Metodologia privind organizarea alegerilor structurilor si functiilor de conducere

I. PRINCIPII GENERALE

 

Art. 1

(1) Prezenta metodologie este elaborată pe baza Legii nr. 1/2011 şi a Cartei Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior particulară acreditată prin legea 137/2005.

(2) Având în vedere faptul că în cadrul Universităţii funcţionează o facultate (Facultatea de Drept) constituită din trei departamente (Departamentul de Drept Public, Departamentul de Drept Privat , Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Umaniste), prezenta metodologie are în vedere organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru următoarele structuri de conducere, respectiv funcţii de conducere:

a)    Structuri de conducere:

-          Senatul Universităţii

-          Consiliul Facultăţii

-          Consiliile Departamentelor

b)    Funcţii de conducere:

-          Rectorul Universităţii

-          Directorii de Departamente

(3) Desemnarea Consiliului de Administraţie al Universităţii se realizează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie.

(4) Selecţia Decanului Facultăţii se realizează prin concurs public, organizat în conformitate cu Legea 1/2011.

(5) Desemnarea prorectorului Universităţii se realizează, conform Cartei, de către Rector, după confirmarea acestuia din urmă prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(6) Desemnarea prodecanului Facultăţii  se realizează, conform Cartei, de către Decan, după numirea acestuia din urmă de către Rector.

 

Art. 2

(1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru structurile de conducere şi funcţiile de conducere care se constituie pe această bază, enumerate în art. 1 al. (2) se întemeiază pe dreptul membrilor comunităţii academice de a participa la conducerea universităţii, la managementul acesteia. În cazul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, comunitatea academică este formată din cadre didactice şi studenţi.

(2) Alegerile au loc prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(3) Procedurile de alegere pentru structurile de conducere şi funcţiile de conducere se fac publice cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.

Art. 3

Durata mandatului pentru membrii structurilor de conducere şi pentru titularii funcţiilor de conducere din Universitate este de 4 ani.

 

 

II ALEGERILE LA NIVELUL DEPARTAMENTELOR

Art. 4

(1) Conducerea Departamentului este asigurată de Consiliul Departamentului şi Directorul Departamentului.

(2) Consiliul Departamentului este format din 3-5 membri.

(3) Directorul Departamentului face parte de drept din Consiliul Departamentului.

 

Art. 5

Membrii Consiliului şi Directorul Departamentului sunt aleşi prin votul universal, egal, direct şi secret al cadrelor didactice titulare, cu norma de bază în universitate şi contract de muncă pe perioadă nedeterminată, membre ale departamentului.

 

Art. 6

(1) Poate candida pentru Consiliul Departamentului orice cadru didactic titular cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi norma de bază în Departament.

(2) Poate candida la funcţia de Director al Departamentului orice cadru didactic titular cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi norma de bază în Departament.

(3) Candidaturile pentru Consiliul Departamentului se înregistrează la Decanatul facultăţii, cu cel puţin două zile înainte de data desfăşurării alegerilor. În cazuri excepţionale, se pot depune candidaturi sau se pot face propuneri de către membrii departamentului şi în ziua alegerilor.

(4) Candidaturile la funcţia de Director al Departamentului, însoţite de un plan managerial, se înregistrează la Decanatul facultăţii  cu cel puţin cinci zile înainte de data desfăşurării alegerilor.

 

 

Art. 7

(1) Alegerile pentru Consiliul Departamentului şi cele pentru funcţia de Director al Departamentului au loc, de regulă, în aceeaşi şedinţă.

(2) Pentru validarea alegerilor pentru Consiliul Departamentului, respectiv pentru funcţia de Director al Departamentului, participarea la vot trebuie să fie de cel puţin jumătate plus unu din numărul de electori.

Art. 8

În cazul alegerilor pentru Consiliul Departamentului, votarea şi alocarea mandatelor se realizează în felul următor:

(a) se tipăresc buletine de vot conţinând numele tuturor candidaţilor;

(b) electorii votează în favoarea unui număr de candidaţi mai mic sau egal cu numărul total de mandate ce urmează a fi alocate; în cazul în care  numărul candidaţilor pentru care s-a exprimat susţinerea depăşeşte numărul mandatelor alocate, buletinul de vot este anulat;

 

(c) sunt declaraţi aleşi în Consiliul Departamentului candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, până la alocarea tuturor mandatelor.

 

Art. 9

În alegerile pentru funcţia de Director al Departamentului, votarea şi stabilirea rezultatului se realizează în felul următor:

(a) se tipăresc buletine de vot conţinând numele tuturor candidaţilor;

(b) electorii votează în favoarea unui singur candidat; în cazul în care numărul de candidaţi pentru care s-a exprimat susţinerea este mai mare decât unu, buletinul de vot este anulat;

(c) candidatul care a obţinut cele mai multe voturi este declarat învingător.

 

Art. 10

Desfăşurarea şedinţei de alegeri este consemnată într-un proces verbal semnat de secretarul de şedinţă şi de membrii comisiei de numărare a voturilor. Procesul verbal se depune la Decanatul facultăţii, împreună cu buletinele de vot, unde se păstrează pe toată durata mandatului, după care se arhivează.

 

Art. 11

(1) Alegerile pentru Consiliul Departamentului, respectiv pentru funcţia de Director al Departamentului, sunt validate de Consiliul Facultăţii, în prima şedinţă desfăşurată după finalizarea alegerilor la nivel de departamente.

(2) Orice participant la şedinţa de alegeri poate formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, care vor fi soluţionate în cel mai scurt timp de Consiliul Facultăţii.

(3) În caz de invalidare a alegerilor la nivel de departament de către Consiliul Facultăţii,  se organizează în cel mai scurt timp noi alegeri.

 

 

III ALEGERILE PENTRU CONSILIUL FACULTĂŢII

Art. 12

(1) Consiliul Facultăţii este format din cadre didactice cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi norma de bază în cadrul Facultăţii, în proporţie de cel mult 75%, şi reprezentanţi ai studenţilor la specializările şi programele de studiu din cadrul facultăţii, în proporţie de cel puţin 25%

(2) În desemnarea cadrelor didactice membre ale Consiliului se va respecta principiul reprezentării tuturor Departamentelor din cadrul Facultăţii, conform Anexei 1.

 

 

Art. 13

(1) Cadrele didactice titulare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi norma de bază in cadrul Facultăţii îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul Facultăţii prin vot universal, egal, direct şi secret.

(2) Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii sunt aleşi prin votul universal, egal, direct şi secret al studenţilor la specializările şi programele de studii din cadrul Facultăţii, conform Regulamentului privind alegerea studenţilor în structurile de conducere.

 

Art. 14

(1) Poate candida pentru Consiliul Facultăţii orice cadru didactic titular cu norma de bază în cadrul unuia dintre departamentele componente ale Facultăţii.

(2) Candidaturile cadrelor didactice se înregistrează la Decanat cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. În cazuri excepţionale, se pot depune candidaturi sau se pot face propuneri de către membrii corpului profesoral al Facultăţii şi în ziua alegerilor.

(3) Poate candida pentru Consiliul Facultăţii orice student la una din specializările sau unul din programele de studiu din cadrul Facultăţii, conform Regulamentului privind alegerea studenţilor în structurile de conducere.

 

Art. 15

În ceea ce priveşte scrutinul menţionat la art. 13, al. (1), o condiţie obligatorie pentru validare este participarea la vot a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori.

 

Art. 16

Votarea şi alocarea mandatelor se realizează în felul următor:

(a) se tipăresc buletine de vot conţinând numele tuturor candidaţilor şi departamentele din care fac parte;

(b) electorii votează în favoarea unui număr de candidaţi mai mic sau egal cu numărul total de mandate alocate; în cazul în care  numărul candidaţilor pentru care s-a exprimat susţinerea depăşeşte numărul mandatelor alocate, buletinul de vot este anulat;

(c) după numărarea voturilor, se redactează câte o listă pentru fiecare departament din cadrul Facultăţii, conţinând numele candidaţilor membri în acel departament, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute;

(d) în funcţie de cota rezervată fiecărui departament în Consiliul Facultăţii, sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea cotelor respective.

 

Art. 17

Desfăşurarea şedinţei de alegeri este consemnată într-un proces verbal semnat de secretarul de şedinţă şi de membrii comisiei de numărare a voturilor. Procesul verbal se depune la Decanatul facultăţii, împreună cu buletinele de vot, unde se păstrează pe toată durata mandatului, după care se arhivează.

 

Art. 18

(1) Alegerile pentru Consiliul Facultăţii sunt validate de Senatul Universităţii, în prima şedinţă desfăşurată după finalizarea alegerilor pentru Consiliul Facultăţii.

(2) Orice participant la şedinţa de alegeri poate formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul Facultăţii, care vor fi soluţionate în cel mai scurt timp de Senatul Universităţii.

(3) În caz de invalidare a alegerilor de către Senatul Universităţii, se organizează în cel mai scurt timp noi alegeri.

 

Art. 19.

(1) Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către noul Rector al Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi validat de Senatul Universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul noului Consiliu al facultăţii au primit avizul de participare la concurs. Consiliul Facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.

 

 

IV ALEGERILE PENTRU SENATUL UNIVERSITĂŢII

Art. 20

(1) Senatul Universităţii este format din cadre didactice cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi norma de bază în cadrul Universităţii, în proporţie de cel mult 75%, şi reprezentanţi ai studenţilor la specializările şi programele de studiu din cadrul Universităţii, în proporţie de cel puţin 25%.

 

Art. 21

(1) Cadrele didactice titulare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi norma de bază in cadrul Universităţii îşi desemnează reprezentanţii în Senat prin vot universal, egal, direct şi secret.

(2) Reprezentanţii studenţilor în Senat sunt aleşi prin votul universal, egal, direct şi secret al studenţilor la specializările şi programele de studii din cadrul Universităţii, conform Regulamentului privind alegerea studenţilor în structurile de conducere.

 

Art. 22

(1) Poate candida pentru Senat orice cadru didactic titular cu norma de bază în cadrul Universităţii. Candidaturile se înregistrează la Senat cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor.

(2) În cazuri excepţionale, se pot depune candidaturi sau se pot face propuneri de către membrii corpului profesoral al Universităţii şi în ziua alegerilor.

(3) Poate candida pentru Senat orice student la una din specializările sau unul din programele de studiu din cadrul Universităţii, conform Regulamentului privind alegerea studenţilor în structurile de conducere.

.

Art. 23

O condiţie obligatorie pentru validarea scrutinului menţionat la art. 21 al. (1) este prezenţa la vot a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori.

 

Art. 24

În ceea ce priveşte scrutinul menţionat la art. 21 al (1), votarea şi alocarea mandatelor se realizează în felul următor:

(a) se tipăresc buletine de vot conţinând numele tuturor candidaţilor, precum şi facultatea şi departamentul din care fac parte;

(b) electorii votează în favoarea unui număr de candidaţi mai mic sau egal cu numărul total de mandate puse în joc; în cazul în care  numărul candidaţilor pentru care s-a exprimat susţinerea depăşeşte numărul mandatelor puse în joc, buletinul de vot este anulat;

(c) după numărarea voturilor, se redactează o listă conţinând numele candidaţilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute;

(d) sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea componenţei Senatului.

 

Art. 25

Desfăşurarea şedinţei de alegeri este consemnată într-un proces verbal semnat de secretarul de şedinţă şi de membrii comisiei de numărare a voturilor. Procesul verbal se depune la Rectorat, împreună cu buletinele de vot, unde se păstrează pe toată durata mandatului, după care se arhivează.

 

Art. 26

(1) Alegerile pentru Senat sunt validate de vechiul Senat, în prima şedinţă desfăşurată după finalizarea alegerilor.

(2) Orice participant la şedinţa de alegeri poate formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea scrutinului, care vor fi soluţionate în cel mai scurt timp de vechiul Senat.

(3) În caz de invalidare a alegerilor de către vechiul Senat, se organizează în cel mai scurt timp noi alegeri.

 

Art. 27

(1) Noul Senat se întruneşte în şedinţă în termen de şapte zile de la validare.

(2) În prima şedinţă, Senatul alege prin vot secret un Preşedinte, care conduce şedinţele Senatului şi reprezintă acest for în relaţia cu Rectorul.

 

V. ALEGERILE PENTRU FUNCŢIA DE RECTOR

 

Art. 28

(1) Conform Legii 1/2011 şi Cartei Universităţii, procedura de alegere a Rectorului Universităţii se stabileşte prin referendum la nivelul comunităţii academice, desfăşurat cu cel puţin şase luni înainte de data alegerilor.

(2) În baza referendumului desfăşurat, conform legii, la data de 21 iunie 2011, Rectorul Universităţii urmează să fie ales prin votul universal, egal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare cu norma de bază în Universitate, precum şi al reprezentanţilor studenţilor din Senat şi Consiliul Facultăţii.

 

Art. 29

Pot candida la funcţia de Rector cadrele didactice titulare cu norma de bază în Universitate.

 

Art. 30

(1) Candidaturile la funcţia de Rector, însoţite de planurile manageriale ale candidaţilor, sunt înaintate Senatului Universităţii cu cel puţin două săptămâni înainte de data alegerilor.

(2) Senatul validează candidaturile, în termen de trei zile de la depunere.

(3) În cazul invalidării unei candidaturi, persoana vizată poate înainta o contestaţie, asupra căreia Senatul se pronunţă din nou, în termen de trei zile de la depunere.

(4) Potrivit Cartei Universităţii, procesul electoral poate continua doar dacă Senatul validează cel puţin două candidaturi.

(5) Senatul validează rezultatele alegerilor, prin votul favorabil al majorităţii membrilor săi.

 

Art. 31

(1) Procesul electoral având drept obiect alegerea Rectorului se desfăşoară sub coordonarea unui Birou Electoral la nivel de Universitate, desemnat de Senat. Din acest organism nu pot face parte candidaţi la funcţia de Rector.

(2) Biroul Electoral la nivel de Universitate ia măsuri pentru buna desfăşurare a procesului electoral: informarea comunităţii academice, redactarea listelor electorale, amenajarea şi dotarea secţiei de votare, desemnarea Biroului Electoral al secţiei de votare, precum şi alte măsuri vizând buna desfăşurare a scrutinului.

 

Art. 32

Pentru validarea alegerilor, este necesară participarea la vot a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de electori.

 

Art. 33

Este declarat ales în funcţia de Rector candidatul care obţine cele mai multe voturi, în urma scrutinului.

 

 

Art. 34

(1) În perioada premergătoare şi în timpul votării, candidaţii şi alţi membri ai comunităţii academice pot depune sesizări la Biroul Electoral la nivel de Universitate, care le soluţionează în cel mai scurt timp posibil.

(2) Într-un interval de 48 de ore de la încheierea scrutinului, candidaţii pot formula  contestaţii care vor fi depuse la Rectorat şi vor fi soluţionate în cel mai scurt timp posibil de către Senat.

(3) După soluţionarea contestaţiilor, Senatul procedează la validarea alegerilor.

(4) Invalidarea alegerilor de către Senat impune reluarea procesului electoral.

 

Art. 35

Rectorul nou ales, confirmat de MECTS prin ordin al ministrului încheie cu senatul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi un contract de management, cuprinzând  criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale.

 

 

VI. DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 36

În cazul  vacantării funcţiei de Rector se organizează alegeri în cel mult trei luni de la data vacantării.

 

Art. 37

În cazul vacantării funcţiei de Director de Departament se organizează alegeri în cel mult treizeci de zile de la data vacantării.

Art. 38

În cazul în care un loc în Senat, Consiliul Facultăţii sau Consiliul Departamentului devine vacant, se organizează alegeri parţiale pentru completarea componenţei structurii respective, în termen de cel mult treizeci de zile de la data vacantării.

 

Art. 39

Alegerile pentru ocuparea poziţiilor vacante se realizează conform metodologiei în vigoare la începutul mandatului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Art. 40

Revocarea Directorului de Departament poate avea loc prin una din următoarele două modalităţi:

(a) dacă o propunere de revocare înaintată de cel puţin o treime din membrii Departamentului este votată de cel puţin două treimi din membrii Departamentului;

(b) dacă o propunere de revocare înaintată de Decanul Facultăţii este votată de cel puţin două treimi din membrii Consiliului Facultăţii.

 

Art. 41

(1) Revocarea Rectorului are loc în cazul în care o propunere de revocare susţinută de cel puţin o treime din membrii Senatului este votată de cel puţin două treimi din membrii acestui for.

(2) Propunerea de revocare a Rectorului este formulată în şedinţa Senatului şi este adusă imediat la cunoştinţa Rectorului de către Preşedintele Senatului.

(3) Preşedintele Senatului convoacă imediat o şedinţă specială a acestui for, având ca unic punct pe ordinea de zi dezbaterea şi votarea propunerii de revocare a Rectorului, într-un interval de 7-15 zile lucrătoare de la înaintarea respectivei propuneri.

(4) Preşedintele Senatului informează comunitatea academică despre înaintarea propunerii de revocare.

(5) Şedinţa menţionată la al. (3) este exceptată de la condiţiile referitoare la cvorum.

 

Prezenta Metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din data de 20. 12. 2011 şi modificată conform adresei MECTS NR. 26605/15.02.2012.


 

PREŞEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Genoveva VRABIE

Mise à jour le Mardi, 21 Février 2012 14:41