REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A FACULTATII DE DREPT

CUPRINSDISPOZITII GENERALE

CAP.I. Consiliul facultatii

CAP.II.  Biroul Consiliului facultatii

CAP.III. Decanul

CAP. IV.  Prodecanul

CAP. V.  Departamentele

CAP. VI.  Secretarul Sef

CAP. VII - Studentii


DISPOZITII FINALEDISPOZITII GENERALE


Art.1 (1) Facultatea de Drept este parte componenta a structurii Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi care a fost infiintata prin Legea nr. 137/ 2005.

(2) Prin preocuparea permanenta pentru realizarea in conditii optime a misiunii sale de invatamant si cercetare stiintifica de calitate, de asigurare a conditiilor decente de studiu pentru studenti, de integrare profesionala a absolventilor pe piata muncii, Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi reprezinta un laborator de gandire si creativitate umana aflat intr-o continua dinamica a perfectionarii si adaptarii la cerintele educationale contemporane.

(3) Facultatea de Drept se individualizeaza prin conditiile de admitere si absolvire, ca si prin propriile programe de licenta si master aprobate prin H.G. 707/2012 si OMECTS 4945/2012.

- program de licenta: specializarea Drept – 240 de credite, program acreditat (IF)

- program de licenta: specializarea Comunicare si relatii Publice – 180 de credite, program autorizat (IF).

- program de master: specializarea Dreptul Administratiei Publice Locale – 60 de credite

- program de master: specializarea Stiinte Penale si Administrative – 60 de credite

- program de master: specializarea Drept administrativ si Drepturile Omului – 120 de credite


(4) Facultatea de Drept este organizata pe trei Departamente (Departamentul de drept public, Departamentul de drept privat si stiinte conexe, Departamentul de stiinte sociale si umaniste).

(5) a) Facultatea de Drept beneficiaza de libertate academica in domeniile didactic si stiintific - potrivit Cartei, Regulamentelor Universitatii si al propriilor sale regulamente.

b) Numarul minim de studenti din fiecare formatie de studiu se stabileste, conform legii, prin regulamente proprii, combinand exigentele de management al calitatii didactice cu cerintele firesti de minimizare a costurilor.CAP.1.  CONSILIUL FACULTATII


Art. 3. (1) Consiliul Facultatii de Drept reprezinta forul de conducere al acestei structuri; Consiliul este format din cadre didactice titulare si studenti si este prezidat de catre Decan.

(2) Consiliul facultatii se intruneste lunar in sesiune ordinara convocata, in scris si in sesiuni extraordinare, convocate cu minim 24 de ore inainte de catre Decan sau la cererea a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului.

(3) Acumularea unui numar de 5 absente nemotivate de la sedintele Consiliului atrage dupa sine excluderea din aceasta structura de conducere a facultatii cu votul majoritatii membrilor sai.

(4) In Consiliul facultatii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular, cuprinse in statele de functiuni.

(5) Consiliul facultatii poate sa-si stabileasca comisii de specialitate, prezidate de un membru al Consiliului.

Art. 4.  Consiliul Facultatii de Drept are urmatoarele atributii:

 1. - defineste si redefineste misiunea si obiectivele facultatii;
 2. - elaboreaza si adopta planul strategic de dezvoltare a facultatii pe o perioada de 4 ani, in acord cu strategia Universitatii, precum si planurile operationale anuale;
 3. - propune Senatului universitar infiintarea sau desfiintarea de specializari si departamente, discipline obligatorii, optionale si facultative;
 4. - elaboreaza si aproba regulamente proprii de organizare si functionare, pe baza Cartei si regulamentelor Universitatii;
 5. - elaboreaza planurile de invatamant, propune cifrele de scolarizare, formatiunile de studiu, infiintarea de cursuri;
 6. - aplica hotararile Senatului si ale Consiliului de Administratie;
 7. - avizeaza comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si propunerile acestora pentru numirea pe posturile didactice;
 8. - propune Senatului acorduri de cooperare universitara internationala;
 9. - coordoneaza activitatea departamentelor;
 10. - avizeaza statele de functii elaborate de catre departamente;
 11. - analizeaza periodic modul de realizare a activitatilor didactice si de cercetare desfasurate in departamente si adopta masuri adecvate de crestere a eficientei lor;
 12. - asigura managementul calitatii activitatilor desfasurate in facultate;
 13. - propune conditiile specifice de admitere la toate nivelele de studii si gestioneaza acest proces; asigura desfasurarea examenului de licenta;
 14. - gestioneaza transferul interuniversitar al studentilor din facultate;
 15. - organizeaza manifestari stiintifice;
 16. - alte competente, conform reglementarilor in vigoare.


CAP.II  - BIROUL CONSILIULUI FACULTATII


Art.5. (1) Biroul Consiliului este organismul de conducere operativa Facultatii de Drept, fiind format din decan (presedintele Biroului), prodecan si un student, membru al Consiliului. La sedintele Biroului pot participa in calitate de invitati, ori de cate ori se impune, directorii de departament.

(2) Biroul Consiliului aplica hotararile acestuia si ia decizii in problemele curente in intervalul dintre sedintele Consiliului facultatii.

(3) Fiecare membru al Biroului Consiliu, incepand cu decanul, este responsabil de activitatea sa in fata Consiliului;

(4) Membrii Biroului Consiliului pot demisiona din functie prin inaintarea unui referat scris catre Consiliu.

Art. 6. Biroul Consiliului Facultatii de Drept are urmatoarele atributii:

a.                     asigura managementul curent al facultatii si aplica hotararile Consiliului;

b.                     propune Consiliului facultatii infiintarea sau desfiintarea de departamente si discipline obligatorii, optionale, facultative;

d.                     evalueaza periodic activitatea didactica si de cercetare din cadrul facultatii si prezinta un raport Consiliului;

e.                     fundamenteaza si avizeaza cifrele de scolarizare;

f.                        organizeaza concursurile de admitere, licenta si pentru ocuparea posturilor didactice;

i.                        utilizeaza resursele materiale si financiare puse la dispozitia facultatii, cu respectarea prevederilor legale si conform deciziilor consiliului facultatii sau departamentului.

j.                        convoaca Consiliul facultatii in sedinte ordinare si extraordinare, stabileste ordinea de zi si pregateste documentele necesare desfasurarii acestor sedinte;


CAP.III. DECANUL


Art. 7. (1) Decanul este conducatorul principal al activitatilor academice si administrative din cadrul Facultatii de Drept si presedinte al Consiliului facultatii.

(2) Decanul actioneaza astfel incat sa aplice prevederile Cartei si regulamentelor Universitatii, Facultatii si deciziile luate de Consiliul de Administratie, Senat si Consiliu.

(3) Decanul este raspunzator de calitatea procesului de invatamant si de cercetare stiintifica din facultate.

(4) Decanul poate delega oricare din competentele sale prodecanilor sau secretarului stiintific, in perioada in care lipseste din Facultate, din motive intemeiate.

Art . 8. Decanul Facultatii de Drept  are urmatoarele competente:

a)                    prezideaza lucrarile Consiliului, asigurand buna lor desfasurare; aplica hotararile Consiliului;

b)                    prezideaza Biroul Consiliului, coordoneaza activitatea prodecanilor, secretarului stiintific si administratorului; aplica hotararile Biroului Consiliului;

c)                    semneaza diplomele si foile matricole, precum si alte documente eliberate de facultate.

d)                    coordoneaza realizarea Planului strategic de dezvoltare al Facultatii stabilit de catre Consiliu, si elaboreaza planul anual, urmarind realizarea lui; elaboreaza la sfarsitul fiecarui an universitar un Raport privind starea facultatii;

e)                    raspunde direct de managementul calitatii activitatilor academice;

f)                     dispune inmatriculari si exmatriculari ale studentilor;

g)                   reprezinta facultatea in raporturile cu Senatul, Consiliului Administrativ, Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu alte structuri guvernamentale si nonguvernamentale, in reuniunile nationale ale decanilor si in organismele internationale la care Facultatea este afiliata.
CAP.IV - PRODECANUL


Art. 9. Prodecanul raspunde de domeniile de activitate ale facultatii care le sunt repartizate de catre Consiliul facultatii sau de catre decan si asigura conducerea operativa in diferite domenii potrivit autoritatii care le-a fost delegata. Prodecanul este numit de catre Decan cu avizul consultativ al Consiliului Facultatii.

Art. 10. Prodecanul il poate suplini pe decan, cu avizul acestuia, in raporturile cu celelalte structuri din Universitate si realizeaza legatura cu departamentele in domeniile in care au competenta. Prodecanul raspunde in fata Consiliului facultatii si a decanului.

Coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica pe facultate.


CAP. V – DEPARTAMENTELE


Art. 11. (1) Departamentul este unitatea structurala de baza a  Facultatii de Drept, realizeaza activitati didactice si de cercetare.

(2) Departamentul cuprinde personal didactic si, dupa caz, personal de cercetare si auxiliar care pot forma colective pe discipline, conduse de un responsabil numit de directorul de departament. Disciplina este o unitate functionala din cadrul departamentului, care realizeaza o componenta a planului de invatamant.

(3) Efectivul minim de posturi pentru organizarea unui departament se stabileste potrivit Cartei universitare si legislatiei in vigoare.

Art. 12. Departamentul are urmatoarele competente in temeiul libertatii academice:

a.                     asigura aplicarea planurilor de invatamant si propune actualizarea lor;

b.                       evalueaza, armonizeaza si aproba fisele si programele analitice ale disciplinelor de studiu;

c.                     elaboreaza planurile de cercetare si organizeaza manifestari stiintifice;

d.                     intocmeste statul de functiuni al departamentului pe care-l supune spre avizare Consiliului facultatii;

e.                     evalueaza activitatea didactica si stiintifica a cadrelor didactice si a cercetatorilor;

f.                        propune strategia de personal a departamentului, scoaterea la concurs a posturilor didactice si componenta comisiilor de concurs;

g.                     raspunde de calitatea procesului de invatamant la disciplinele care apartin departamentului si creeaza cadrul necesar colaborarii intre disciplinele componente;

h.                    propune cadrele didactice asociate, profesorii consultanti, prelungirea activitatii persoanelor care au varsta de pensionare;

i.                        antreneaza cadrele didactice in participarea la competitiile sau actiunile pentru obtinerea de fonduri suplimentare;

j.                        propune specializarile pentru licenta si  masterat;

l.                        examineaza materialul didactic elaborat de membrii departamentului si destinat procesului de invatamant, sub aspectul corectitudinii informatiei si al originalitatii textului;

m.                   propune stabilirea unor acorduri de colaborare cu parteneri din tara sau din strainatate.

Art.13. Departamentul este condus de un Director de Departament ales dintre membrii acestuia conform prevederilor legale. Directorul de Departament ia decizii in toate domeniile de competenta ale departamentului si raspunde de asigurarea calitatii activitatilor didactice si de cercetare din cadrul acestuia.

Directorul de Departament raspunde, pentru activitatea sa, in fata Departamentului, Consiliului Facultatii, Decanului, a Biroului Consiliului Facultatii, Consiliului de Administratie, Senatului si a Rectorului.

Directorul de Departament este sprijinit in activitatea sa de catre Biroul Departamentului, care se desemneaza o data cu alegerea acestuia. Biroul Departamentului este format din director, directori adjuncti sau, dupa caz, si din cel putin doi membri alesi dintre cadrele didactice titulare ale acestuia.

Art. 14. Directorii de departament raspund de domeniile de activitate ale departamentului care le sunt repartizate de catre Biroul Departamentului sau de catre Decan si asigura conducerea operativa in diferite domenii potrivit autoritatii care i-a fost delegata. Directorii de departament sunt alesi in functii de catre membrii departamentului, prin vot secret, dintre propunerile facute de catre membri departamentului.

CAP. VI – SECRETARUL SEF

Art. 15. – Secretarul sef al Facultatii de Drept are urmatoarele atributii:

a.                     coordoneaza activitatea de secretariat de la nivelul Facultatii de Drept;

b.                     reprezinta Facultatea de Drept in relatiile cu compartimentele Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi sau cu alte institutii, pe linie de secretariat;

c.                     asigura respectarea prevederilor legale in activitatea de secretariat;

d.                     asigura decanului, prodecanului si Consiliului facultatii documentele si datele necesare luarii deciziilor/hotararilor.

CAP. VII – STUDENTI

Art. 16. – In cadrul Universitatii „Mihail Kogalniceanu „ din Iasi, organizarea studiilor se face pe doua cicluri, respectiv studii universitare de licenta si studii universitare de masterat.

Fiecare ciclu este delimitat de celelalte prin proceduri distincte de admitere si de absolvire. Durata ciclurilor de studii pe domenii si specializari este cea stabilita de MECTS. Structurile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studiu transferabile, iar masteratul este cuprins de regula, intre 60 si 120 de credite.

Art. 17. - Se generalizeaza aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) atat in evidenta rezultatelor profesionale la toate formele de invatamant din Universitatea „ Mihail Kogalniceanu” din Iasi, respectiv invatamant cu frecventa (IF).

Prin Sistemul European de Credite Transferabile se opereaza si transferul de rezultate profesionale obtinute de proprii studenti de la toate formele de invatamant cat si operarea transferului de rezultate profesionale obtinute de studentii de la universitati din tara si din strainatate.

Intr-un an universitar se aloca 60 de credite ECTS (30 credite pe un semestru) obtinute din examinarea disciplinelor obligatorii si optionale. Obtinerea de credite peste numarul normal alocat este posibila prin frecventarea si promovarea de discipline facultative cuprinse in planul de invatamant al fiecarui an/semestru de studii universitare.

Fiecare absolvent va beneficia gratuit de un Supliment la diploma intr-o limba de larga circulatie, al carei continut este in conformitate cu normele europene. Aceasta masura se aplica atat in ciclul de studii universitare de licenta cat si in ciclul universitar de masterat. Suplimentul la diploma ofera o descriere standardizata a tipului, nivelului, continutului, contextului institutional si statutului studiilor universitare absolvite de titularul diplomei, precum si a rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor.

Art. 18. - Pentru a dobandi si mentine calitatea de student la Universitatea „Mihail Kogalnicenau” din Iasi, solicitantul trebuie sa initieze si sa parcurga complet :

a) procedura de inmatriculare/reinmatriculare intr-un program de studiu;

b) procedura de inscriere intr-una dintre formatiile de studiu ale respectivului program;

Inmatricularea intr-un program de studiu este o procedura ce se initiaza dupa declararea ”admis” la concursul de admitere, prin cererea formulata de solicitant avizata de decanul facultatii si se finalizeaza prin decizia rectorului. In aceasta decizie se precizeaza:

- facultatea;

- programul de studiu (domeniul, specializarea si forma de invatamant);

- anul universitar si anul de studiu in care va fi inscris in momentul inmatricularii.

Inmatricularea se finalizeaza prin incheierea contractului de studii.

Art. 19. - Reinmatricularea este o procedura ce se deruleaza identic cu cea de inmatriculare, dar se refera la persoana care a pierdut calitatea de student, prin exmatriculare sau transfer de la o alta universitate si solicita continuarea. Reinmatricularile se realizeaza pana la inceperea anului universitar, fiind conditionata si de achitarea taxelor specifice.

Art. 20 - Inscrierea intr-o formatie de studiu este o procedura anuala, obligatorie pentru obtinerea sau mentinerea calitatii de student si pentru incheierea sau prelungirea valabilitatii contractului de studii. Aprobarea inscrierii studentilor la inceputul fiecarui an universitar este de competenta facultatii ce administreaza programul de studiu respectiv, are la baza concursul de admitere sau situatia scolara a studentului.

Art. 21 - La inmatriculare/reinmatriculare, fiecarui student i se intocmeste un dosar care include:

- fisa de inscriere;

- procesul verbal al admiterii;

- diploma de bacalaureat sau echivalenta in original;

- copie legalizata dupa certificatul de nastere si de casatorie (daca este cazul);

- dovada achitarii taxelor (taxa de admitere, taxa de inmatriculare/ reanmatriculare,….

- acte privind starea de sanatate a studentului.

Art. 22. - Dupa inmatriculare/reinmatriculare, decanatul elibereaza fiecarui student carnetul si legitimatia de student. Studentul este obligat sa prezinte cadrului didactic examinator carnetul de student pentru a inscrie nota obtinuta la examen sau la o alta forma de verificare a cunostintelor, chiar daca respectiva nota nu permite promovarea disciplinei. In legitimatia sau carnetul de student nu sunt admise corecturi nejustificate sau introducerea unor date nereale, intrucat reprezinta falsuri in acte publice, ce sunt sanctionate conform legii. Daca studentul pierde carnetul sau legitimatia de student, se poate elibera contracost, la cerere, un duplicat, dupa anuntul intr-un cotidian a pierderii respective.

Art. 23. - In perioada scolarizarii, dosarul studentului se completeaza cu:

- acte referitoare la acordarea bursei;

- acte pe baza carora i s-au acordat anumite drepturi, evidentieri ori sanctiuni;

- alte documente de interes, legate direct de activitatea studentului in cadrul universitatii.

Art. 24 - Pana la data de 15 octombrie a fiecarui an universitar decanatul va comunica studentilor, pentru fiecare an de studiu, lista disciplinelor obligatorii, optionale si facultative, forma si algoritmul de evaluare corespunzatoare fiecarei discipline (examen sau verificare, scris sau oral), precum si numarul de credite aferent fiecarei discipline. Studentul va depune optiunea sa pentru disciplinele la alegere optionale si facultative in limita numarului de locuri stabilit pentru fiecare disciplina.

Pentru promovarea disciplinelor programate intr-un an universitar, la formarea initiala, studentii au la dispozitie, trei sesiuni de examene, indiferent de anul de studiu. Intr-o sesiune de examene, studentul poate sustine o singura examenul de promovare a unei discipline de studiu.

Art. 25. - Evaluarea pregatirii studentilor la o disciplina de studiu se face pe parcursul semestrului (prin testare in cadrul orelor de seminar, a lucrarilor de laborator sau a altor activitati practice) si in cursul sesiunilor de examene prevazute in structura fiecarui an universitar.

La disciplinele ce sunt prevazute cu colocvii, testarea pregatirii studentilor se incheie in ultima saptamana de invatamant a semestrului.

Art. 26 -  Studentii au dreptul sa solicite sustinerea examenelor partiale la disciplinele care se predau pe durata unui semestru sau a intregului an universitar si sunt prevazute cu examen la sfarsitul perioadei. Programarea examinarilor partiale se va aproba de catre Consiliul  Facultatii, la propunerea comuna a studentilor si cadrelor didactice. Prezentarea la examenul partial este facultativa. Solicitarea se face in scris, de catre studenti. La examenul partial, evaluarea este aceiasi ca la examenul final al disciplinei respective. Notele obtinute la examenul partial vor fi in evidenta profesorului examinator si comunicate studentilor. Luand in calcul nota obtinuta la examenul partial, examinatorul va trece in catalogul definitiv numai nota finala. Daca la examenul final studentul nu a obtinut nota de promovare el este obligat sa se prezinte din nou la examen pentru partea din materie nepromovata.

Art. 27. Examenele se sustin in fata cadrului didactic care a predat disciplina respectiva asistat de 1-2 cadre didactice, in zilele si salile fixate, intre orele 8.00-20.00.

Din motive obiective (boala, suspendare, incetare contract de munca, concediu medical, delegatie etc.) inlocuirea examinatorului cu o comisie de examinare se face la propunerea directorului de departament si cu aprobarea decanului/ prodecanului. Cadrul didactic examinator are obligatia de a comunica studentilor, prin afisare, rezultatele la examene, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 48 ore.

Studentul care, din motive obiective, nu se poate prezenta la examenul programat pentru grupa sa poate solicita titularului de disciplina sustinerea examenului cu alta grupa, care are acelasi examinator, cu aprobarea decanului.

Art. 28. In cazul probelor scrise, studentul poate contesta nota obtinuta prin cerere adresata decanului facultatii. Acesta solicita  consiliului facultatii formarea unei comisii alcatuite din trei cadre didactice, care va proceda la o noua verificare a lucrarii, in prezenta studentului. Rezultatul dat de aceasta comisie constituie nota definitiva la proba contestata. Celelalte probe nu pot fi contestate.

Art. 29. Incheierea situatiei scolare a studentului se face pana la inceperea noului an universitar. Se declara promovat al unui an de studiu studentul care a obtinut nota de trecere si minim 60 de credite la disciplinele obligatorii si optionale, prevazute in planul de invatamant .

Un student poate sa se inscrie in noul an universitar daca are acumulate minim 20 de credite si 120 de puncte.

Art. 30. Practica este obligatorie. Verificarea cunostintelor dobandite de student in activitatea practica se face prin examinare la locul de desfasurare a acesteia sau, dupa caz, in facultate.

Art. 31. Indiferent de forma de evaluare (examen sau colocviu) si de modul evaluarii (scris, oral, probe practice sau o combinatie a acestora), cunostintele studentului dobandite la o anumita disciplina, se apreciaza cu o nota intreaga, intre 1 (unu) si 10 (zece), care se inscrie in catalogul de examen si in carnetul de student. Nota minima de promovare a unei discipline este 5 (cinci). La disciplinele prevazute cu admis/respins, in locul notei obtinute se va trece in catalog rezultatul examinarii.

Nu poate fi examinata o persoana care nu figureaza in catalogul de examen ori figureaza dar nu indeplineste conditiile de achitare a taxelor de scolarizare, stabilite de Consiliul de Administratie. Orice examinare a acestor persoane este nula de drept si nu antreneaza nici o responsabilitate din partea universitatii. Examinatorul poarta intreaga responsabilitate privind eventualele consecinte ce decurg.

La promovarea unei discipline de studiu studentul primeste o nota, ce reprezinta nivelul de insusire a disciplinei, dovedit in cursul examinarii si independent de acestea, un numar de credite, care reprezinta volumul de munca depus de student pentru a satisface exigentele disciplinei in cauza. Nota este stabilita de cadrul didactic, in cursul examinarii (de la 1 la 10) iar numarul de credite este stabilit de departamentul de specialitate, la elaborarea planului de invatamant, cu aprobarea consiliului facultatii.

Disciplinele facultative promovate se trec in documentele de evidenta a situatiei scolare a studentului si in actele de studii. Promovarea unui an de studiu se face obtinand in totalitate, creditele prevazute la disciplinele obligatorii din planul de invatamant.

Art.32. In cazul programelor de studiu pentru ciclul I (licenta) forma de invatamant IF, standardele privitoare la modul in care se finalizeaza anul universitar curent sunt:

- promovarea fiecarui an de studiu este conditionata de realizarea a minimum 60 de credite, conform planului de invatamant;

- studentii pot fi inscrisi in anul de studiu urmator conform articolului 32 alin.2;

- promovarea anului terminal (III sau IV) este conditionata de realizarea cumulata a numarului de credite, in conformitate cu planul de invatamant (180 sau 240 credite).

In cazul programelor de master cu durata de 1 an promovarea este conditionata de obtinerea celor 60 de credite obligatorii; neobtinerea celor 60 de credite obligatorii dupa sesiunea de refacere a creditelor din toamna, conduce la exmatricularea studentului.

- pentru programele de studiu  cu durata de 2 ani ( 120 credite obligatorii), promovarea este conditionata de obtinerea celor 60 de credite/ an obligatorii conform planului de invatamant.

- studentii pot fi inscrisi in anul II de studii daca au realizat un minim de 20 de credite aferente disciplinelor obligatorii si optionale din planul de invatamant;

- Neobtinerea celor 120 de credite obligatorii dupa sesiunea de refacere a creditelor din toamna, conduce la exmatricularea studentului.

DISPOZITII FINALE


Art. 33. Conducerea Facultatii de Drept va lua masurile necesare ca intregul personal al acesteia sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art. 34. Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare. Orice modificare si completare a prezentului regulament se aproba de catre Consiliul Facultatii Drept.

Aprobat in sedinta Consiliului Facultatii de Drept si sedinta Senatului  din data de 14. 09.2012, intra in vigoare la 01.10.2012.


Mise à jour le Mercredi, 25 Septembre 2013 09:22