Regulament privind evaluarea periodica a calitatii corpului profesoral

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul general de realizare a evaluarii calitatii corpului profesoral din universitate, principiile si metodele de evaluare referitoare la activitatea didactica, cercetarea stiintifica si implicarea cadrelor didactice în actiuni socio-culturale în interesul universitatii si al comunitatii.


Art.2 Calitatea corpului profesoral se reflecta la cunostintele de specialitate si potentialul de cercetare stiintifica, in capacitatea didactica de transmitere a cunostintelor catre studenti si deontologia profesionala a cadrelor didactice, precum si la prestigiul profesional si recunoasterea nationala si internationala a acestora.


Art.3 Evaluarea calitatii corpului profesoral reprezinta o componenta a sistemului de asigurare a calitatii din universitate, având la baza standardele de referinta si indicatorii de performanta adoptati de Senatul universitatii.


Art.4 Evaluarea interna a calitatii personalului didactic din universitate se face anual si în situatii speciale (promovare, evaluare instituţională, evaluarea unui program de studii,  recompense etc.).


FORMELE SI CONTINUTUL ACTIVITATII DE EVALUARE PERIODICA

Art.5 Evaluarea periodica a personalului didactic are un caracter complex si se refera la: activitatea didactica, activitatea de cercetare, recunoasterea nationala si internationala a cadrelor didactice.


Art.6 Evaluarea periodica este reglementata la nivel institutional, in conformitate cu reglementariel juridice din acest domeniu. Criteriile si indicatorii de evaluare sunt cuprinse în modelele pentru fisele individuale de evaluare elaborate la nivel de universitate, care constituie si instrumente de planificare a activitatii individuale.


Art.7 Evaluarea personalului didactic este de competenta sefului de catedra, care

elaboreaza un raport de evaluare – Fisa de evaluare multicriteriala (Anexa 6) ce cuprinde informatii si aprecieri din urmatoarele surse: autoevaluarea activitatii didactice si de cercetare stiintifica, evaluarea colegiala (peer review), evaluarea de catre studenti. Continutul acestor activitati si instrumentele de evaluare folosite în universitate sunt prezentate în anexe.


Art.8 (1) Autoevaluarea furnizeaza informatii cu privire la activitatea anuala a cadrului

didactic si are ca reper criteriile si indicatorii din Fisa postului – Anexa 1. Autoevaluarea se finalizeaza prin elaborarea fiselor individuale. (Anexa 2)

(2) Evaluarea colegiala (peer review) se refera la activitatea didactica si stiintifica precum si la aspectele deontologice si la calitatile comportamentale ale cadrelor didactice. Aprecierea colegiala se face anual si ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea lucrarilor stiintifice în vederea publicarii, acordarea de recompense, promovarea personalului etc. (Anexa 4)

(3) Evaluarea de catre studenti reprezinta o componenta importanta în asigurarea si

evaluarea calitatii în educatie, esentiala pentru formarea unei opinii corecte despre

performantele profesionale si calitatile comportamentale ale cadrelor didactice. Se realizeaza în mod planificat si este reglementata la nivel de universitate prin chestionarul Evaluarea cadrelor didactice  de catre studenti. (Anexa 5)

(4) Evaluarea de catre seful de catedra/colectiv evidentiaza gradul de îndeplinire a

standardelor de performanta în Fisa de evaluare a cadrului didactic de catre seful de catedra. (Anexa 3)

(5) Evaluarea cadrelor didactice se face de catre seful catedrei/ colectivului de care apartin. Sefii catedrelor/ colectivelor vor fi evaluati,  de catre decanii facultatilor de care apartin sau de catre Rector, dupa caz.


Art. 9 Rezultatele evaluarii anuale a performantelor cadrelor didactice sunt supuse analizelor de management si servesc la stabilirea unor masuri pentru îmbunatatirea calitatii în educatie.

Totodata, sunt utilizate la fundamentarea deciziilor privind salarizarea personalului didactic, conform prevederilor din Legea privind statutul personalului didactic si a altor reglementari nationale.


Art.10 Rezultatele evaluarilor sunt analizate si validate la nivelul Consiliului facultatii.


EVALUAREA PENTRU PROMOVARE SI ALTE SITUATII

Art.11 Evaluarea calitatii activitatii desfasurate de cadrele didactice din universitate se poate efectua si la cerere, în urmatoarele cazuri:

- pentru ocuparea prin concurs a unui post didactic;

- pentru dobândirea calitatii de conducator de doctorat;

- pentru dobândirea calitatii de profesor consultant,


Art.12 Evaluarea calitatii activitatii candidatilor la ocuparea unui post didactic se face

conform Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice în Universitatea „Mihai Kogălniceanu” din Iaşi, document elaborat în baza prevederilor din Legea privind

Statutul personalului didactic si a altor reglementari în vigoare.


Art.13 Dobândirea titlului de profesor universitar confera automat dreptul de conducere de doctorat, conditiile fiind stabilite prin Ordinul de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar.


Art.14 Evaluarea în vederea dobândirii calitatii de profesor consultant se face pe baza

criteriilor stabilite de catre Biroul Senatului, cu respectarea prevederilor din Legea privind Statutul personalului didactic si având în vedere conditiile specifice din universitate.


Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul universitatii din 23.09.2010 si intra în

vigoare începând cu anul universitar 2010 -2011.PREŞEDINTELE SENATULUI

RECTOR, PROF.UNIV.DR. Genoveva VRABIE


Anexa 1

FISA POSTULUI ; Modalitatea de calcul a fişei postului.

Anexa 2

FISA DE AUTOEVALUARE

Anexa 3

EVALUAREA ACTIVIT EFECTUATA DE CATRE SEFUL DE CATEDRA

Anexa 4

FISA DE EVALUARE COLEGIALA

Anexa 5

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI

Anexa 6

FISA MULTICRITERIALA DE EVALUARE


Mise à jour le Mercredi, 07 Septembre 2011 12:05