Carta

UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" IASI


CARTA UNIVERSITATII "MIHAIL KOGALNICEANU" - IASI

I. P R E A M B U L


Art.1 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior, particulară, persoană juridică de drept privat, cu caracter non profit, de interes public, apolitică, cu autonomie universitară şi autonomie economico – financiară, înfiinţată prin Legea 137/2005 şi organizată în conformitate cu Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi cu alte prevederi legale în vigoare.

Art.2 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este instituţie de învăţământ superior acreditată, parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Art.3 Patrimoniul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi constituie proprietatea sa privată de care dispune în mod liber în conformitate cu legea.

Art.4 Identitatea Universităţii "MIHAIL KOGĂLNICEANU" din municipiul IAŞI, judeţul IAŞI se defineşte prin:

Denumirea oficială: Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Denumirea oficială în limba engleză: Mihail Kogălniceanu University of Iaşi

Sigla, emblema, stema, drapelul şi ţinuta de ceremonie (robă şi tocă): aprobate de Senat

Ziua Universităţii: 3 decembrie

Sediul Universităţii: Str.Băluşescu, Nr.2, cod 700309, Iaşi.

Adresa electronica: www.umk.ro

CUI: 11896586

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE

Art. 5 Misiunea Universităţii „Mihail Kogălniceanu” este aceea de a contribui la progresul cunoaşterii, prin activităţile didactice şi de cercetare, de a răspândi valorile unui invătământ superior liber şi pluralist,  de a contribui la   progresul societăţii româneşti prin formarea unor specialişti competitivi.

Art.6 În cadrul actului educaţional studentul este partenerul Universităţii şi se promovează un cadru de dialog deschis şi participativ atât în ceea ce priveşte aspectele curriculare, cât şi în alte domenii de interes pentru studenţi.

Art.7 Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi va rămâne o entitate dinamica, adaptată schimbărilor din societatea româneasca, inclusiv celor de pe piaţa muncii, prin inserarea experienţei profesioniştilor în activitatea academică.

Art.8. Misiunea Universităţii se concretizează atât pe plan local, prin onorarea tradiţiilor intelectuale ale capitalei culturale a Moldovei, prin implicarea ca şi partener activ în proiectele de dezvoltare a Iaşului şi a regiunii, cât şi pe plan naţional şi internaţional, prin  activitatea ştiinţifică a corpului profesoral şi prin cooperarea cu universităţi de prestigiu din strainatate.

Art. 9 Obiectivele fundamentale ale Universităţii  "Mihail Kogălniceanu" sunt:

a) dezvoltarea ştiintei şi culturii naţionale;

b) pregătirea profesională a specialiştilor cu înaltă calificare;

c) afirmarea identităţii culturii naţionale şi participarea la procesul de integrare europeană;

d) dezvoltarea societaţii românesti sub forma unui stat de drept, liber şi democratic.

e) indicarea calităţii învăţământului şi orientarea politicilor din acest domeniu.

Art.10 Modalităţile de realizare a misiunii şi a obiectivelor Universităţii Mihail Kogălniceanu sunt următoarele:

 • stabilirea unui management strategic şi a unui proces de planificare eficientă;
 • dezvoltarea echilibrată a universităţii;
 • asigurarea echilibrului între democraţie, participare colectivă şi transparenţă pe de o parte, eficienţă şi fundamentare în luarea deciziilor, pe de altă parte;
 • asumarea principiului calităţii - atât în activitatea Universităţii, cât şi în procedurile de evaluare ale acestei activităţi.

III. PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 11 Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi recunoaşte şi transpune în prezenta Cartă principiile ce stau la baza sistemului naţional de învăţământ, prevăzute în art. 118 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi cele din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, aderă la The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education (1988), The Magna Charta of European Universities (Bologna 1988) şi la Declaraţia de la Bologna (1999) privind aria europeană a învăţământului superior.

Art. 12 În cadrul sistemului învăţământului superior din România, Universitatea  „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se bazează pe următoarele principii:

 1. principiul legalităţii;
 2. principiul autonomiei universitare;
 3. principiul transparenţei;
 4. principiul răspunderii publice;
 5. principiul neimplicării politice şi al independenţei ideologice;
 6. principiul eficienţei manageriale şi financiare;
 7. principiul raportării deciziilor manageriale la valorile şi obiectivele strategice ale Universităţii;
 8. principiul eficienţei bazat pe gestionarea resurselor universităţii în vederea obţinerii de rezultate educaţionale performante;
 9. principiul asigurării calităţii în raport cu standardele de referinţă şi bunele practici naţionale şi internaţionale în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică;
 10. principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor;
 11. principiul centrării educaţiei pe student;
 12. principiul echităţii şi egalităţii de şansă;
 13. principiul nediscriminării pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare
 14. principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice;
 15. principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic;
 16. principiul respectării dreptului la opinie al studenţilor şi cadrelor didactice în concordanţă cu respectarea prestigiului imaginii şi integrităţii instituţionale;
 17. principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;
 18. principiul libertăţii academice;

IV. AUTONOMIA  UNIVERSITARĂ ŞI RĂSPUNDEREA PUBLICĂ

Art. 13 Autonomia universitară este garantată prin Constituţie şi constă în dreptul comunităţii universitare de a-şi stabili misiunea, strategia, structura, organizarea şi funcţionarea, gestionarea resurselor.

Art. 14 Autonomia universitară se exercită prin:

(1) Activitatea de conducere şi funcţionare concretizată prin dreptul de:

a)      a stabili structurile manageriale pe care le consideră eficiente şi favorabile funcţionării universităţii;

b)      a alege prin vot universal, direct şi secret membrii consiliilor departamentelor, consiliilor facultăţilor şi senatului universităţii;

c)      a decide prin referendum modalitatea de desemnare a rectorului;

d)      a stabili şi modifica propriile structuri didactice, de cercetare şi administrative şi a organiza concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere a acestor structuri;

e)      a iniţia şi dezvolta acţiuni de cooperare şi schimburi internaţionale;

f)        a se înscrie în organizaţii naţionale şi internaţionale de profil;

g)      a înfiinţa fundaţii şi a participa la constituirea de asociaţii, în condiţiile legii;

h)      a înfiinţa structuri organizatorice prevăzute de legislaţia în domeniul învăţământului;

i)        a conferi titluri didactice, ştiinţifice şi onorifice;

j)        a elabora regulamente proprii, cu respectarea legii;

k)      a întocmi state de funcţii .

(2) Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică concretizată prin dreptul de:

a)      a organiza programe de studii universitare de licenţă, masterat şi programe postuniversitare şi de a promova planuri de învăţământ cu conţinut modern şi cu înalt nivel ştiinţific, aliniate cerinţelor naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii;

b)      a organiza activitatea didactică la cele mai înalte exigenţe aferente domeniilor de studii pentru care a obţinut autorizarea sau acreditarea din partea instituţiilor specializate ale statului;

c)      a organiza admiterea pe criterii de competenţă profesională;

d)      a stabili criterii proprii de selectare, recrutare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare, în conformitate cu prevederile legale;

e)      a promova excelenţa în activitatea de cercetare ştiinţifică;

f)        a edita şi publica manuale, reviste, cursuri şi alte materiale didactice;

g)      a organiza activităţi de instruire permanentă şi de perfecţionare a personalului;

h)      a propune cifra de şcolarizare;

i)        a elibera diplome, atestate şi certificate de absolvire;

j)        a participa la competiţiile naţionale şi internaţionale de profil.

(3) Activitatea de gestionare a resurselor concretizată prin dreptul de:

a)      a realiza venituri din activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi din celelalte activităţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)      a obţine venituri din taxele de studii, din alte taxe, din activitatea de cercetare, din sponsorizări, din activităţi economice şi din alte surse, în conformitate cu statutul Universităţii de instituţie non-profit;

c)      a acorda stimulente materiale şi băneşti din veniturile proprii, în condiţiile legii;

d)      a acorda burse şi a efectua plăţi din venituri proprii, în condiţiile legii;

e)      a stabili priorităţile în materie de investiţii şi dotări;

f)        a gestiona patrimoniul, conform necesităţilor proprii;

g)      a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice partener din ţară sau străinătate;

h)      a primi sponsorizări, donaţii şi alte forme de sprijin financiar şi material, din ţară şi din străinătate.

i)        a crea unităţi productive şi de servicii care aduc venituri, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 15 Răspunderea publică presupune:

a)      respectarea politicilor publice naţionale şi europene, a legislaţiei în vigoare în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi a prevederilor prezentei Carte ;

b)      aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior;

c)      respectarea principiilor eticii cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională;

d)      asigurarea eficienţei manageriale şi a eficienţei utilizării resurselor;

e)      asigurarea transparenţei tuturor deciziilor adoptate şi a activităţilor desfăşurate;

f)        respectarea libertăţii academice a membrilor comunităţii universitare.


V.         FINANTAREA ACTIVITATII SI PATRIMONIUL UNIVERSITATII

Art. 16 (1) UMK funcţionează ca instituţie finanţată din fondurile obţinute prin perceperea de taxe aferente prestaţiilor universitare şi ştiinţifice,  dobânzi, donaţii, granturi, sponsorizări, exploatarea rezultatelor cercetării, precum şi alte surse legal constituite.

(2) Toate resursele de finanţare ale UMK sunt venituri proprii.

(3) Finanţarea UMK poate fi realizată pe bază de contract şi prin alte surse, inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe.

(4) Veniturile obţinute din alte surse decât cele bugetare se gestionează integral de universitate, respectând legile şi criteriile de oportunitate şi eficienţă.

(5) UMK are autonomie economico-financiara, având drept fundament proprietatea privată, garantată prin Constituţie.

Art. 17 (1) Cheltuielile universităţii  au ca destinaţie salarizarea, stimularea personalului, burse, realizarea investiţiilor, dotărilor, reparaţiilor capitale şi curente, susţinerea cercetării interne, mobilităţilor interne şi externe, întreţinerea echipamentelor şi clădirilor, abonamente, realizarea unor servicii pentru buna desfăşurare a proceselor didactice şi administrative, achiziţionarea materialelor didactice şi de întreţinere etc.

(2) Cheltuielile la nivelul universităţii sau cele descentralizate trebuie să cuprindă o componentă importantă referitoare la dezvoltarea instituţională.

(3) Modalităţile în care se pot construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităţii, necesare educaţiei şi cercetării ştiinţifice sunt aprobate de către senat.

(4) Sumele sau bunurile obţinute prin sponsorizări de către membrii comunitătii universitare se cheltuiesc în strictă conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare, în baza normelor legale în vigoare.

(5) La nivelul tuturor structurilor şi funcţiilor de conducere trebuie promovat cu consecvenţă principiul prudenţialităţii în gestionarea resurselor UMK.

Art. 18 (1) UMK are un patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.

(2)   Patrimoniul UMK este alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură economică şi administrativă care sunt bunuri de natură mobilă sau imobilă şi care sunt evidenţiate ca atare în inventarul universităţii.

(3)   Drepturile pe care le are UMK asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă dobândit prin închiriere, concesiune, comodat şi altele asemenea ori drept de administrare, în condiţiile legii.

(4)   Bunurile obţinute din resursele financiare proprii, indiferent de provenienţa acestora, sunt proprietatea privată a UMK.

(5)   Drepturile subiective ale UMK asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosinţă, de concesiune ori de închiriere, în condiţiile legii.

(6)   Dreptul de dispoziţie asupra elementelor de activ patrimonial este reglementat de legislaţia în vigoare.

(7)   Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial se face numai în condiţiile legii.

(8)   Orice distrugere sau pierdere materială se recuperează de la cei vinovaţi, în condiţiile legii.


VI. COMUNITATEA ACADEMICĂ

Art. 19 (1) Comunitatea universitară este formată din studenţi la cursurile din ciclul de licenţă şi de master,  cursanţi în cadrul programelor de pregătire postunversitară, personal didactic şi de cercetare şi personal didactic auxiliar.

(2)   Calitatea de membru al comunităţii universitare poate fi dobândită, conform legii, prevederilor prezentei Carte şi regulamentelor interne, dacă persoana care solicită acest lucru întruneşte cerinţele legale corespunzătoare statutului pe care îl va obţine.

(3)   Personalităţile din România şi din străinătate care deţin titluri onorifice acordate de Universitatea „Mihail Kogălniceanu” sunt considerate ca aparţinând comunităţii academice, fără a avea prerogative şi competenţe decizionale sau drepturi elective.

(4)   Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit, prin hotărâre a senatului universitar, calitatea de membru al acesteia.

(5)   Membrii comunităţii universitare stabilesc relaţii de colaborare pentru realizarea misiunii şi obiectivelor strategice ale universităţii şi pentru promovarea identităţii şi prestigiului universităţii.

Art. 20 Membrii comunităţii universitare sunt organizaţi astfel:

a)      studenţii - în cadrul facultăţilor, la studii universitare de licenţă sau masterat, pe forme de învăţământ, programe sau specializări, ani de studii, serii şi grupe de studii;

b)      cursanţii sunt organizaţi pe programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;

c)      personalul didactic şi de cercetare este organizat în cadrul departamentelor şi centrelor de cercetare.

Art. 21 (1) Calitatea de student, cursant se obţine după finalizarea concursului de admitere, emiterea deciziei de înmatriculare şi încheierea contractului de studii.

(2) Calitatea de student o au persoanele care urmează ciclurile de studii universitare de licenţă şi masterat.

(3)       Calitatea de cursant o au persoanele care urmează un program din învăţământul postuniversitar.

Art. 22 (1) Personalul didactic şi de cercetare cuprinde membrii comunităţii universitare responsabili cu educaţia şi cercetarea ştiinţifică.

(2) Personalul didactic şi de cercetare poate fi titular şi asociat.

(3) Personalul titular este personalul care ocupă o funcţie didactică sau de cercetare în cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, inclusiv personalul care beneficiază de rezervare de post, în condiţiile legii.

(4) Personalul angajat pe perioadă determinată are statut de personal didactic şi de cercetare asociat.

(5) Din categoria personalului didactic şi de cercetare pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei respective.

(6)      Funcţiile didactice sunt: asistent universitar, lector universitar, conferenţiar universitar, profesor universitar;

(7)       În Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, poate funcţiona personal didactic asociat pentru funcţiile de  lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor universitar.

(8)       Personalul didactic care nu deţine titlul ştiinţific de doctor poate efectua numai activităţi de seminar şi cursuri practice.

Art. 23 Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului, avizată, după caz, de decan, sau de directorul departamentului şi aprobată de rector, constituind anexă la contractul individual de muncă. Timpul săptămânal de lucru al acestei categorii de personal este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.

Art. 24 Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, asigură membrilor comunităţii universitare, în limita locurilor disponibile, contra cost, cazarea în spaţiile proprii, sau închiriate, facilităţi de servire a mesei, în parteneriat cu agenţi economici specializaţi, precum şi alte servicii sociale.

Art. 25 Toţi membrii comunităţii universitare au obligaţia să respecte legislaţia în domeniul educaţiei, prevederile prezentei Carte şi regulamentele interne ale Universităţii „Mihail Kogălniceanu”.


VII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNIVERSITĂŢII

Art. 26 (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este structurată, sub aspect organizatoric, pe: facultăţi, departamente, structuri funcţionale pentru cercetarea ştiinţifică, pentru cooperare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate, pentru documentare, pentru editare de carte universitară etc;

Art. 27 Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi are structuri funcţionale pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, pentru asigurarea serviciilor administrative, financiar-contabile, tehnice şi sociale;

Art. 28 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului;

(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu avizul Senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior;

(3) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare;

(4) Facultatea cuprinde: studenţi, personal didactic titular, cercetători ştiinţifici, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic;

(5) Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei Carte, al Codurilor şi regulamentelor proprii;

(6) Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii, prezidat de Decan, îşi elaborează propriul plan strategic şi operaţional, în conformitate cu strategia universităţii şi propriul regulament;

(7) Înfiinţarea unei noi facultăţi este condiţionată de eficienţă financiară, de rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică şi de existenţa resurselor de personal şi a infrastructurii care să susţină activităţile noii structuri.

Art. 29 (1) Departamentul este o structură aflată, de regulă, în componenţa unei facultăţi sau, după caz, în componenţa universităţii, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică, de servicii;

(2) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

(3) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare;

(4) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii / facultăţilor în care funcţionează;

(5) Departamentul include: personal didactic titular, cercetători şi personal didactic auxiliar şi personal nedidactic;

(6) Departamentul este condus de către Consiliul departamentului prezidat de către director;

Art. 30 (1) Centrele de cercetare sunt structuri ale universităţii, subordonate Senatului universitar şi au ca obiectiv principal organizarea, dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice;

(2) Prin centrele de cercetare se pot derula activităţi cuprinse în programele de masterat cu respectarea reglementărilor legale şi a Regulamentelor Universităţii „Mihail Kogălniceanu”;

Art. 31 (1) În cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi funcţionează structurile administrative necesare pentru realizarea misiunii şi a obiectivelor asumate prin Carta universitară;

(2) Modul de organizare şi funcţionare a structurilor administrative se stabilişte prin Regulamentul de organizare a Departamentului Administrativ din cadrul UMK şi Organigrama universităţii.

Art. 32 (1) Biblioteca este un centru de studiu, informare, documentare şi cercetare pentru comunitatea universitară. Funcţionează pe baza legislaţiei în vigoare şi a regulamentului propriu;

(2) Editura şi publicaţiile periodice ale UMK au menirea de a publica şi de a promova lucrările comunităţii academice. Funcţionează sub autoritatea unui Consiliu ştiinţific, numit de Senatul universitar.

Art. 33 (1) În Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi pot funcţiona structuri care asigură valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare ştiinţifică, proiectare, servicii, dezvoltare şi formare de tipul centrelor de consultanţă, clinică juridică, întreprindere simulată etc. Aceste centre funcţionează în regim de autofinanţare;

(2) Aprobarea înfiinţării unor astfel de centre este de competenţa Consiliului de Administraţie.

Art. 34 (1) Facultăţile, departamentele şi celelalte structuri administrative ale Universităţii „Mihail Kogălniceanu” au obligaţia de a furniza datele solicitate de conducerea executivă şi deliberativă a universităţii, precum şi rapoarte periodice de activitate conform organigramei.

(2)   Refuzul sau raportarea falsă încalcă principiul răspunderii publice şi duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, de prezenta Cartă şi de alte reglementări interne.


VIII. FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE

Art. 35 Managementul educaţional şi administrativ al universităţii, al tuturor structurilor educative, de cercetare ştiinţifică şi tehnico-administrative este asigurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi cu dispoziţiile cuprinse în prezenta Cartă.

Art. 36 Organele şi funcţiile de conducere sunt:

(1) Organele de conducere:

a) la nivelul Universităţii:

- Senatul Universităţii , care reprezintă comunitatea academică şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, şi

- Consiliul de administraţie;care este structura de conducere operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar

b) la nivelul facultăţii:

- Consiliul facultăţii;

- Consiliul departamentului;

(2) Funcţiile de conducere:

a) la nivelul Universităţii:

- rector, un prorector;

- presedinte, director general administrativ;

b) la nivelul fiecărei facultăţii:

- decan, un prodecan;

- director de departament;

Art. 37 La nivelul facultăţii şi universităţii, organele şi funcţiile de conducere se stabilesc după următoarea procedură:

(1) Consiliul facultăţii şi Senatul sunt alcătuite din maximum 75% cadre didactice şi de cercetare alese prin votul universal, egal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate şi minimum 25% studenţi aleşi prin votul universal, egal, direct şi secret al studenţilor; fiecare facultate este reprezentată de minim un student în Senat.

(2) Alegerea reprezentanţilor cadrelor didactice în Senatul universitar şi în Consiliul Facultăţii se face pentru un mandat de 4 ani, iar mandatul reprezentanţilor studenţilor este de 1 an. Alegerile se fac în conformitate cu Ordinul ministrului privind alegerile şi cu Metodologia privind alegerea structurilor de conducere a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

(3) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul universitar pe cote părţi de reprezentare  Acestea sunt reprezentate în Senat de 30% din numărul total de cadre didactice cu normă de bază, iar în Consiliul facultăţii de 40% din numărul total de cadre didactice cu norma de bază.

(4) Senatul universitar este alcătuit din 11-15 membri iar Consiliul facultăţii din 15-19 membri. Numărul exact al reprezentanţilor facultăţilor în Senat şi Consiliul Facultăţii, algoritmul de reprezentare precum şi mărimea acestor organisme de conducere se stabilesc în Metodologia privind alegerile structurilor de conducere.

(5) În cazul în care rămâne vacant un loc de membru  în Senat sau, respectiv, în Consiliul Facultăţii, locul respectiv se va completa cu o altă persoană provenită din acelaşi segment de activitate şi folosind aceeaşi procedură de desemnare. În această situaţie, organul de conducere corespunzător organizează alegeri parţiale în termen de maxim 30 de zile.

Art. 38 (1) Atât în cazul alegerilor cât şi în cazul concursurilor pe post, candidaţii pentru funcţiile de conducere depun Planul strategic şi Programul managerial cu 30 de zile înainte şi sunt audiate în plenul Consiliului facultăţii sau al Senatului. Organul deliberativ corespunzător  validează cel puţin doi candidaţi, cu votul majorităţii simple, pentru participarea la concurs sau pentru a-şi depune candidatura, după caz.

Art. 39 (1) Rectorul Universităţii se desemnează astfel:

a) fie pe baza unui concurs public, organizat pe baza unei metodologii aprobate de Senat;

b) fie prin votul universal, egal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare şi al reprezentanţilor studenţilor din consiliile facultăţilor şi din Senat.

(2) Modalitatea de desemnare a Rectorului, în termenii prevăzuţi la alin. 1 se stabileşte, cu minimum 6 luni înainte de fiecare expirare a mandatului, prin votul universal, egal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senat şi din Consiliile facultăţilor.

(3) Rectorul ales este confirmat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile de la data alegerii.

Art. 40 Modalitatea de desemnare a Rectorului pentru legislatura 2012-2016 a fost stabilită prin referendumul organizat cu membrii comunităţii universitare în data de 21 iunie 2011, pe baza şi în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4062 din 2011.

Art. 41 În urma numărării voturilor valabil exprimate, s-a stabilit ca Rectorul să fie ales prin votul universal, egal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare şi al reprezentanţilor studenţilor, conform art. 209(1) lit. b) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale.

Art. 42 (1) Durata mandatului Rectorului este de 4 ani şi poate fi înnoit cel mult o dată, potrivit procedurii stabilite pentru desemnarea acestuia.

(2) Mandatul Rectorului poate înceta înainte de termen prin demisie sau prin demitere de către Senatul universitar în condiţiile prevăzute în contractul de management. În ambele situaţii se impune prezentarea unui raport de activitate în faţa Senatului universitar.

(3) Propunerea de demitere trebuie să fie susţinută de 1/3  din numărul membrilor Senatului şi votată cu 2/3 din numărul acestora.

Art. 43 (1) Prin desemnarea Rectorului, acesta încheie un Contract managerial, pe baza Programului strategic susţinut;

(2) Programul managerial al Rectorului şi contractul managerial încheiat de acesta cu Senatul pe durata unui mandat stabilesc mijloacele şi instrumentele specifice, adaptate la nivelul structurilor şi programelor de studii, la potenţialul material şi uman, necesare pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor universităţii.

(3) Rectorul îşi numeşte prorectorul, pe baza consultării Senatului universitar.

Art. 44 (1) Decanul este selectat prin concurs public de către noul Rector şi validat de Senat.

(2) Decanul, după numirea sa de către Rector, desemnează un prodecan.

(3) Directorii de departamente sunt numiţi de către decanul facultăţii cu acordul Rectorului.

(4) Revocarea din funcţie a Decanului se face la propunerea Rectorului, cu aprobarea Senatului

(5) Revocarea directorilor de departamente se poate face la propunerea Decanului, cu aprobarea rectorului.

Art. 45 (1) Senatul îşi alege prin vot secret un preşedinte care conduce şedinţele Senatului şi reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul.

(2) Senatul stabileşte comisii de specialitate care întocmesc rapoarte de activitate periodice, ce stau la baza hotărârilor Senatului.

Art. 46 (1) Consiliul de administraţie este numit pe o perioadă de 4 ani de către membrii fondatori ai Fundaţiei Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi care a absorbit Fundaţia de Cultură şi Ştinţă Moldova şi este condus de Preşedinte.

(2) Consiliul de administraţie este alcătuit din 5-7 membri. Numărul exact al membrilor şi componenţa se stabilesc de către Adunarea generală a membrilor fondatori ai Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, astfel încât să fie alcătuit din persoane cu experienţă în managementul universitar de cel puţin 5 ani sau să reprezinte funcţii executive în exerciţiu la nivelul Senatului, facultăţilor, a administraţiei.

(3) Consiliul de administraţie se convoacă de preşedinte sau la cererea a cel puţin o treime din membrii săi şi se întruneşte bilunar, sau ori de câte ori este necesar.

(4) Rectorul în exerciţiu, membru fondator al Universităţii „Mihail Kogălniceanu”, devine Preşedintele Consiliului de administraţie, după finalizarea mandatului şi poate numi o persoană care să o reprezinte.

(5) Consiliul de administraţie îşi alege aparatul tehnico-administrativ.

Art. 47 (1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de administraţie. Din comisie, face parte un reprezentant al Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului. Concursul se validează de către Senat, iar numirea directorului pe post se face de către Rector.

(2) Revocarea din funcţie a Directorului general administrativ se poate face din motive temeinice de către Consiliul de administraţie. Tot acesta numeşte directorul administrativ interimar până la organizarea unui nou concurs.

(3) Structura administrativă a Universităţii este organizată pe compartimente de specialitate, aprobate de Consiliul de administraţie.

Art. 48 (1) Cu cel puţin 60 de zile înaintea încheierii mandatului organelor, ori funcţiilor de conducere, la nivelul Universităţii, facultăţilor, departamentelor şi al altor structuri care organizează alegeri, se constituie Comisia pentru organizarea alegerilor şi concursurilor publice.

(2) Comisia de la nivelul Universităţii, sub conducerea Rectorului, elaborează Metodologia privind organizarea alegerilor structurilor de conducere care stabileşte datele alegerilor şi concursurilor publice, algoritmul de reprezentare, componenţa numerică a organelor, depunerea candidaturilor, consemnarea rezultatelor alegerilor şi concursurilor publice, validarea, evidenţa documentelor, informarea comunităţii universitare asupra rezultatelor, alte date tehnice şi de secretariat, şi o propune spre aprobare Senatului.

Art. 49 Şedinţele organelor de conducere sunt legal constituite în prezenţa unui număr de cel puţin două treimi din totalul membrilor. Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 50 (1) În cazul vacantării funcţiei de director de departament, se procedează la alegeri parţiale pentru ocuparea acestei poziţii, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

(2) În cazul vacantării funcţiei de decan, rectorul organizează concurs public la nivelul facultăţii respective pentru ocuparea funcţiei de decan, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

(3) În cazul vacantării funcţiei de rector, Senatul universitar declanşează procedura de desemnare a unui nou rector, potrivit legii şi prezentei Carte, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

Art. 51 Raporturile ierarhice la nivelul universităţii sunt următoarele:

a) rectorul are în subordonare şi coordonare directă prorectorul, decanii şi directorii de departamente didactice şi de cercetare şi colaborează cu preşedintele Senatului universitar şi cu preşedintele Consiliului de Administraţie;

b) preşedintele Consiliului de Administraţie are în subordine directorul general administrativ şi directorul tehnic şi colaborează cu celelalte structuri de conducere din cadrul universităţii;

c) directorul general administrativ are în subordine personalul compartimentului de servicii auxiliare şi de secretariat şi compartimentul economico-administrativ.

Art. 52 Atribuţiile Senatului universitar

(1) Senatul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi reprezintă comunitatea universitară, fiind forul de decizie şi conducere la nivel din universitate.

(2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 213 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale, Senatul mai exercită şi următoarele atribuţii:

a) aprobă programele de studii universitare şi structura anilor de studii;

b) în cadrul activităţii de planificare strategică şi operaţională, poate numi şi coordona activitatea unor comisii de specialitate permanente sau temporare, prin trasarea programului de lucru şi a responsabilităţilor specifice;

c) desemnează structuri consultative externe în scopul realizării unui dialog funcţional cu reprezentanţii pieţei de muncă, a mediului profesional, social, cultural, în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice managementului universitar, prin utilizarea resurselor umane externe comunităţii academice;

d) asigură comunicarea cu Comisia consultativă a studenţilor conform principiului respectării dreptului la opinie al studenţilor;

e) aprobă condiţiile de admitere şi cifrele de şcolarizare pe baza propunerilor facultăţilor şi departamentelor;

f) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare ciclu universitar;

g) validează statele de funcţiuni de la nivelul facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor funcţionale ale universităţii;

h) validează toate structurile şi funcţiile de conducere, precum şi persoanele care urmează să le ocupe potrivit rezultatelor alegerilor;

i) validează propunerile de scoatere a posturilor la concurs, precum şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, avizate de către consiliile facultăţilor;

j) acordă titlurile de profesor consultant, Doctor Honoris Causa, profesor emerit, preşedinte de onoare, Membru de Onoare al Senatului, Membru de onoare al comunităţii universitare ;

k) aprobă menţinerea în activitate a unor profesori şi conferenţiari universitari peste limita de vârstă de pensionare;

l) aprobă comisiile pentru examenele de licenţă şi disertaţie;

m) aprobă programele de colaborare cu alte universităţi şi organisme din ţară şi străinătate;

n) aprobă acţiunile de cooperare internaţională ale Universităţii şi încheierea contractelor de aderare sau participare la organizaţiile europene şi internaţionale;

 • o) aprobă anual regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studii;

p) aprobă metodologia specifică privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor;

q) exercită şi alte atribuţii expres prevăzute de Legea educaţiei naţionale şi de alte acte normative în materie.

Art. 53 (1) Pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Legea nr. 1/2011 şi de prezenta Cartă, Senatul universitar se întruneşte în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea membrilor Senatului la şedinţe se face de către Preşedintele Senatului, la solicitarea Rectorului, a Preşedintelui Consiliului de Administraţie, a Consiliilor facultăţilor sau la cererea a o treime din numărul membrilor ce compun Senatul.

(3) Şedinţele Senatului se desfăşoară valabil în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor ce îl compun.

(4) La şedinţele Senatului participă, în calitate de invitaţi, fără drept de vot, membrii Consiliului de Administraţie, responsabilul sindicatului din Universitate şi alte persoane, cu aprobarea Senatului.

Art. 54 (1) În situaţiile în care un membru al Senatului nu poate participa la mai mult de trei şedinţe ordinare consecutiv, se va proceda la desemnarea unui înlocuitor pe perioada absenţei titularului.

(2) Un membru al Senatului care a lipsit nemotivat la mai mult de trei şedinţe consecutive va fi considerat demisionat de drept şi se va declanşa procedura de înlocuire.

Art. 55 (1) În exercitarea atribuţiilor şi competenţelor ce îi revin, Senatul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor ce îl compun.

(2) Hotărârile Senatului se iau prin vot deschis, cu excepţia cazurilor în care legea prevede votul secret, precum şi atunci când Senatul stabileşte ca o anumită hotărâre să fie luată prin vot secret.

(3) Hotărârile Senatului vor fi semnate de preşedintele Senatului şi avizate de legalitate de consilierul juridic al universităţii.

Art. 56 Atribuţiile Consiliului de Administraţie

(1) Consiliul de Administraţie al universităţii este prezidat de Preşedinte şi are următoarele atribuţii:

a)      Pune în practică viziunea şi deciziile strategice ale Senatului;

b)      Preşedintele Consiliului de administraţie are drept de veto în orice decizie strategică a Senatului;

c)      asigură realizarea unei bune gestionări a patrimoniului universităţii;

d)      stabileşte modalităţile în care se poate construi, deţine şi folosi elementele aferente bazei materiale a Universităţii,

e)      stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;

f)        aprobă execuţia bugetară şi bugetul anual;

g)      avizează derularea tuturor operaţiunilor financiare ale universităţii;

h)      aprobă înfiinţarea de noi departamente, centre de cercetare şi servicii, cu respectarea procedurilor legale;

i)        propune numirea unor comisii de specialitate formate din personal aflat în structurile din subordine sau solicită rapoarte de analiza comisiilor permanente sau temporare ale Senatului

j)        asigură colaborarea cu comisiile consultative externe

k)      aprobă propunerile de acordare a salariilor şi gradaţiilor de merit, precum şi a altor recompense pentru personalul cu realizări deosebite;

l)        aprobă acordarea de burse, recompense şi concedii de studii şi cercetare;

m)   avizează statele de funcţiuni ale personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar;

n)      avizează propunerile de scoatere la concurs a posturilor vacante;

 • o)      asigură, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, negocierea aspectelor financiare ale contractelor colective şi individuale de muncă;

p)      avizează propunerile de programe noi de studii;

q)      propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale instituţiei;

r)       stabileşte cuantumul taxelor de studii, conform art. 119 din Legea educaţiei naţionale, şi le aduce la cunoştinţă celor interesaţi;

s)      aprobă programele de investiţii şi de dezvoltare a bazei materiale;

t)        asigură organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor;

u)      avizează propunerile cu privire la realizarea de consorţii  sau fuziuni cu alte universităţi precum şi alte parteneriate cu diferite instituţii din ţară sau din străinătate;

v)      exercită şi alte atribuţiuni legale.

(2) Consiliul de Administraţie lucrează în şedinţe, în prezenţa majorităţii membrilor ce îl compun.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de Administraţie ia hotărâri. Hotărârile Consiliului de Administraţie vor fi semnate de preşedinte.

Art. 57 Atribuţiile Consiliului facultăţii

(1) Consiliul facultăţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

b) propune Senatului cifrele de şcolarizare pentru programele din structura facultăţii;

c) avizează planurile de învăţământ ale programelor de studii din structura facultăţii;

d) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii şi întocmeşte rapoarte de autoevaluare;

e) propune criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional şi la nivelul universităţii;

f) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare şi propune comisiile de concurs;

g) organizează manifestări ştiinţifice;

h) face propuneri pentru acordarea statutului de cadru didactic asociat;

i) evaluează anual concordanţa ofertei educaţionale, a cunoştinţelor şi competenţelor realizate cu cererile de pe piaţa muncii;

j) face propuneri anuale de susţinere, modificare sau adaptare a ofertei educaţionale;

k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri aprobate de Senatul universitar.

(2) Consiliul facultăţii se întruneşte în şedinţe lunar, sau de câte ori este necesar, şi lucrează valabil în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membri ce îl compun.

(3) Activitatea Consiliului facultăţii este condusă şi coordonată de către decanul facultăţii, care este răspunzător de realizarea atribuţiilor acestuia.

(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul facultăţii adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor ce îl compun. Hotărârile Consiliului facultăţii sunt semnate de către decan.

Art. 58  Atribuţiile Consiliului departamentului

(1) Consiliul departamentului este structura de conducere colegială a departamentului care îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce întreaga activitate din departament;

b) elaborează şi avizează planurile de învăţământ;

c) elaborează şi propune spre aprobare statele de funcţii;

d) propune criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de cercetare din departament;

e) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul departamentului;

f) face propuneri pentru cifrele de şcolarizare;

g) organizează manifestări ştiinţifice;

h) îndeplineşte şi alte propuneri stabilite prin hotărâri ale Consiliului facultăţii sau Senatului.

(2) Consiliul departamentului lucrează în şedinţe, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor ce îl compun.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul departamentului adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor ce îl compun. Hotărârile se semnează de directorul departamentului.

Art. 59 Atribuţiile rectorului universităţii

(1) Rectorul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este funcţia de conducere uninominală care asigură managementul structurilor didactice şi de cercetare în scopul realizării în bune condiţii şi de calitate a serviciilor academice pe care Universitatea le prestează.

(2) Rectorul reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii şi are calitatea de ordonator de credite.

(3) Rectorul universităţii exercită atribuţiile prevăzute de art. 213 alin. 6 din Legea educaţiei naţionale, cu excepţia celor de la lit. g. Rectorul exercită şi următoarele atribuţii:

a)      încheie contractele de şcolarizare şi de studii între Universitate şi studenţi;

b)      coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi statelor de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare;

c)      gestionează evaluarea cadrelor didactice şi a mediului de învăţământ;

d)      asigură respectarea standardelor de calitate privind învăţământul şi cercetarea;

e)      coordonează activităţile care vizează evaluarea periodică a universităţii şi a programelor de învăţământ;

f)        coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a examenelor de finalizare a studiilor;

g)      semnează actele de studii în Universitate;

îndeplineşte şi alte atribuţiuni stabilite expres prin ordin al ministrului, prin hotărâri de Senat şi prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie.

(4) Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, cel mai târziu în luna iunie, raportul privind starea universităţii prevăzut la art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, redactat în concordanţă cu Contractul de management semnat la începutul mandatului.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta Cartă, rectorul emite decizii, care vor fi avizate pentru legalitate de către consilierul juridic.

Art. 60 Atribuţiile prorectorului

Prorectorul este numit de către Rector, cu consultarea Senatului universitar, dintre membrii comunităţii universitare şi exercită atribuţii stabilite de către Rector. Aceste atribuţii vizează, îndeosebi:

- organizarea programelor de studii universitare şi postuniversitare;

- cercetarea, dezvoltarea şi inovarea ştiinţifică;

- asigurarea calităţii.

Durata mandatului de prorector este de 4 ani, cu posibilitatea unei singure reînoiri.

Prorectorul răspunde de activitatea sa în faţa Rectorului şi a Senatului.

Prorectorul poate fi demis de către Rector, în urma consultării Senatului universitar.


Art. 61 Atribuţiile decanului

(1) Decanul este reprezentantul legal al facultăţii şi răspunde de managementul şi conducerea facultăţii. Decanul este subordonat rectorului şi Consiliului facultăţii.

(2) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, ale Consiliului de Administraţie şi ale Senatului universitar.

(3) Decanii facultăţilor sunt selecţionaţi prin concurs public organizat de către rectorul universităţii, în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului aprobată de Senatul universitar.

(4) Persoana care ocupă prin concurs funcţia de decan poate candida şi obţine un mandat în Senatul universitar.

Art. 62. (1) Decanul facultăţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură managementul facultăţii;

b) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi coordonează activitatea acestuia;

c) coordonează şi controlează procesul didactic al facultăţii, în care scop:

 • elaborează proiectele planurilor de învăţământ;
 • face propuneri cu privire la organizarea concursului de admitere;
 • face propuneri cu privire la structura anului universitar;
 • coordonează activitatea de practica productivă a studenţilor;
 • face propuneri privind întocmirea şi organizarea evaluărilor studenţilor;
 • face propuneri privind examenele de absolvire (licenţă, disertaţie);
 • soluţionează cererile studenţilor privind evaluările, contestaţii, amânări,echivalări etc.;

d) pregăteşte dosarele programelor de studii care trebuie prezentate la ARACIS pentru învăţământul cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă în vederea acreditării sau autorizării provizorii

e) prezintă anual în Consiliul facultăţii şi conducerii un raport privind activitatea şi starea facultăţii;

f) avizează transferul studenţilor de la o facultate la alta, precum şi de la un program de studii la altul;

g) propune Consiliului facultăţii înmatriculări, reînmatriculări, prelungiri de şcolaritate şi exmatriculări;

h) aprobă programul de activitate şi calendarul sesiunilor de examene;

i) se ocupă de asigurarea şi promovarea cadrelor didactice din facultate şi de evaluarea periodică a activităţii acestora;

(2) Decanul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea universităţii.

Art. 63. Atribuţiile directorului de departament

(1) Directorul departamentului realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului cu ajutorul Consiliului departamentului.

(2) Directorul departamentului răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar-contabil al departamentului.

(3) Directorul departamentului este ales prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare din departament, potrivit normelor stabilite privind alegerea funcţiilor de conducere din Universitate.

(4) Directorul departamentului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) conduce activitatea Consiliului departamentului;

b) elaborează planurile de învăţământ pentru programele la forma de studii la distanţă şi cu frecvenţă;

c) avizează programele analitice pentru programele de studii;

d) pregăteşte dosarele programelor de studii care trebuie prezentate spre evaluare la ARACIS pentru învăţământul cu frecvenţă,  cu frecvenţă redusă şi la distanţă;

(5) Directorul departamentului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către conducerea universităţii.

Art. 64. Directorul general administrativ

(1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs, organizat de Consiliul de Administraţie.

(2) Contractul de muncă al directorului general administrativ se încheie pe o perioadă de 4 ani.

(3) După expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul individual de muncă, cu avizul consiliului de Administraţie, rectorul nou ales poate să menţină în funcţie pe fostul director general administrativ, pe perioada mandatului acestuia, cu acordul scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al rectorului.

Art. 65. Directorul general administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)      conduce şi coordonează întreaga activitate financiar-contabilă şi administrativă a universităţii pe baza hotărârilor Senatului şi ale Consiliului de Administraţie;

b)      asigură derularea activităţii de gestionare a patrimoniului universităţii;

c)      duce la îndeplinire deciziile rectorului, hotărârile Consiliului de Administraţie şi hotărârile Senatului cu privire la administrarea universităţii;

d)      participă la managementul strategic al universităţii şi pune în practică politica universităţii în domeniile auditul calităţii, finanţe, buget, gestiunea patrimoniului, gestionarea resurselor umane;

e)      asigură auditul activităţii compartimentelor de specialitate, a serviciilor operaţionale ale Universităţii: comisia de audit şi asigurarea calităţii, serviciul financiar- contabil, serviciul ITC, serviciul administrativ, serviciul personal şi juridic şi coordonează activitatea de raportare periodică a activităţii acestora;

f)        răspunde de realizarea şi gestionarea resurselor financiare ale universităţii şi de strâgerea de noi surse de finanţare;

g)      duce la îndeplinire hotărârile de achiziţii publice ale universităţii;

h)      organizează, sub conducerea Consiliului de Administraţie, concursurile pentru ocuparea funcţiilor economico-financiare şi administrative;

i)        asigură, prin structurile din subordine, condiţiile logistice necesare desfăşurării activităţilor universităţii în condiţiilor optime;

j)        propune Consiliului de Administraţie măsuri de stimulare a personalului economicofinanciar, tehnic-administrativ şi didactic auxiliar, precum şi măsuri de sancţionare a oricăror încălcări a normelor legale şi a normelor interne care reglementează bunul mers al activităţii din Universitate;

k)      asigură activitatea de evaluare periodică a angajaţilor aparatului tehnico-administrativ;

l)        îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea unipersonală şi conducerea colegială a universităţii.

(2) Directorul general administrativ răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa Rectorului, a Consiliului de Administraţie şi a Senatului.


IX. PROGRAME DE STUDII

Art. 66 Programele de studii reprezintă grupuri de discipline,  activităţi de cercetare, aplicaţii practice şi evaluare.

Art. 67 (1) În cadrul UMK se organizează programe de studii universitare şi postuniversitare.

Studiile universitare sunt organizate pe ciclurile de licenţă şi de masterat.

(2)   Studiile postuniversitare sunt organizate pe programe de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Art. 68 (1) Formele de organizare a programelor de studii universitare se organizează cu frecvenţă, pentru studiile universitare de licenţă.

(2) Formele de organizare şi condiţiile de desfăşurare ale programelor de studii postuniversitare sunt stabilite şi făcute publice prin regulamente şi metodologii proprii, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Admiterea la programele de studii universitare din cadrul UMK se face în baza unei metodologii aprobate de către Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 69 Planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare se aprobă de către Senatul universitar în concordanţă cu profilul calificării definit de Cadrul naţional al calificărilor.

Art. 70 (1) Un program de studii universitare conduce la obţinerea unui număr specific de credite de studii transferabile.

(2) Creditele de studii transferabile reprezintă volumul de muncă intelectuală dirijată şi/sau independentă necesară pentru finalizarea de către student a unei discipline din cadrul unui program de studii universitare, completat cu validarea rezultatelor învăţării.

(3) Alocarea de credite se face în conformitate cu metodologia Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS/SECT).

(4) Numărul de credite de studii transferabile asociate fiecărei discipline este precizat în planurile de învăţământ, fiind aprobat de către consiliile facultăţilor la propunerea departamentelor.

(5) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul de referinţă pe care UMK îl utilizează în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii universitare legal efectuate anterior, în acelaşi domeniu fundamental, în scopul echivalării şi transferării creditelor de studii şi a eventualei continuări a studiilor.

(6) Numărul de credite de studii transferabile aferent fiecărui program de studii, condiţiile privind obţinerea acestora, recunoaşterea perioadelor de studii şi creditelor obţinute. Criteriile de promovare a anului de studii se stabilesc prin regulamente aprobate de către Senatul universitar.

(7) În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 14 săptămâni.

Art. 71 (1) Structura anului universitar se aprobă de către Senat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 72 (1) Documentele curriculare ale unui program de studiu sunt planurile de învăţământ şi programele analitice ale disciplinelor.

(2) Structura documentelor curriculare este stabilită prin metodologii specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Planul de învăţământ reprezintă documentul elaborat la nivelul facultăţii menit să contribuie la maximizarea şanselor obţinerii calificării şi care precizează totalitatea disciplinelor parcurse în cadrul unui program de studii şi este aprobat de Senatul universitar.

(4) Programa analitică reprezintă documentul elaborat la nivelul departamentului, precizează obiectivele, conţinutul şi finalitatea unei discipline din planul de învăţământ, se stabileşte înainte de începerea fiecărui an universitar şi nu poate fi modificat pe parcursul său.

(5) Fiecărei discipline dintr-un plan de învăţământ îi corespunde o programă analitică.

Art. 73 (1) După promovarea examenelor de finalizare a studiilor, UMK acordă următoarele tipuri de acte de studii: diplomă de licenţă şi certificat de atestare a competenţelor profesionale.

(2) Actele de studii eliberate de UMK sunt documente oficiale, cu regim special, care confirmă studiile efectuate, titlurile sau calităţile dobândite.

(3) În cazul programelor de studii organizate în comun cu o altă universitate, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.

(4) Actele de studii eliberate de către UMK, în condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de studii sunt echivalente, indiferent de forma de învăţământ absolvită.


X. ORGANIZAREA PROCESULUI DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE

Art. 74 (1) Pentru procesul de învăţământ şi cercetare, UMK are în structura sa facultăţi, departamente, centre pentru formarea continuă a resurselor umane şi alte entităţi care să faciliteze crearea şi transferul de cunoaştere.

(2) Pentru furnizarea de servicii tehnico-administrative în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin planurile strategice şi programele operaţionale, UMK are în structura sa bibliotecă, editură, unităţi  sportive, sociale precum şi servicii tehnico-administrative.

(3) Înfiinţarea, funcţionarea, desfiinţarea şi atribuţiile structurilor enumerate la alin.2 sunt reglementate printr-un Regulament de organizare şi funcţionare propus de Consiliul de administraţie şi aprobat  de Senatul universitar.

Art. 75 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii din unul sau mai multe domenii de studii.

(2)   Facultatea se înfiinţează,funcţionează şi se desfiinţează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)   Facultatea poate avea în structura sa unul sau mai multe departamente.

(4)   Organismul decizional şi deliberativ este  Consiliul facultăţii.

(5)   Facultatea este reprezentată de către decan care răspunde de conducerea acesteia.

(6)   Evidenta studenţilor şi a situaţiei lor profesionale este de competenţa secretariatelor care funcţionează în cadrul fiecărei facultăţi.

Art. 76 (1) Departamentul este unitatea funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

(2) Departamentul se înfiinţează, funcţionează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar.

(3) Departamentul poate avea în structura sa  şcoli postuniversitare, laboratoare, centre de consultanţă şi alte componente care facilitează crearea şi transferul de cunoaştere.

(4) Departamentul este condus de un director ajutat de un consiliu.

(5) Organizarea şi funcţionarea departamentului se stabilesc prin regulamente aprobate de către Senatul universităţii.


XI.    RELAŢII DE PARTENERIAT

Art. 77 (1) Pentru promovarea valorilor definitorii ale Spaţiului European al Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice şi pentru exercitarea misiunii sale, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi dezvoltă parteneriate la nivel naţional, european şi global.

(2) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi promovează parteneriatul şi relaţiile de cooperare cu universităţi similare din ţară şi din străinătate, bazate pe principiile libertăţii academice, egalităţii şi reciprocităţii.

(3) Condiţiile în care se pot încheia contracte cu instituţiile publice şi cu alţi operatori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare sunt adoptate şi implementate de către Consiliul de administraţie al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

(4) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi încheie acorduri interuniversitare care vizează:

- cunoaşterea activităţilor didactice, organizaţionale şi de cercetare din alte universităţi, în vederea integrării în activitatea proprie;

- corelarea planurilor de învăţământ şi a conţinutului disciplinelor pentru punerea în aplicare a sistemului creditelor de studii transferabile;

- extinderea cooperării internaţionale în domeniile programelor de studii;

- implicarea cadrelor didactice în proiecte şi programe de instruire, consultanţă şi cercetare, cu finanţare internă sau externă, pentru creşterea calităţii pregătirii studenţilor, precum şi pentru integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională;

- participarea la constituirea de consorţii cu componenţă naţională şi internaţională.

(5) Modalităţile în care se desfăşoară acţiunile de cooperare internaţională, condiţiile în care se pot încheia contracte cu parteneri străini şi criteriile privind participarea la organizaţiile europene şi internaţionale se iniţiază în cadrul Senatului universitar sau in cadrul Consiliului de Administraţie şi se dezbat în Senat  conform unui regulament elaborat şi aprobat de acesta.

(6) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este legal angajată în proiecte şi programe de cooperare internaţională numai prin semnătura ordonatorului de credite şi a Preşedintelui Consiliului de Administraţie.


XII. MANAGEMENTUL CALITĂŢII UNIVERSITARE

Art. 78 (1) Managementul calităţii reuneşte activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii, în cadrul unui sistem integrat, compus din ansamblul reglementărilor şi al structurilor care operaţionalizează evaluarea şi asigurarea calităţii proceselor educaţionale, de cercetare şi administrative din Universitate.

(2) Membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să se implice în promovarea culturii calităţii întregii activităţi, în conformitate cu misiunea şi valorile UMK. Pentru aceasta, se constituie structuri de asigurare a calităţii la nivelul universităţii, a facultăţilor şi departamentelor, coordonate de consiliul de administraţie, precum şi un corp propriu de auditori interni.

(3) Evaluarea şi asigurarea calităţii se realizează prin intermediul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

(4) La nivelul facultăţii şi a departamentelor direct subordonate universităţii, care organizează programe de studii autorizate sau acreditate, precum şi la nivelul direcţiilor şi secretariatului se constituie subcomisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Art. 79 (1) Membrii comunităţii academice au obligaţia de a se autoevalua anual şi sunt supuşi evaluărilor de calitate periodice, interne şi externe, stabilite prin legi şi regulamente naţionale.

(2) Criteriile, standardele şi indicatorii pentru evaluare sunt propuse de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi validate de Senatul universităţii, pe baza legislaţiei naţionale şi a uzanţelor internaţionale.

(3) Calitatea procesului didactic este evaluată şi în funcţie de implicarea cadrului didactic în procesul de formare ştiinţifică a viitorilor specialişti şi a modului lor de participarea la cercetarea ştiinţifică originală.

(4) Studenţii sunt membrii cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităţii şi întocmesc anual, prin reprezentanţii lor din senatul universitar, un raport de evaluare a asigurării calităţii universitare pe care îl fac public

(5) Evaluarea de către studenţi a performanţelor formative ale cadrelor didactice este obligatorie pentru managementul asigurării calităţii în universitate. Opinia studenţilor este considerată, alături de autoevaluare şi evaluarea colegială, ca o modalitate importantă de control şi de perfecţionare a activităţii universitare.

(6) Evaluarea din partea studenţilor este obligatorie şi se efectuează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ.  Rezultatele evaluării personalului didactic din partea studenţilor sunt informaţii publice.


XIII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE COMUNITĂŢII ACADEMICE

Art. 80 (1) Personalul didactic a Universităţii Mihail Kogălniceanu are drepturi şi obligaţii care decurg din Carta universitară, din Codul de etică şi deontologie profesională universitară, din contractul individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare.

(2)   Drepturile personalului didactic includ:

a)      dreptul de a exprima liber opinii cu privire la activitatea universitară;

b)      dreptul de asociere în sindicate, potrivit legii;

c)      dreptul de a participa la diferite cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate;

d)      libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate universitară;

e)      dreptul la dezvoltare profesională şi perfecţionare;

f)        dreptul de a alege şi a fi ales într-o funcţie de conducere;

g)      dreptul de a participa la concursul sau alegerile pentru ocuparea unei funcţii în structurile de conducere universitară în conformitate cu prevederile prezentei Carte şi a Legii învăţământului;

h)      dreptul la cercetare ştiinţifică cu respectarea normelor deontologice în materie;

i)        dreptul de proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, culturale sau artistice;

j)        dreptul de a publica studii, articole, volume etc.;

k)      dreptul de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale;

l)        dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;

m)   dreptul de rezervare a postului didactic, în condiţiile legii;

n)      dreptul la concedii fără plată, în condiţiile legii;

j) dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile legii;

k) dreptul de a fi remunerat pentru munca depusă, în condiţiile legii;

l) dreptul de a fi protejat în spaţiul universitar de autorităţile responsabile cu ordinea publică, în condiţiile legii;

m) dreptul de a fi premiat pentru rezultatele deosebite în activitatea ştiinţifică şi profesională;

o) alte drepturi ce derivă din prezenta Cartă, din legislaţia în vigoare şi din contractul individual de muncă.

(3)   Obligaţiile personalului didactic includ:

a)      obligaţia de a contribui la realizarea misiunii Universităţii Mihail Kogălniceanu, prin calitatea activităţii didactice şi de cercetare prestate, precum şi prin îndatoririle ce-i revin, după caz, prin ocuparea unei funcţii de conducere;

b)      respectarea Cartei Universităţii ,,Mihail Kogălniceanu" şi a regulamentelor proprii;

c)      obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute prin statul de funcţiuni,  contractul individual de muncă; anexele la contractul individual de muncă şi Regulamentul de Ordine Interioară;

d)      obligaţia de a respecta dispoziţiile legale cu privire la dreptul de proprietate intelectuală şi de a răspunde pentru originalitatea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare aflate sub directă coordonare;

e)      îndeplinirea obligaţiilor de cercetare ştiinţifică specifice statutului de cadru didactic universitar şi  legislaţia în vigoare;

f)        obligaţia de a se evalua periodic, în conformitate cu metodologia instituţională şi în condiţiile legii;

g)      implicarea constantă şi continuă în politicile promovate de Universitate şi de a promova bunul renume al Universităţii;

h)      îndeplinirea sarcinilor extradidactice conform politicilor academice de asigurare a calităţii şi de promovare a Universităţii "Mihail Kogălniceanu";

i)        obligaţia de a efectua controlul medical periodic, în condiţiile legii;

j)        obligaţia de a respecta prevederile Codului de etică şi deontologie profesională universitară, precum şi pe cele ale legislaţiei în vigoare, cu privire la conflictul de interese;

k)      obligaţia de a nu ocupa funcţii de conducere sau de a nu face parte din comisii de evaluare dacă se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi de Codului de etică şi deontologie profesională universitară;

l)        alte obligaţii ce derivă din prezenta Cartă, din legislaţia în vigoare şi din contractul individual de muncă.

Art. 81 Studenţii au drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia generală în vigoare, din Carta şi regulamentele universităţii.

Art. 82 În spaţiul universitar, membrii comunităţii academice beneficiază de protecţie din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a membrilor comunităţii academice sau care împiedică exercitarea drepturilor lor.

Protecţia este solicitată de persoana autorizată prin regulamentul universitar, respectiv Carta Universităţii.

Art. 83 Studenţii au dreptul să fie aleşi în organele de conducere, conform regulamentelor specifice, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din alte organizaţii, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 84 Studenţii îşi pot exprima liber opiniile profesionale în spaţiul universitar şi pot întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă aceasta nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea de cadru didactic sau de student.

Art.  85 Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. Multiplicarea sub orice formă a înregistrărilor activităţii didactice de către studenţi sau alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

Art. 86 În perioada studiilor studenţii au următoarele drepturi specifice:

a)        să folosească laboratoarele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de către Universitate pentru pregătirea profesională, precum şi pentru activităţile culturale şi sportive;

b)        să aleagă, conform planului de învăţământ, disciplinele sau pachetele de discipline opţionale, pe care le studiază;

c)        să solicite cadrelor didactice, în cadrul orelor de curs, seminar, lucrări aplicative sau consultaţii, clarificarea problemelor din cadrul programelor analitice ale disciplinei;

d)        să urmeze la cerere, în condiţiile art. 58 din Legea învăţământului, şi alte cursuri decât cele prevăzute în planul de învăţământ pentru specializarea respectivă;

e)        să participe la activitatea ştiinţifică, la activitatea formaţiilor artistice, cenaclurilor literare, cluburilor, la activitatea sportivă universitară;

f)          să aleagă şi să fie ales, ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultătii, Senatul Universităţii precum şi în alte structuri ale universităţii.

g)        să beneficieze de burse de mobilitate, pentru studii, la alte Universităţi din ţară şi străinătate;

h)        să participe, prin libera exprimare a opiniilor, după o procedură aprobată de Senat, la evaluarea activităţii pentru disciplinele frecventate;

i)           să folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică ale universităţii.

j)           să urmeze concomitent două specializări (conform art. 199 alin. 3 din Legea educaţiei naţionale, nr 1/2011), dacă îndeplinesc condiţiile de admitere cerute.

Art. 87 Pentru performanţe deosebite obţinute în activitatea profesională şi ştiinţifică, studenţii pot fi recompensaţi prin: diplome de merit, premii anuale sau ocazionale, scutiri de taxă (totală sau parţială)  şi prin alte forme. Acordarea recompenselor se hotărăşte de către Consiliile facultăţilor. Bursele sociale (sub forma reducerii de taxă) se pot stabili de către Biroul Senat în conformitate cu Regulamentul privind acordarea facilităţilor şi burselor pentru studenţii de la UMK.

Art. 88 Studenţii au următoarele îndatoriri specifice:

a)        să îndeplinească toate sarcinile ce le revin potrivit planului de învăţământ şi a fişelor de disciplină;

b)        să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele proprii ale Universităţii;

c)        să folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ, cămine, etc., să le întreţină şi să le păstreze în bună stare. Prejudiciile constând din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform procedurii legale, de la cei care le-au produs;

d)        să achite taxele stabilite de către Biroul Senat şi făcute publice prin afişare.

Art. 89 Nerespectarea de către studenţi a îndatoririlor ce decurg din prezentul Regulament atrage de drept atenţionarea şi aplicarea următoarelor sancţiuni:

a)      avertisment;

b)      ridicarea stimulentelor materiale acordate (scutiri, reduceri sau amânări de taxe);

c)      amânarea examenului la disciplina la care nu au fost îndeplinite obligaţiile minimale;

d)      pierderea dreptului de a se mai prezenta la examene în anul universitar respectiv, în caz de fraudă la examen

e)      exmatricularea din Universitate.

Sancţiunile de la punctele a), b), c) şi d) se aplică de Consiliul facultăţii, iar cele de la punctul e)  de către Rector, la propunerea Consiliului facultăţii.

Art. 90 Sancţiunea, aplicată în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea abaterilor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată, în termenul legal de 30 de zile, la organul de conducere imediat superior celui care a aplicat-o, iar în cazul exmatriculării se adresează Senatului.

Art. 91 În situaţii litigioase (conflicte inter-personale, comportament indecent, agresare fizică şi verbală, hărţuire sexuală etc.) privind relaţiile dintre cadre didactice şi studenţi, atât studenţii cât şi cadrele didactice se pot adresa Comisiei de etică a Universităţii.

Art. 92 În apărarea drepturilor ce decurg din prezentul Regulament, studenţii se pot adresa, îndrumătorului de an sau prin petiţie, organelor de conducere  ale universităţii.


XIV. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

Art. 93 (1) Codul de etică şi deontologie profesională universitară face parte din prezenta Cartă şi este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Codul de etică şi deontologie profesională universitară exprimă idealurile, principiile şi regulile pe care membrii comunităţii universitare din Universitatea „Mihail Kogălniceanu” consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională, stabileşte standardele de referinţă şi sancţiunile la care se expun membrii comunităţii universitare.

(3) Sunt interzise discriminările între membrii comunităţii academice pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminări, cu excepţia măsurilor pozitive prevăzute de lege.

(4) Pentru asigurarea respectării prezentului cod se constituie şi funcţionează Comisia de etică şi deontologie profesională universitară.

(5) Structura şi componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară sunt propuse de consiliul de administraţie, avizate de senatul universitar şi aprobate de rector.

(6) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară persoanele care ocupă una din funcţiile de rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ şi director de departament.

(7) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară funcţionează în baza unui regulament propriu adoptat de către senatul universitar.

(8) Comisia de etică şi deontologie universitară a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” are următoarele atribuţii:

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii comunităţii universitare, de la orice persoană din afara universităţii sau pe baza autosesizării;

b) în termen de maximum 30 de zile de la constituirea sa verifică şi constată incompatibilităţile survenite în urma validării mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere şi tuturor funcţiilor de conducere  şi semnalează cazurile de incompatibilitate senatului universitar;

c) elaborează un raport anual – document public - referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare care se prezintă rectorului şi senatului universitar.

d) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;

(e) urmăreşte respectarea Codului de etică şi deontologie universitară în cadrul Universităţii “Mihail Kogălniceanu”;

(9) Hotărârile Comisiei de etică şi deontologie universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine Universităţii.

Art. 94 (1) Conflictul de interese este situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor care îi revin.

(2) Interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte.

(3) Se consideră decizii sau acte adoptate ori încheiate în condiţii de conflict de interese şi cele ale structurilor deliberative la care cel puţin unul dintre membrii se află în conflict de interese şi nu s-a abţinut de la vot ori de la dezbateri.

(4) În cazul în care o persoană se află în situaţia unui conflict de interese, aceasta are obligaţia să informeze de îndată structura deliberativă sau persoana care ocupă o funcţie executivă superioară ierarhic.

(5) Persoanele care au fost notificate cu privire la existenţa unui conflict de interese sunt obligate să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(6) Dacă într-o perioadă de 6 luni, o persoană este nevoită să se abţină de cel puţin trei ori de la adoptarea deciziei ori încheierea unor acte din cauza iminenţei unui conflict de interese, Comisia de etică şi deontologie profesională universitară recurge, la solicitarea rectorului, la verificarea incompatibilităţii şi a altor interdicţii prevăzute de lege.

(7) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică sau o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.

(8) Dacă la data desemnării ca rector persoana respectivă este membru în exerciţiu al senatului universitar al Universităţii “Mihail Kogălniceanu”, aceasta se suspendă de drept din calitatea de senator pe perioada exercitării funcţiei de rector.

(9) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al treilea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în cadrul Universităţii “Mihail Kogălniceanu” şi nu pot fi numite în comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.

Art. 95 (1) Persoanele aflate într-o situaţie de incompatibilitate trebuie să rezolve acest lucru în termen de 30 de zile de la data notificării de către Comisia de etică şi deontologie profesională universitară.

(2) Neîndeplinirea acestei obligaţii se constată de şeful ierarhic superior care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre persoanele aflate în incompatibilitate.

(3)  Falsul în declaraţiile de interese se asimilează faptelor de corupţie şi sancţionează confom legii penale în vigoare.

Art. 96 (1) Constituie abateri grave de la buna conduită în activitatea profesională şi ştiinţifică şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare:

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori;

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;

d) comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de disertaţie;

e) ocuparea posturilor didactice de către persoane cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii.

(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă şi de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.

(3) Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic de către Comisia de etică şi deontologie universitară pentru încălcarea eticii şi a deontologiei universitare sau pentru abateri de la buna conduită în activitatea profesională sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de master sau de licenţă;

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

(4) Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică şi deontologie universitară studenţilor şi masteranzilor pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) exmatricularea.

(5) În cazul abaterilor de la prevederile Codului de etică şi deontologie profesională, Comisia de etică universitară stabileşte, conform Codului de etică şi deontologie profesională, una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la aliniatele (3) şi (4);

(6) Sancţiunile stabilite de Comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în termen de 30 de zile de la stabilirea sancţiunilor.


XV. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI PATRIMONIALĂ

Art. 97 (1) Personalul didactic şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din cadrul “Universităţii Mihail Kogălniceanu” răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului Universităţii. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii academice.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de master sau de licenţă;

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.


Art. 98 (1) În Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, propunerea de sancţionare disciplinară se face de către şeful de departament sau de catedră, de către decan ori rector sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz. Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.

(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de către consiliile facultăţilor, iar sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) - e) se stabilesc de către senatul Universităţii.

(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare.

(4) Sancţiunile se comunică, în scris, personalului didactic de către serviciul de resurse umane al Universităţii.

Art. 99 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.

(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic sau personalul administrativ, se constituie o comisie de analiză formată din 3 - 5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei sindicale.

(3) Comisia de analiză este numită, după caz, de:

a) rector, cu aprobarea senatului Universităţii “Mihail Kogălniceanu”;

b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de conducere al Universităţii “Mihail Kogălniceanu” şi pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile senatului Universităţii.

Art. 100 Răspunderea patrimonială a personalului didactic şi a personalului administrativ se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se iau potrivit legislaţiei muncii.

Art. 101 În cazul în care cel sancţionat disciplinar nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea disciplinară poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.

Art. 102 (1) Orice persoană poate sesiza Universitatea “Mihail Kogălniceanu” cu privire la săvârrea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul Universităţii.

(2) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.


XVI.           PROCEDURA DE ADOPTARE ŞI MODIFICARE A CARTEI

Art. 103   Carta universitară se adoptă de către Senatul universitar numai după dezbaterea cu comunitatea universitară şi obţinerea avizului membrilor fondatori în ceea ce priveşte structurile şi funcţiile de conducere ale universităţii, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi alte considerente legate de statutul acestora, conf. art. 123 (8) din Legea Educaţiei Naţionale, precum şi a avizului de legalitate emis de către MECTS.

Art. 104 Prezenta cartă constituie documentul pe baza căruia se organizează şi se desfăşoară întreaga activitate a comunităţii Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

Art.105 Carta universitară se adoptă şi se modifică de către Senatul Universităţii “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. Ea nu poate fi modificată decât la propunerea fondatorilor sau a membrilor Senatului, cu votul a 2/3 din numărul membrilor Senatului şi cu acordul membrilor fondatori. Iniţiativa trebuie susţinută de cel puţin 1/3 din numărul membrilor.

Art. 106 Prezenta Cartă, precum şi modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data obţinerii avizului de legalitate de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


14.09.2011

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE


Mise à jour le Lundi, 06 Février 2012 12:01