Precizari metodologice privind alegerea, elaborarea si sustinerea lucrarii de licenta si de disertatie


1. PRECIZARI GENERALE


1.1 Lucrarea de licenta constituie partea cea mai importanta a evaluarii competentelor absolventilor si urmareste evidentierea abilitatii acestora de a concepe si realiza o cercetare independenta, in acord cu exigentele de redactare a unei lucrari stiintifice.

1.2 Pentru a obtine nota minima prevazuta de lege, absolventul trebuie sa demonstreze ca este suficient de bine familiarizat cu literatura de specialitate aferenta temei abordate si ca a intreprins o cercetare stiintifica proprie, respectand cadrul metodologic specific.


2. CONDITII SI TERMENE DE ALEGERE SI REALIZARE A LUCRARILOR DE LICENTA


2.1 Lucrarile de licenta pot fi coordonate de cadrele didactice cu titlul de profesor, conferentiar sau lector si care au/au avut in norma de predare materia in care se incadreaza tema lucrarii de licenta.

2.2. Toate cadrele didactice prevazute la pct.2.1 vor preda la secretariat, pana la data de 15 octombrie, cate 5-15 titluri orientative pentru lucrarea de licenta, in functie de numarul de materii predate. Lista cu titluri orientative trebuie aprobata in prealabil de seful catedrei din care face parte respectivul cadru didactic. Cadrul didactic care indeplineste conditiile 2 pentru a coordona lucrari de licenta trebuie sa elaboreze o lista cu titluri orientative si sa o supuna aprobarii Consiliul Facultatii pana cel tarziu 30 octombrie.
La acestea se pot adauga unele teme propuse de candidati si aprobate prin aceeasi procedura.

2.3. In vederea sustinerii examenului de licenta in sesiunea imediat urmatoare finalizarii studiilor, studentii anului terminal vor depune la secretariatul facultatii pana la data de 15 decembrie cererea in vederea alegerii temei lucrarii de licenta aprobate de cadrul didactic coordonator. Cei care nu se incadreaza in termen vor fi repartizaţi din oficiu acolo unde exista teme libere.

2.4. Studentii au obligatia sa faca o cerere adresata Decanului Facultăţii (Prodecanului) avizata de coordonatorul lucrarii care sa indice disciplina, titlul lucrarii si profesorul coordonator.

2.5. Dupa aprobarea temei, studentul contacteaza cadrul didactic respectiv in vederea stabilirii planului lucrarii, primirii indicatiilor abordarii temei si modului de consultare – verificare a elaborării lucrarii (3-4 intalniri).

2.6. Studentii vor putea schimba tema lucrarii numai cu acordul cadrelor didactice coordonatoare implicate, prin aceeasi procedura.

2.7. Coordonatorul lucrarii de licenta indruma studentul/absolventul in vederea realizarii unei cercetari stiintifice proprii care sa corespunda cerintelor academice de fond si de forma. Cadrul didactic coordonator va raspunde, alaturi de studentul indrumat, pentru tema, structura si forma lucrarii, urmarind cu precadere sursele de documentare, acuratetea si actualitatea trimiterilor bibliografice.

2.8. Lucrarea de licenta va fi predata cadrului didactic coordonator in vederea corecturii finale cu cel puţin 30 de zile inaintea ultimei zile de inscriere la examenul de licenta.

2.9. In momentul inscrierii in vederea examenului, studentul va depune lucrarea de licenta in 2 exemplare la secretariatul facultatii, insotita de referatul cadrului didactic coordonator. 


3. STANDARDE DE TEHNOREDACTARE SI PREZENTARE A LUCRARII DE LICENTA


3.1. Lucrarea de licenta va fi elaborata avand in vedere urmatoarea structura: coperta, pagina de titlu, introducere, cuprins, concluzii, bibliografie si anexe.

3.2. Se recomanda ca lucrarea sa cuprinda intre 40 -60 de pagini, fara anexe. Numerotarea paginilor incepe cu pagina de cuprins.

3.3. Lucrarea va fi tehnoredactata cu font 12, la 1,5 randuri, caracter Times new roman. (caracterele nu vor fi ingrosate!). Notele de subsol se vor tehnoredacta cu font 10, la 1 rand spatiere, cu acelasi tip de caracter.

3.4. Marginile paginii vor fi urmatoarele: 2,5 cm stg, 2 cm sus, 2 cm jos, 2 cm dreapta.

3.5. Coperta va contine urmatoarele elemente: universitatea, facultatea, specializarea, lucrare de licenta, numele cadrului didactic coordonator, numele absolventului, anul si localitatea sustinerii lucrarii.

3.6. Pagina de titlu va contine urmatoarele elemente: universitatea, facultatea, specializarea, titlul lucrarii, disciplina, numele cadrului didactic coordonator, numele absolventului, anul si localitatea sustinerii lucrarii.

3.7. Referintele bibliografice se vor structura astfel:
1. Tratate, monografii, cursuri
2. Studii si articole
3. Legislatie
4. Referinte internet (eventual) cu data si site-ul accesat.

3.8. Plagiatul in redactarea lucrarii de licenta se sanctioneaza. Candidatul va fi eliminat. Constituie plagiat: reproducerea exacta a cuvintelor unui alt autor fara ghilimele si referinta; reformularea in cuvinte proprii a textului fara a adauga referinte.

3.9. Candidatul va expune oral lucrarea de licenta in mod public si in fata comisiei de examinare, la care pot participa si alti candidati sau studenti, la data stabilita de comisia de licenta si publicata la sediul UMK cu cel putin 48 de ore inaintea sustinerii. Nota finala va avea in vedere atat calitatea lucrarii scrise cat si a expunerii orale a acesteia.


4. PRECIZARI PRIVIND ALEGEREA, ELABORAREA SI SUSTINEREA LUCRARII DE DISERTATIE


4.1. Studiile postuniversitare de masterat si studiile postuniversitare de specializare se finalizeaza cu sustinerea lucrarii de disertatie.

4.2. Lucrarea de disertatie trebuie sa puna in valoare volumul si profunzimea cunostintelor teoretice ale absolventului, capacitatea aplicarii acestora in practica, capacitatea de sinteza si selectie a informatiilor culese precum si enuntarea unor propuneri si masuri in ce priveste fenomenul analizat.

4.3. Coordonatorii stiintifici ai lucrarilor de disertatie sunt cadrele didactice care au predat la aceste programe, cadre didactice cu titlu de profesor, conferentiar sau lector doctor.

4.4. Cadrele didactice au obligatia sa depuna la secretariatul UMK temele lucrarilor de disertatie pana cel tarziu prima zi a semestrului al II lea (5 – 10 titluri).

4.5. Masteranzii isi vor alege tema lucrarii si vor obtine aprobarea scrisa a coordonatorului si a directorului de program (decan) pana la sfarsitul primei saptamani a semestrului al II-lea.

4.6. Coordonatorul lucrarii de disertatie indruma masterandul in vederea realizarii unei cercetari stiintifice proprii care sa corespunda cerintelor academice de fond si de formă.

4.7. Celelalte dispozitii corespunzatoare privind lucrarea de licenta sunt aplicabile si lucrarii de disertatie.


Aceste precizari au fost aprobate in sedinta de Senat din data de 18 decembrie 2008 si intra in vigoare incepand cu prima zi a semestrului al II lea din anul universitar 2008-2009


RECTOR,
Prof.univ. dr. Genoveva VRABIE

Mise à jour le Mercredi, 25 Septembre 2013 09:23