consemnează în tabele separate, pentru care se încheie procese-verbale în două exemplare originale.

(15) Procesele-verbale se semnează de către președinte, locțiitorul acestuia, precum şi de către membrii biroului electoral şi vor purta ştampila de control.

(16) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul la o copie a procesului-verbal, semnată de către președintele secției de votare sau de către locțiitorul acestuia, după caz, şi de către ceilalți membri ai biroului.

(17) În timpul operațiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează ad-hoc, de către președintele biroului electoral al secției de votare.

(18) Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral. Ele se formulează în scris, în două exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de președinte, rămâne la contestatar.

(19) Președintele biroului electoral hotărăște de îndată asupra contestațiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată.

(20) Se întocmește un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare originale, contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secției de votare.


(22) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate şi anulate, precum şi ştampilele se depun spre arhivare la biroul electoral al UMK. Perioada de păstrare este de 5 ani.


CAPITOLUL III - - Rezultatele referendumului universitar

Art. 12

(1) Biroul electoral al UMK centralizează informațiile cu privire la voturile exprimate în  secţia de votare.

(2) Biroul electoral al UMK completează un proces-verbal privind consemnarea rezultatului referendumului organizat la nivelul instituției pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului prin însumarea proceselor-verbale întocmite. Modelele proceselor-verbale întocmite de biroul electoral UMK sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 4062 din 15.04.2011.

(3) O copie a procesului-verbal rămâne la biroul electoral al UMK şi poate fi pusă, la cerere, la dispoziția persoanelor interesate, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13

(1) Biroul electoral al UMK va înainta copiile listelor electorale, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secției de votare biroului senatului UMK, care le va verifica în vederea depistării eventualelor voturi multiple, în termen de 15 zile de la data referendumului universitar. În situația în care biroul senatului UMF va constata existenţa unor persoane care şi-au exercitat votul de două sau mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală.

(2) Biroul senatului UMK primește rezultatele centralizate de la biroul electoral al UMK, validează rezultatele şi le comunică senatului UMK şi publicului, prin intermediul paginii web www.umk.ro şi Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


Art. 14

(1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului universitar de la secția de votare, însoţit de buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate şi cele anulate, de contestațiile formulate şi de copiile listelor electorale, este înaintat biroului electoral al UMK de către președintele secției de votare, însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorţi.

(2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată de către președintele sau locțiitorul biroului electoral al secției de votare, care consemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale ale secțiilor de votare contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatului votării.


CAPITOLUL IV - Dispoziții finale

Art. 15 Prezenta Metodologie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului, aprobată de Senatul Universităţii şedinţa din 27.04.2011, se publică pe pagina web a instituției, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, şi se transmite Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
ANEXA Nr. 1

BIROUL ELECTORAL AL SECTIEI DE VOTARE

P R O C E S – V E R B A L

privind consemnarea rezultatului referendumului din data de ................,

organizat la nivelul Universităţii « Mihail Kogălniceanu »

pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului


a. numărul total al alegatorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare;

b. numărul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente în secția de votare;

c. numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secției de votare, cu verificarea respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;

d. numărul buletinelor de vot neîntrebuințate şi anulate;

e. numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei:

pct. e