Sondaje 1

Considerati ca in Romania, prin comparatie cu universitatile de stat, cele private sunt
 
Regulamentul comisiei pentru asigurarea calitatii

UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGALNICEANU" DIN IASI


R E G U L A M E N T
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI
PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII


I. SCOP

Prezentul Regulament descrie metodologia de organizare si desfasurare a activitatii de asigurare a calitatii educatiei si reglementeaza functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii.


II. DOMENIU DE APLICARE

Regulamentul se aplica Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, structura furnizoare de educatie, ce creaza Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in scopul asigurarii calitatii educatiei. Obiectivul prioritar al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii il constitutie programele si activitatile de formare initiala si continua, specifice invatamantului superior, legal autorizate, care sa permita dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie.


III. DOCUMENTE DE REFERINTA

III.1. O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea
III.2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare completata cu O.U.G. nr. 78/2005
III.3. Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare calitatii educatiei aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu completarile si modificarile ulterioare
III.4. H.G. nr. 1175 / 2006 privind organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acestora
III.5. H.G. nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si a specializarilor din domeniile studiilor universitare de licenta
III.6. H.G. nr. 1257/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)
III.7. H.G. nr. 1357/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART


IV. DEFINITII SI OBIECTIVE

Art. 1
(1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt indeplinite asteptarile beneficiarilor, precum si standardele de calitate.
(2) Evaluarea calitatii educatiei consta in examinarea multicriteriala a masurii in care o organizatie furnizoare de educatie si programele acesteia indeplinesc standardele si standardele de referinta.
a) Evaluarea interna a calitatii se efectueaza la nivelul universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative, care organizeaza sau colaboreaza, direct sau indirect, in programe de studiu legal autorizate, precum si la nivelul directiilor si secretariatului universitatii de a caror functionare depinde calitatea programelor de studiu;
b) Evaluarea externa a calitatii se efectueaza de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau o agentie inscrisa in registrul european al agentiilor de asigurare a calitatii in invatamantul superior.
(3) Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca Universitatea “Mihail Kogalniceanu” din Iasi, precum si facultatile, catedrele si departamentele care organizeaza programe de studii legal autorizate, indeplinesc standardele de calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative de a oferi programe de educatie, in conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.
(4) Imbunatatirea calitatii educatiei se fundamenteaza pe evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea universitatii, facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative, precum si a directiilor si secretariatului, toate bazate pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta.

Art. 2
(1) Acreditarea programelor de studiu oferite de Universitatea “Mihail Kogalniceanu” este parte a asigurarii calitatii.
(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitatii prin care se certifica respectarea standardelor pentru infiintarea si functionarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii.

Art. 3
(1) In Universitatea “Mihail Kogalniceanu” calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta atat la nivel universitatii si organizatorilor de programe de studii cat si pentru fiecare angajat.
(2) Calitatea este un criteriu fundamental de finantare din surse publice si private a educatiei. In cadrul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, evaluarea comparativa interinstitutionala a programelor de studii universitare are drept consecinta finantarea diferentiata, in functie de calitatea diferita a programului oferit.
(3) Universitatea “Mihail Kogalniceanu” trebuie sa functioneze astfel incat prin calitatea activitatii ei sa satisfaca increderea publica, iar invatamantul sa se afirme ca bun public.
(4) Politicile de asigurare a calitatii educatiei din Universitatea “Mihail Kogalniceanu” sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel international.


V. METODOLOGIA ASIGURARII CALITATII EDUCATIEI

Art. 4
(1) Asigurarea calitatii educatiei este centrata preponderent pe rezultate.
(2) Rezultatele invatarii sunt exprimate in cunostinte, competente, valori si atitudini, care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui nivel de invatamant sau program de 3 studiu.

Art. 5
(1) Metodologia asigurarii calitatii in educatie cuprinde urmatoarele componente:
a) criterii;
b) standarde si standarde de referinta;
c) indicatori de performanta;
d) calificari.
(2) Calitatea in educatie este asigurata prin urmatoarele procese:
a) planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea interna a rezultatelor;
d) evaluarea externa a rezultatelor;
(3) Componentele si procesele de asigurare a calitatii si relatiile dintre ele se diferentiaza in functie de:
a) nivelul de invatamant si, dupa caz, al calificarii;
b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;
c) tipul programului de studii.

Art. 6 In cadrul prezentului Regulament:
a) Criteriul se refera la un aspect fundamental de organizare si functionare a unei organizatii furnizoare de educatie.
b) Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati in educatie.
c) Standardul de referinta reprezinta descrierea cerintelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activitati de catre o organizatie furnizoare de educatie, pe baza bunelor practici existente la nivel national sau international.
d) Indicatorul de performanta reprezinta un instrument de masurare a gradului de realizare a unei activitati desfasurate de o organizatie furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinta.
e) Calificarea se exprima in termeni de cunostinte, competente, valori si atitudini care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui program de studii.

Art. 7 Asigurarea calitatii educatiei se refera la urmatoarele domenii si criterii:
A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:
a) structurile institutionale, administrative si manageriale;
b) baza materiala;
c) resursele umane.
B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii:
a) continutul programelor de studiu;
b) rezultatele invatarii;
c) activitatea de cercetare stiintifica;
d) activitatea financiara a universitatii.
C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:
a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;
b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;
c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;
d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;
e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;
f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;
g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;
h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.


VI. ASIGURAREA SI EVALUAREA INTERNA A CALITATII EDUCATIEI

Art. 8
(1) La nivelul Universitatii “Mihail Kogalniceanu” se infiinteaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
(2) Universitatea “Mihail Kogalniceanu” elaboreaza si adopta strategia si Regulamentul de functionare ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
(3) Rectorul Universitatii “Mihail Kogalniceanu” este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Conducerea operativa a Comisiei este asigurata de rector sau de un coordonator desemnat de acesta.
(4) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde:
a) presedintele Comisiei conform alin. (3);
b) 1 reprezentant al corpului profesoral, ales prin vot secret majoritar de catre Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”;
c) un reprezentant al sindicatului reprezentativ/angajatilor, desemnat de acesta;
d) un reprezentant al studentilor, desemnat de organizatia studenteasca.
(5) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functii de conducere in Universitatea “Mihail Kogalniceanu”, cu exceptia presedintelui cf. alin. (3).
(6) Lista candidatilor pentru alegerea ca membrii ai Comisiei conform alin. (4) b este intocmita de Biroului Senatului pe baza propunerilor facultatilor, catedrelor, departamentelor si altor entitati cu activitati educative.
(7) Candidatii conform alin. (4) c si d sunt desemnati prin scrisori adresate Rectorului Universitatii “Mihail Kogalniceanu”. Acestia sunt prezentati Senatului de catre un membru al Biroului Senatului si apoi sunt validati ca membri ai Comisiei prin vot majoritar deschis de catre Senatul Universitatii.
(8) Revocarea membrilor Comisiei specificati in alin. (4) b, pentru motive bine intemeiate, urmeaza o procedura similara. Revocarea membrilor Comisiei specificati in alin. (4) c si d, pentru motive bine intemeiate, urmeaza o procedura similara, ea putand fi initiata si de Biroul Senatului. La incetarea contractului de munca membrii specificati in alin. (4) b si c sunt revocati de drept. La pierderea calitatii de reprezentati ai sindicatulu/angajatilor si studentilor membrii specificati in alin. (4) c si d sunt revocati de drept.

Art. 9
(1) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are autoritatea aplicarii politicii Universitatii “Mihail Kogalniceanu” in domeniul calitatii educatiei.
(2) Atributiile Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt:
A In domeniul acreditarii:
a) informeaza organizatorii si beneficiarii de studii universitare cu privire la criterii, standarde si standarde de referinta, indicatori de performanta si calificari, precum si procedurile de evaluare a calitatii aprobate pentru diferitele tipuri de programe de studii;
b) planifica, cu precizarea responsabilitatilor si termenelor de realizare, si coordoneaza activitatile de evaluare in vederea autorizarii / acreditarii / evaluarii periodice externe
B In domeniul asigurarii calitatii:
a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, conform domeniilor si criteriilor prevazute la Art. 8;
b) examineaza si supune aprobarii Biroului Senatului rezultatele evaluarii interne a calitatii in cadrul structurii interne legal constituite a Universitatii “Mihail Kogalniceanu”, respectiv a facultatilor, catedrelor, departamentelor, altor entitati cu activitati educative, directiilor si secretariatului;
c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;
d) asigura inregistrarile necesare si elaboreaza documente destinate analizei de catre Biroul Senatului a managementului calitatii;
e) elaboreaza si supune aprobarii Biroului Senatului propuneri privind resursele necesare pentru: proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a managementului calitatii;
f) coordoneaza instruirea personalului cu responsabilitati in domeniul calitatii, formarea de auditori interni si externi, asigurarea schimburilor de experienta si a colaborarii cu parteneri din tara si din strainatate;
g) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in universitate, care este pus la dispozitia conducerii universitatii; dupa aprobare, raportul este facut cunoscut tuturor organizatorilor si beneficiarilor de studii universitare prin afisare sau publicare si este pus la dispozitia evaluatorului extern;
h) coopereaza cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.
(2) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii:
a) alege prin vot deschis un vicepresedinte si un secretar si defineste atributiile si sarcinile membrilor;
b) presedintele, vicepresedintele si secretarul constituie grupul operativ care asigura activitatea curenta intre intrunirile Comisiei;
c) coopereaza cu compartimente specializate din universitate.
(4) Activitatea membrilor Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 10
(1) La nivelul facultatilor si departamentelor direct subordonate universitatii, care organizeaza programe de studii legal autorizate si legal acreditate, precum si la nivelul directiilor si secretariatului se constituie subcomisii pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
(2) Facultatile si departamentele direct subordonate universitatii, organizatoare de programe de studiu legal autorizate si legal acreditate, precum si directiile si secretariatul elaboreaza si adopta propriile strategii si asigura functionarea subcomisiilor proprii pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
(3) Decanul / directorul departamentului / directorul directiei / secretarul sef al universitatii este direct responsabil de calitatea activitatii desfasurate in cadrul facultatii / departamentului direct subordonat universitatii / directiei / secretariatului.


VII. ASIGURAREA SI EVALUAREA EXTERNA A CALITATII EDUCATIEI

Art. 11 Evaluarea externa a calitatii educatiei furnizate de Universitatea “Mihail Kogalniceanu” cuprinde:
a) evaluarea capacitatii institutionale a universitatii;
b) evaluarea eficacitatii educationale;
c) evaluarea managementului calitatii la nivel institutional;
d) evaluarea calitatii programelor de studiu oferite;
e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna si situatia reala;
f) evaluarea comparativa interinstitutionala a aceluiasi tip de program de studiu oferit de diferite organizatii furnizoare de educatie.

Art. 12 Comisia de asigurare si evaluare a calitatii si subcomisiile de asigurare si evaluare a calitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare si la solicitarea celor in drept, participa si / sau acorda sprijin in vederea desfasurarii procedurilor de evaluare externa, potrivit art.11.

Art. 13
(1) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii analizeaza rezultatele evaluarii externe, prezinta aceste rezultate in fata senatului si propune solutii de asigurare si imbunatatire a calitatii.


VIII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 14 Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost aprobat de catre Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu”.

Art. 15 Orice modificare a prezentului Regulament se aproba de catre Senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu” si intra in vigoare incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost aprobata.

Prezentul Regulament a fost aprobat de senatul Universitatii “Mihail Kogalniceanu’ din Iasi la data de 15.03.2007


RECTOR,
Prof. univ.dr. Genoveva VRABIEUltima actualizare în Miercuri, 25 Septembrie 2013 09:23