Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului

CODUL UNIVERSITAR AL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR STUDENTULUI DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI

Art. 1 Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor inmatriculaţi în Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

Art.2 Senatul Universitar adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universaitatea „Mihail Kogălniceanu”, la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi a ordinului MECTS 3666/ 30.03.2012.

Art.3 (1) Calitatea de student, respectiv masterand se dobândeşte prin admiterea şi înmatricularea la un program de studii universitare de licenţă sau master şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin perioadele de întrerupere a studiilor.

(2)  Contractul de studii încheiat între student şi Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.

Art. 4 (1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti, au dreptul să înfiinţeze ateliere, cluburi, cercuri, formaţii artistice şi sportive, organizaţii precum şi publicaţii, conform legii şi cartei Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi;

(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite şi recunoscute la nivel de universitate/ facultate au dreptul să acceseze spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite prin depunerea unei cereri la secretariatul universităţii respectiv al facultăţii.

(3) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi cooperează cu organizaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite şi recunoscute la nivel la nivel de facultate/ universitate şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior prin întâlniri periodice între conducere şi organizaţii, informarea şi consultarea organizaţiilor în legătură cu toate aspectele ce influenţează studenţii, inclusiv atunci când se elaborează şi adoptă un regulament, se discută o decizie ce afectează activitatea de student şi mediul academic.

Art. 5 (1)  Asociaţiile studenţeşti reprezentative, legal constituite şi recunoscute la nivel de facultate elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare facultate din universitate. Raportul se face public înainte de începerea  fiecărui an universitar, pe sit-ul universităţii, în cazul în care nu există organizaţie pe facultate, reprezentanţii studenţilor din consiliu elaborează acest raport.

(2) Organizaţiile studenţeşti reprezentative şi legal constituite şi recunoscute la nivel de facultate elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universitate. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de soluţionare a acestora. Raportul se prezintă în şedinţa Senatului înaintea începerii anului universitar şi se discută modalităţile de soluţionare a deficienţelor identificate/ constatate în implementarea prezentului Cod.

Art. 6 (1) Studenţii sunt membrii cu drepturi depline ai comunităţii universitare, fiind parteneri în managementul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, inclusiv în procesul de asigurare a calităţii, beneficiind de drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr. 1/2012 şi prezentul cod.

(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată  de principiile enunţate la art. 202 alin. 1 din Legea nr. 1/ 2011:

1. Principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei; orice discriminare directă sau indirectă faşă de student este interzisă.

2. Principiul dreptului la asistenţă – exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminarii sau laborator, consiliere şi orientare în carieră, acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice, acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală;

3. Principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt luat cu participarea reprezentanţilor studenţilor;

4. Principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi exprime liber opiniile academice, în cadrul instituţiei de învăţământ în care studiază;

5. Principiul transparenţei şi accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 7. Statutul studentului garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ, un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.

Art.8. Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup, sunt interzise în cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

Art.9. Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces adaptate acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţilor academice, sociale şi culturale din cadrul Universităţii „  Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, conform art. 118 alin (3) din legea nr. 1/2011.

Art. 10. Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr. 1/2011:

-          Dreptul la învăţământ de calitate;

-          Dreptul de acces la programele de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii a creditelor obţinute în acest fel;

-          Dreptul de transfer de la o universitate la alta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a Cartelor Universitare şi a Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul ECTS;

-          Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv rezultatele academice prin catalogul online;

-          Dreptul la suport de curs gratuit (min. 30 de pagini scris după normele academice), în format fizic sau electronic şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe sit-ul facultăţii. Cărţi în format fizic pot fi cerute obligatoriu ca suport de curs pentru evaluare numai dacă sunt disponibile la biblioteca Universităţii.

-          Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare, poate fi făcută doar cu acordul majorităţii studenţilor înscrişi la cursul respectiv;

-          Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid al studentului” cu informaţii referitoare la : drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate;

-          Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/ grupa, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile. Un îndrumător nu poate avea mai mult de 100 de studenţi. Acesta este obligat să ofere studenţilor consultanţă, precum şi să aibă contactul aceesibil studenţilor îndrumaţi şi să fie disponibil pentru consultaţii ori de câte ori este solicitat sau conform unui orar afişat;

-          Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. 2 din Legea nr. 1/2011. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice. Aplicarea chestionarelor şi evaluarea nu este făcută de către cadrul didactic respectiv iar rezultatele se fac publice după afişarea rezultatelor la examen.

-          Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe sit-ul propriu al fiecărei facultăţi, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte;

-          Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese – verbale şi alte documente ale universităţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare. În cazul documentelor care vizează şedinţele de Senat, Consiliul Facultăţii, sau altor structuri în care studenţii sunt membrii, acestea vor fi remise către studenţi cu cel puţin 3 zile înaintea începerii şedinţei;

-          Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare – dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare;

-          Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior;

-          Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport si masă în condiţiile legii. Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studii;

-          Dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Regulamentelor Universităţii „Mihail Kogălniceanu” şi a legislaţiei în vigoare;

-          Dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluaţi;

-          Dreptul a de afla răspunsul evaluării în maxim 2 săptămâni de la susţinerea examenului;

-          Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării;

-          Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor. Rezolvarea  contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestator, în cazul în care studentul solicită acest lucru;

-          Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licenţă/ disertaţie şi de i se comunica punctajul acordat;

-          Dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii;

-          Studenţii au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare conform Legii 1/2011, art. 123 alin. (7). În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opţionale şi/ sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi;

-          Dreptul să folosească, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, biblioteca, punctele de informare. În cazul laboratoarelor, studenţii pot beneficia de acest drept doar sub supravegherea unui cadru didactic, sau personal autorizat;

-          Dreptul să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi cultural – sportive;

-          Dreptul de a face parte din organizaţiile studenţeşti;

-          Dreptul să desfăşoare acţiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor profesională şi /sau moral – civică şi să primească, în baza efortului depus, un număr de puncte pe baza unor grile elaborate de facultăţi, ce se concretizează în suplimentul de diplomă de studii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          Dreptul de a beneficia şi de alte drepturi şi libertăţi prevăzute în Carta Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi în alte reglementări interne;

-          Dreptul de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;

-          Dreptul de a fi evaluaţi în cadrul a cel puţin 3 sesiuni de evaluare anual şi cel puţin 2 sesiuni de susţinere a licenţei şi disertaţiei anual;

-          Dreptul de a se prezenta de ori la examene în mod gratuit şi dreptul de a da măriri;

-          Dreptul de a fi informat;

-          Dreptul de a parcurge într-un an universitar doi ani de studiu, din acelaşi plan de învăţământ, pentru maxim 5% dintre studenţi;

-          Dreptul de a fi informaţi în legătură cu toate activităţile/ datele/ informaţiile care îi influenţează viaţa academică de pe site-ul facultăţii şi avizier. Orice anunţ publicat trebuie să inclundă două date şi anume: data afişării şi data până la care este valabil anunţul. De asemenea, toate hotărârile luate sunt publicate;

Art. 11 (1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul universităţii potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Cartei Universitare;

(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţii în temeiul următoarelor drepturi:

a) Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii conform legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Dreptul de a fi reprezentanţi în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultăţii într-o proporţie de  minim 25%;

c) Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare;

d) Dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.

(3) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi nu poate condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent facultăţii, Senat) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din legea nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (consiliul mandatele şi de întreruperile acestora;

(5) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii sunt aleşi prin votul egal, direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii respectiv la nivelul universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/ universitate pot delega reprezentanţi de drept în aceste structuri.

(6) Reprezentanţii studenţilor şi organizaţiile studenţeşti legal constituite şi recunoscute au acces la orice informaţie privind Universitatea/ Facultatea, având obligaţia de a informa la rândul lor studenţii pe care ii reprezintă.

(7) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de universitate, în raport cu prevederile sale interne, la începutul anului universitar şi se comunică conducerii universităţii în momentul prezentării rezultatelor alegerilor de studenţi reprezentanţi.

Art. 12 (1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student, foaia matricolă, diploma de licenţă, diploma de master, suplimentele de diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile inclusiv pentru accesul la bibliotecă.

(2)  În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi percepe taxe conform Hotărârii Senatului.

Art. 13 (1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară. În acest sens, universitatea va transmite spre informare studenţilor aceste date reprezentanţilor acestora şi organizaţiilor studenţeşti, înaintea şedinţelor de Senat de adoptare a lor şi ori de câte ori se propune modificarea lor.

(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul, cuantumul fiecărei taxe practicate de către universitate. Acestea se găsesc pe sit-ul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

Art. 14 Studenţii pot beneficia de burse conform Regulamentului de burse al universităţii.

Art. 15 Studenţii Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi ai următoarele obligaţii:

a)      De a respecta toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor;

b)      De a respecta Carta, regulamentele şi deciziile universităţii;

c)      De a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul universităţii, în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor sau delegaţi ai organizaţiilor studenţeşti;

d)     De a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;

e)      De a respecta drepturile de autor ale altor  persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

f)       De a respecta codul de etică al universităţii;

g)      De a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire originale;

h)      De a sesiza autorităţile competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul activităţilor conexe acestuia;

i)        De a participa la activităţile academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcooloce sau a altor substanţe interzise;

j)        De a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat mediului universitar;

k)      De a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile puse la dispoziţie de universitate;

l)        De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;

m)    De a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale  puse la dispoziţia lor de către instituţie;

n)      De a  informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care a r putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;

o)      Să îşi îndeplinească angajamentele financiare impuse de către instituţie în condiţiile stabilite de contractul de studii.

Prezentul cod privind drepturile şi obligaţiile studenţilor din Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 24.10.2012.

PREŞEDINTELE SENATULUI

Lector dr. Lucian Dumitru DÎRDALĂ