Sondaje 1

Considerati ca in Romania, prin comparatie cu universitatile de stat, cele private sunt
 
Regulament evaluare programe


REGULAMENT
privind initierea, aprobarea, monitorizarea
si evaluarea periodica a programelor de studii
in Universitatea „MIHAIL KOGALNICEANU” din IASI


I. DISPOZITII GENERALE


Art. 1. Prezentul Regulament este elaborat in baza urmatoarelor acte normative referitoare la activitatile din invatamantul universitar:
a. Legea invatamantului nr. 84/1995 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
b. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
c. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
d. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006;
e. HG nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de invatamant acreditate sau autorizate sa funcţtoneze provizoriu si a specializarilor din domeniile studiilor universitare de licenta;
f. HG nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat;
g. HG 676/2007 privind domeniile de studii superioare de licenta, structurile institutiilor de ivatamant superior si specializarile organizate de acestea, precum si Anexa 1 la H.G. h. 676/28.06.2007, Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si a specializărilor din cadrul acestora, al specializarilor reglementate sectorial si/sau general, precum si numarul de credite de studiu transferabile;
i. HG nr. 890/2008, privind structurile institutiilor de invatamant acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si a specializarilor din domeniile studiilor universitare de licenta;
j. Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale in universitati;
k. Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diploma;
l. Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenta;
m. Ordinul MECT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile – ECTS;
n. Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale in institutile de invatamant superior;
o. Metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior – ARACIS;
p. Carta Universitatii „MIHAIL KOGALNICEANU” (UMK) si hotararile Senatului UMK;
q. Alte acte normative in domeniu.

Art.2. Scopul prezentului Regulament este precizarea algoritmului si a responsabilitatilor privind autorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii, precum si instituirea unei proceduri unitare care sa ajute la elaborarea si prezentarea documentatiei de autoevaluare a programelor de studii, permitand astfel evaluatorilor interni si externi efectuarea unor evaluari corecte si operative.

Art.3.
(1) In acceptiunea prezentului Regulament, un program de studii este un ansamblu unitar de obiective, continuturi, metode si activitati de proiectare, realizare si evaluare a procesului de predare, invatare si cercetare care conduce la obtinerea unei calificari universitare intr-un domeniu de specializare.
(2) Un program de studii se individualizeaza prin:
a) domeniul de specializare, conform cu diviziunea academica a cunoasterii si cu diviziunea profesională a muncii;
b) nivelul calificarii universitare, care poate fi: licenta, masterat, doctorat;
c) forma de invatamant, care poate fi: zi, seral, cu frecventa redusa, la distanta;
d) durata studiilor, in functie de nivelul calificarii si forma de invatamant, potrivit standardelor agreate pe plan naţional sau/si european.

Art.4. Procesele de initiere, aprobare, monitorizare si evaluare periodica a programelor de studiu reprezinta componente ale sistemului de management al calitatii din universitate, esentiale pentru a se asigura imbunatatirea continua a calitatii in educatie.

Art.5. Prevederile prezentului regulament se aplica programelor de studiu de la toate formele de invatamant (ciclu de licenta si masterat).


II. INITIEREA PROGRAMELOR DE STUDIU

Art.6. Initierea unui nou program de studiu se face pentru imbunatatirea activitatii prin adaptarea ofertei de programe a universitaţii la cerintele mediului socio-economic si folosirea eficienta a resurselor. 

Art.7. Initierea programelor de studiu noi se realizeaza la nivel de catedra/facultate si se bazeaza pe analize complexe privind mediul extern si intern al universitatii.
(1) Analiza mediului extern se refera la evaluarea contextului general si a pietei potentiale a universitatii. Scopul este identificarea nevoii de instruire si a serviciilor educationale oferite de universitate, comparabile cu cele oferite de alte universitati din tara si din strainatate. Se au in vedere si recomandarile si reglementarile specifice domeniului, elaborate de organisme nationale sau europene.
(2) Analiza mediului intern se face pentru evaluarea situatiei existente privind programele de studiu şi resursele disponibile ale universitatii. Se are in vedere si strategia universitatii, misiunea si obiectivele ei specifice.

Art.8. Dosarul noului program de studiu este supus analizei la nivelul managementului de varf. Decizia cu privire la acceptarea dezvoltarii in universitate a unui nou program de studiu este luata de Consiliul facultatii si validata de Senatul UMK.


III. APROBAREA PROGRAMELOR DE STUDIU

Art.9. Dupa aprobarea infiintarii unui nou program de studiu, se numeste, prin Decizie emisa de decanul facultatii, Coordonatorul Programului de studiu, care poarta raspunderea pentru proiectarea, monitorizarea si imbunatatirea continua a calitatii programului de studiu.

Art.10. Derularea procesului de proiectare a programului de studiu se realizeaza in cadrul unei echipe, cu sprijinul catedrei coordonatoare.

Art.11.
(1) Proiectarea programului de studiu incepe cu stabilirea profilului de competente si gruparea acestora in conformitate cu Cadrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (CNCIS)
(2) Pornind de la profilul de competente, echipa de proiectare defineste Obiectivele specializarii si structura curriculara - Planul de invatamant, care sunt analizate la nivel de catedra. In procesul de proiectare a Planului de invatamant se stabilesc disciplinele de studiu, ponderile si specificul lor, prezentate in Lista de discipline.
(3) Lista disciplinelor este difuzata catedrelor care vor presta servicii in cadrul programului de studiu, de catre Coordonatorul de specializare. Catedrele solicitate fac observatii cu privire la posibile corectii privind structura curriculara si stabilesc cadrele didactice cu competente adecvate disciplinelor din Planul de invatamant, atestate prin CV-uri.
(4) Coordonatorul de specializare, impreuna cu echipa de proiectare, definitiveaza Planul de invatamant si stabilesc titularii disciplinelor, cuprinsi in Lista cadrelor didactice.
(5) La propunerea coordonatorului programului de studiu si a seful catedrei coordonatoare Decanul stabileste titularii disciplinelor, care elaborează Fisa disciplinei.
(6) Echipa de lucru analizeaza documentele referitoare la disciplinele de studiu si elaboreaza forma finala a documentelor privind programul de studiu proiectat (Dosarul specializarii).

Art.12.
(1)Dosarul specializarii este analizat si validat la nivelul catedrei (in sedinta de catedra) si la nivelul facultatii (de catre Consiliul facultatii).
(2) In urma analizei, Consiliul facultatii emite o hotarare de infiintare a specializarii pentru inceperea procedurii de autorizare provizorie/acreditare.

Art.13. Cererea pentru autorizarea de functionare provizorie/acreditare a unui nou program de studiu este aprobata de Consiliul Facultatii si validata de Senatul UMK.

Art.14. Realizarea evaluarii externe a programelor de studiu se face conform procedurilor ARACIS si are la baza Raportul de evaluare interna. Structura Raportului de evaluare interna a programelor de studiu este in conformitate cu cerintele si indicatorii de calitate din Metodologia de evaluare externa elaborata de Asociatia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.


IV. MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE STUDIU

Art.15. Pentru metinerea si imbunatatirea continua a calitatii programelor de studiu, in universitate se realizeaza monitorizarea rezultatelor invatarii si a factorilor care le determina.

Art.16. Responsabilitatea pentru monitorizarea permanenta si imbunatatirea continua a programelor de studiu este delegata Coordonatorilor de specializare, odata cu Decizia de numire.

Art.17. Monitorizarea periodica se face in mod sistematic, planificat si presupune controlul modului in care se desfasoara activitatea pentru depistarea la timp a neajunsurilor si initierea de actiuni corective.

Art.18. La monitorizare participa: comisia CEAC, conducerea catedrei si a facultatii, coordonatorul de specializare, cadrele didactice.

Art.19. Constatarile facute in urma monitorizarii constituie dovezi obiective privind evaluarea periodica a calitatii si in acelasi timp stau la baza analizelor desfasurate la nivel de catedra/ facultate pentru stabilirea de masuri corective si preventive. Aceste analize, la randul lor, sunt valorificate in momentul formularii planului strategic si operational pentru anul universitar urmator.

Art.20. Sintezele privind rezultatele monitorizarii se analizeaza anual in cadrul sedintelor de Senat, fiind stabilite planuri de imbunatatire a calitatii in educatie.


V. EVALUAREA PERIODICA A PROGRAMELOR DE STUDIU

Art.21. Evaluarea periodica a programelor de studiu se face in vederea acreditarii si pentru certificarea periodica a calitatii programelor de studiu si are la baza procedurile de evaluare externa elaborate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

Art.22. Planificarea programelor care vor fi supuse evaluarii periodice se face anual si este responsabilitatea Rectorului. Rectorul elaboreaza Lista Programelor de studiu ce vor fi supuse evaluarii pentru acreditare, respectiv certificare periodica pe baza cererilor primite de la decanatele facultatilor coordonatoare.

Art.23. Procesul de evaluare periodica a programelor de studiu are la baza evaluarea lor interna, si se finalizeaza cu intocmirea Anexelor 1-4 model ARACIS si Fisa de verificare interna a programului de studiu, completata in urma evaluarii programului de studiu respectiv de catre CEAC a UMK.

Art.24. Elaborarea raportului de evaluare periodica este responsabilitatea CEAC, care este sprijinit de Coordonatorului de Specializare, de catedre si facultate. Evaluarea implica Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii si alte structuri referitoare la calitate, care au responsabilitatea de a coordona procesele de evaluare, de a sprijini evaluarea prin crearea instrumentelor de evaluare si prin acordarea de asistenta tehnica.

Art.25. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi la data de 12.05.2009.


RECTOR,
Prof. univ.dr. Genoveva VRABIE

Presedinte CEAC,
Lector dr. Roxana PRISACARIU


Cons. juridic,
Monica Darie

Mise à jour le Lundi, 02 Mai 2011 13:20