Regulamentul de ordine interioara

REGULAMENTUL  DE ORDINE  INTERIOARĂ AL UNIVERSITĂŢII „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI

CAPITOLUL I

Dispoziţii Generale

Art.1 Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii.

Art.2 Personalul prevăzut la art.1 are obligaţia ca, pe perioada detaşării sau delegării la alte unităţi, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât şi reglementările proprii ale unităţilor respective.

Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariaţii universităţii au obligaţia să dovedească profesionalism, cinste, ordine şi disciplină, să-şi asigure exercitarea corecta a atribuţiilor stabilite în concordanţă cu Carta şi cu Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.

Art.4 Salariaţii Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi au obligaţia să păstreze secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului Universităţii.

Salariaţii Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi nu pot uza, în folos personal, de informaţiile de serviciu pe care le deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice mod.

Art.5 Salariaţii Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi nu pot deţine funcţii în regiile autonome, societatile comerciale ori în alte unitati cu scop lucrativ, la societati comerciale cu capital privat aflate în concurenţă directă cu societatea.

Art.6 Salariaţii universităţii au obligaţia că în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art.7 Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină şi organizarea muncii, igiena şi securitatea muncii, obligaţiile conducerii, obligaţiile şi drepturile salariaţilor, ţinând seama şi de următoarele reguli:

a)    dreptul de asociere sindicală este garantat salariaţilor, în condiţiile legii. Cei interesaţi pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora.

b)   salariaţii se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având că scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor.

c)    salariaţii îşi pot exercita dreptul la grevă în condiţiile legii.

d)   în cadrul universităţii, unde salariaţii nu sunt organizaţi în sindicat salariaţii îşi pot alege reprezentanţi în condiţiile legii.

e)    reprezentanţii salariaţilor participă la stabilirea măsurilor privind: condiţiile de muncă, sănătate şi securitatea muncii salariaţilor în timpul exercitării atribuţiilor lor, buna funcţionare a universităţii.

f)     reprezentanţii salariaţilor îşi dau avizul în toate problemele de natura celor prevăzute mai sus precum şi în orice alte situaţii, la solicitarea conducerii universităţii.

g)    avizul reprezentanţilor salariaţilor are caracter consultativ şi este întodeauna dat în scris şi motivat.

h) prezentul regulament poate fi completat cu politici sau norme interne de serviciu.


CAPITOLUL II

Organizarea muncii

Art.8 Timpul de muncă şi timpul de odihnă:

Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.

Programul normal de lucru în zilele de luni până vineri inclusiv, începe la ora 8,00 şi se termină la ora 16,00.

Rămânerea în cadrul universităţii peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.

Pentru cadrele didactice, programul de lucru corespunde normelor didactice cuantificate în norme convenţionale reprezentând activităţile de predare, seminarizare, lucrări practice, instruire practică şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice.

Durata timpului de muncă în condiţiile deosebite pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii, fără că aceasta să ducă la o scădere a salariului, se stabileşte de conducerea universităţii;

Conducerea universităţii îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.

Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi.

Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare.

Superiorul ierarhic răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor.

Art.9 Concediul de odihnă, concediul medical şi alte concedii:

a)    salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii.

-          Toţi cei menţionaţi la lit.a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 20 zile în raport cu vechimea lor în muncă, astfel: până la 3 ani vechime – 20 zile, între 3-5 ani vechime – 21 de zile, între 5-10 ani vechime – 22 zile, între 10-15 ani vechime – 23 zile, 15-20 ani vechime – 24 zile, peste 20 ani vechime – 25 zile.

b) Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată desfăşurarea activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare.

c) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

-          căsătoria salariatului – 5 zile;

-          naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;

-          decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile;

-          decesul bunicilor – 1 zi.

Concediul plătit se acordă, la cererea salariatului, de conducerea universităţii.

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele prevăzute de art. 139 din Codul Muncii:

-  1 şi 2 ianuarie;

- prima şi a doua zi de Paşti;

- 1 mai;

- prima şi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 30 noiembrie ( Sf. Andrei);

- 1 decembrie;

- prima şi a doua zi de Crăciun;

- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

d) Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical şi să justifice absenţa în caz de boală, sau eventual să anunţe probabilitatea absenţei pentru cauza de boală.

e) În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa salariatului.

f) În afara concediului de odihna în raport cu vechimea în muncă, persoanele care lucrează în locuri de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de concedii suplimentare, aprobate de conducerea universităţii în conformitate cu prevederile legale.

Art.10 - Concediul fără plată

Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii.

Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane, care va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă.

Art.11 - Ore suplimentare

Prestarea orelor suplimentare, peste durata normală de lucru, se admite numai cu aprobarea conducerii universităţii.

Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare salariaţii au dreptul la recuperare cu timp liber corespunzător în următoarele 30 zile sau cu plată unui spor de 75% la salariul de bază.

Art.12 - Delegarea, detaşarea

Condiţiile în care se efectuează delegarea salariaţilor sunt cele reglementat de Codul Muncii.


CAPITOLUL III

IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art.13 Conducerea  are obligaţia să asigure condiţii normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică, după cum urmează:

Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament de ordine interioară, impun fiecărei persoane să vegheze atât la securitatea şi sănătatea sa, cât şi a celorlalţi salariaţi din universitate.

Fumatul în incinta universităţii în alt loc decât cel stabilit cu aceasta destinaţie este cu desăvârşire interzis ca şi introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice.

În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căreia aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectând secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronunţarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În aşteptarea unei soluţii definitive, persoanei în cauză îi va fi interzis să–şi mai exercite munca.

Salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor.

Efectuarea curăţeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate electrocasnice şi materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare şi vor atrage sancţionarea disciplinară a celor ce se vor face vinovaţi de încălcarea acestora.

Art.14 - Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă

În domeniul protecţiei muncii se va acţiona astfel:

Toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi declarate imediat conducerii universităţii sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers.

Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea societăţii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art.15 - Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare.

Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale.

Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea executării atribuţiilor sale de serviciu.

Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativa asupra echipamentului tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.

Executarea sarcinilor de muncă implică întreţinerea şi curăţirea echipamentului tehnic şi de lucru, personalul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii, conform cerinţelor stabilite prin fişa postului sau ordine specifice.

Art.16 - Dispoziţii în caz de pericol

În caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unităţii se efectuează conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor şi Planului de Apărare Civilă.

Art.17 – Pagube produse sau suferite de salariaţi

Lucrările, documentaţia de serviciu, tehnică de calcul din dotarea fiecărui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere prevăzute cu sisteme şi dispozitive de închidere.

a) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate în spaţii speciale aprobate. Conducerea universităţii nu poartă răspunderea pentru pagubele aduse în parcare, în timpul programului normal de lucru.

b)  În stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei

în dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea poate după ce a informat salariaţii respectivi, să dispună deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face în prezenţa celor interesaţi. În cazul absenţei salariatului sau refuzul lui de a participa la acţiune, aceasta se va face în prezenta unui terţ angajat.


CAPITOLUL IV

REGULI DE DISCIPLINĂ

Art.18 – Recompense

Salariaţii în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanţă stabilite prin fişa postului, pot beneficia de recompense potrivit legii.

Art.19 – Abateri disciplinare:

Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

Sunt abateri disciplinare:

 • întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 • întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
 • absenţe nemotivate de la serviciu;
 • intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
 • atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
 • nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
 • neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
 • manifestări care aduc atingere prestigiului universităţii;
 • exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială;
 • părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
 • desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
 • solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări unor servicii care să dăuneze activităţii universităţii;
 • introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
 • întrarea şi rămânera în universitate sub influenţa băuturilor alcoolice;
 • introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe / medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 • întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
 • desfăşurarea activităţilor politice  de orice fel;
 • orice alte fapte interzise de lege;

Fumatul în locuri nepermise, întârzierea de la programul de lucru, furtul, violenţa fizică, refuzul de a se supune aplicării politicilor de: securitate şi protecţie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave şi se sancţionează conform prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de muncă.

Art.20 – Sancţiuni disciplinare:

Sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor în caz de abatere disciplinară sunt următoarele:

a)    Sancţiunile disciplinare  sunt:

-          avertismentul scris;

-          suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioada ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

-          retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depăşi 60 zile;

-          diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;

-          desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.21.- Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale

Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală.  Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi studenţilor să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală.

Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor art.20, respectând procedura stabilita la art. 22 din prezentul regulament.

Art.22. – Dreptul de apărare al salariaţilor

a)    La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.

b)   Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.

c)    Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata.

d)   Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.

e)    Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.

f)     Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

g)    Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionate, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.


CAPITOLUL V

OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNIVERSITĂŢII

Art.23 - Conducerea universităţii  în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă:

 • Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
 • Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
 • Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
 • Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;
 • Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
 • Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
 • Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată;
 • Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite.
 • Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului societăţii.
 • Să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat în condiţiile legii.
 • Să stabilească obiectivele de performanţă profesională individuale precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora aplicabile la nivelul angajatorului.
 • Să evalueze salariatul după obiectivele de performanţă individuale impuse, utilizând criteriile de evaluare a activităţii profesionale individuale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului – stabilite prin fişa postului.
 • Să informeze salariatul cu privire la obiectivele de performanţă profesionale individuale impuse şi criteriile de evaluare a realizării acestora aplicabile la nivelul angajatorului, precum şi cu privire la prevederile Regulamentului de ordine interioară şi ale fişei postului.

Art.24. – Obligaţiile salariaţilor:

Salariaţii au îndatorirea:

a)    Să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii societăţii;

b)   Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;

c)    Să răspundă, potrivi legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;

d)   Să se conformeze dispoziţiilor date de şefii cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale;

e)    Să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu în condiţiile legii;

f)     Să păstreze confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştiinţă în exercitarea funcţiei;

g)    Să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje.

h)   Să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul universităţii, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;

i)     De a lucra în universitate cel puţin 3 ani de la terminarea unei forme de instruire, specializare sau perfecţionare;

j)     Să se conformeze programului de lucru al universităţii;

k)   Să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea universităţii situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;

l)     Să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;

m)  Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă;

n)   Să aibă o comportare corectă şi demnă în cadrul relaţiilor de serviciu, să-şi ajute colegii sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu şi să se suplinească în cadrul specialităţii lor;

 • o)    Să se supună obiectivelor de performanţă individuale impuse, precum şi criteriilor de evaluare a realizării acestora aplicabile la nivelul angajatorului – stabilite prin fişa postului.

p)   Alte obligaţii prevăzute în lege sau în contractele colective de muncă aplicabile.

q)    Să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;

r)    Să fumeze numai în spaţiile special amenajate;

s)    Să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;

t)     Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;

u)   Să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai societăţii;

v)    Să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestui regulament.


CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art.25 - Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară:

Prezentul Regulament de ordine interioara a fost avizat de către reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de către Senatul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi în şedinţa Senatului din data de 24.10.2012.

Acest regulament va fi adus la cunoştinţă sub semnătura, fiecărei persoane.

Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi  întra în vigoare data de 24.10.2012.Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Preşedintele Consiliului de Administraţie                     Preşedintele Senatului

Prof. dr. Genoveva Vrabie                                          Lector dr. Lucian  Dîrdală


Mise à jour le Jeudi, 21 Février 2013 10:24