Regulament privind mobilitatea studentilor si a cadrelor didactice in cadrul proramului Erasmus


  1. Cadrul legalMobilitatea studentilor, a personalului didactic din Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi prin Programul Erasmus se desfasoara conform prevederilor cuprinse in:

- Decizia de stabilire a programului de actiune in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii (Lifelong Learning Programme - LLP) adoptata de Parlamentul si Consiliul European la 15 noiembrie 2006 (Decizia nr. 1720/2006/CE) pentru perioada 2007-2013;

- LLP - Apelul national pentru propuneri de proiecte;

-  Carta Extinsa Erasmus a Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi 241939-IC-1-2012-1-RO-ERASMUS-EUCX-1;

- Legea Invatamantului (Legea Nr. 1/ 2011);

- Legea Nr. 123/1997 privind Statutul personalului didactic;

- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 88 din 10.02.2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de licenta;

-  OMEC 3617 din 2005 privind aplicarea sistemului de credite transferabile ECTS in invatamantul superior;

- OMEC 3714 din 29.03.2005 privind introducerea Suplimentului de Diploma;

- HG 404 din 29.03.2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat;

- Ordinul MEDC nr. 4284 din 07.06.2005 privind infiintarea si functionarea Birourilor pentru Programe Comunitare in institutiile de invatamant superior acreditate;

- Regulamentul de organizare si functionare a Biroului de Programe Comunitare din Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi;

- Carta Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi;


II. TIPURI DE MOBILITATE

Art. 2. (1) Programul de invatare pe tot parcursul vietii (LLP) este un program finantat de Comisia Europeana, gestionat in Romania de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, care are drept obiectiv invatarea de-a lungul vietii.  In special, programul are ca scop favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea si mobilitatea intre sistemele de educatie si de formare profesionala din cadrul Uniunii Europene, astfel incat acestea sa devina un model de calitate la nivel mondial.

(2) Programul sectorial ERASMUS se adreseaza invatamantului superior si cuprinde urmatoarele tipuri de mobilitate:

a. mobilitate a studentilor pentru studiu;

b. mobilitate a studentilor pentru formare profesionala (plasament);

c. mobilitate a personalului didactic – mobilitate cu scop de predare;

d. mobilitate a personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare si a personalului nedidactic – mobilitate cu scop de formare.

(3) Mobilitatea personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare si a personalului nedidactic – cu scop de formare cuprinde:

a) mobilitatea personalului dintr-o institutie de invatamant superior catre o intreprindere si mobilitatea personalului dintr-o intreprindere catre o institutie de invatamant superior cu scopul de a permite beneficiarilor sa invete prin schimbul de cunostinte si priceperi pentru a capata indemanare practica. Activitatile pot sa varieze foarte mult: seminarii, ateliere, cursuri si conferinte, perioade de formare practica, perioade scurte de detasare, etc;

b) mobilitatea personalului didactic-auxiliar si de cercetare si a personalului nedidactic din institutii de invatamant superior catre o institutie de invatamant superior partenera cu scopul de a permite beneficiarilor sa invete din experienta si bunele practici ale institutiei partenere si de a-si imbunatati indemanarea necesara slujbei curente. Activitatea principala este o sedere scurta in institutia partenera si poate avea diverse denumiri: perioada de detasare scurta, vizite de studiu, etc.

c) mobilitatea personalului didactic dintr-o institutie de invatamant superior catre o institutie partenera in scopul formarii.


III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

Art. 3. In cadrul Universitatii „Mihail Kohalniceanu” din Iasi, selectia studentilor pentru o mobilitate Erasmus de studiu  se realizeaza tinand cont de urmãtoarele criterii de eligibilitate:

a. candidatul este cetatean roman sau cetateanul altei tari, inregistrat la cursuri regulate in Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi, care are un permis de rezidenta temporara/permanenta eliberat de autoritatile romane competente;

b. candidatul nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus de acelasi tip (cu sau fãrã sprijin financiar);

c. candidatul este student la zi al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi;

d. candidatul este student cu rezultate academice bune (integralist, minim media ponderata 8,50 pentru anii de studiu);

e. candidatul a promovat un test de limba straina, corespunzator mobilitatii (minim media 7,00);

f. in anul de mobilitate, candidatul trebuie sã fie inmatriculat in anii de studii II- IV pentru mobilitatile de studiu, la nivel licenta.


Art. 4. (1) Selectia personalului didactic pentru mobilitati de predare si formare Erasmus se va realiza tinand cont de urmatoarele criterii de eligibilitate:

a. candidatul este cetatean roman sau cetateanul altei tari, angajat permanent in Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iati, care are un permis de rezidenta temporara/permanenta eliberat de autoritatile romane competente;

b. candidatul are cunostinte bune de limba straina in care se va tine programul de predare/formare.

(2) Se acorda prioritate cadrelor care pleaca pentru prima data in cadrul acestui program precum si acelor mobilitati care contribuie la consolidarea si extinderea legaturilor intre catedre, departamente si facultati si vor pregati noi proiecte de cooperare.


IV. SELECTIA CANDIDATILOR

Art. 5. (1) Selectia studentilor, a personalului didactic se va desfãsura in mod centralizat la nivelul Universitatii pentru toti candidatii.

Art. 6. (1) Comisia de selectie este numita prin decizia Rectorului Universitatii si este aprobata de Senat.

(2) Pentru selectia studentilor, Comisia de selectie va fi formatã din Rector - in calitate de presedinte –, Coordonatorul Institutional Erasmus, Decanul Facultatii, un reprezentant al studentilor universitatii, membru in Senat – in calitate de membri si un membru al Comisiei de acordare a burselor din cadrul Universitatii. Secretara Sefa a Universitatii sau un delegat din partea Compartimentului Secretariat va indeplini functia de secretar de comisie. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia de conflict de interese.

(3) Pentru selectia personalul didactic, Comisia de selectie va fi formata din Rector - in calitate de presedinte, Presedintele Consiliului de Administratie, Coordonatorul Institutional Erasmus, Decanul Facultatii, un reprezentant al Catedrei de Limbi Moderne, in calitate de membri. Secretara Sefa a Universitatii sau un delegat din partea Compartimentului Secretariat  va indeplini functia de secretar. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia de conflict de interese.

(4) Comisiile au urmatoarele atributii:

- primesc, inregistreaza si verifica dosarele candidatilor,

- verifica eligibilitatea acestora,

- stabilesc criteriile de selectie, realizeaza selectia, ierarhizeaza candidatii.

- intocmesc listele cu admisi, rezerve si respinsi,

- comunica rezultatele candidatilor, primesc si rezolva contestatiile.

V. CALENDARUL SELECTIEI

Art. 7. (1) Pentru studentii din anii II-IV, selectia se face conform calendarului urmator:

Incepand cu 12.11.2012 se afiseaza locurile disponibile la avizierele facultatilor si pe site-ul Universitatii, in vederea consultarii acestora de catre studentii interesati;

12.11.2012 – 01.12.2012: inscrierea la concursul de selectie;

06.12.2012 – 10.12.2012 : desfasurarea concursului de selectie, depunere si rezolvare contestatii;

10.12.2012 - afisarea rezultatelor finale

15.12.2012: redactarea si predarea documentelor specifice Erasmus la BP (formularul de aplicatie tip solicitat de universitatea partenera, acordul de studiu – Learning Agreement - si acordul de recunoastere a perioadei de studiu Erasmus si foaia matricola- daca este cazul-) pentru studentii selectati pentru semestrul I al anului universitar urmator.

20.12.2012: trimiterea documentelor catre universitatile partenere.

Art. 8. Pentru mobilitatea de predare a personalului didactic, calendarul selectiei este urmatorul:

12.11.2012: afisarea locurilor disponibile la avizierele facultatilor, la avizierul BPC si pe site-ul universitatii;

12.11.2012 – 01.12.2012: inscrierea la concursul de selectie pentru mobilitati care vor avea loc in semestrul I;

06.12.2012 – 10.12.2012  – desfasurarea concursului de selectie;

10.12.2012  – afisarea listei cadrelor didactice selectate si rezerve.

In masura in care nu se ocupa toate locurile disponibile in cursul acestei selectii, se vor putea organiza si alte sesiuni, in functie de necesitati.


VI. CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA

Art. 9. (1) In vederea evaluarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, dosarul de candidaturã al studentilor va cuprinde:

a. formularul de candidaturã;

b. curriculum vitae format Europass, redactat in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul;

c. scrisoare de intentie, in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul, care sã precizeze obiectivele concrete urmãrite de candidat si rezultatele asteptate (1-2 pagini);

d. recomandare din partea unui cadru didactic, in care sã fie evaluate competentele candidatului;

e. 2 fotografii color tip buletin;

f. copie document de identitate si permis de sedere (daca este cazul);

g. adeverinta de la secretariatul facultatii cu media anului universitar precedent (sau a semestrului incheiat pentru studentii din anul I) cu mentiunea „integralist”;

h. atestat de cunoastere a limbii strãine eliberat de institutii specializate autorizate – tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba englezã, DALF - pentru limba francezã, Deutschessprachdiplom pentru limba germanã (document optional);

i. copii ale diplomelor si certificatelor obtinute de candidat in invatamantul superior, considerate utile in sustinerea candidaturii (de ex. diplome de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, la concursuri si competitii, certificate care sa ateste participarea la activitati de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.);

j. un dosar cu sina.

(2) Depunerea unor dosare incomplete sau dupa expirarea termenului limita stabilit determina eliminarea candidatului.

Art. 10. Dosarul de candidatura al cadrelor didactice pentru mobilitati ERASMUS de predare contine:

a. formular de candidatura ;

b. curriculum vitae format Europass, redactat in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul;

c. o scrisoare de motivare redactata in limba romana si in limba in care se va desfasura stagiul;

d. atestat de cunoastere a limbii straine eliberat de institutii specializate autorizate (optional);

e. fotocopii ale diplomelor si atestatelor profesionale obtinute de candidat, considerate utile in sustinerea candidaturii;

f. copie document de identitate si permis de sedere (daca este cazul);

g. invitatia de la institutia gazda;

h. programul de predare in limba romana cu avizul Decanului Facultatii si in limba straina convenita cu institutia gazda, cu aprobarea institutiei gazda.

(2) Dispozitiile art. 9, al. 2 se aplica in mod corespunzator.


VII. CRITERIILE DE SELECTIE

Art.11. Testul de limba straina - proba scrisa si orala, eliminatorie.

Testul va fi organizat centralizat pentru selectia studentilor, pe baza unor subiecte propuse de Departamentul de Limbi Moderne si este gratuit pentru toti candidatii Erasmus. Pot fi scutiti de acest test studentii care prezintã un certificat / atestat de limbã strãinã pentru nivel avansat, emis de institutii autorizate (Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba englezã, DALF - pentru limba francezã, Deutschessprachdiplom pentru limba germanã etc.). Scutirea de la sustinerea probei de limbã strãinã si echivalarea certificatelor va avea avizul Departamentului de Limbi Moderne. Testul de limbã strãinã va fi organizat pentru urmãtoarele limbi strãine: englezã si francezã. Testul va fi notat de cãtre un reprezentant al Departamentului de Limbi Moderne. Rezultatele testului de limbã, atat la proba scrisa cat si la cea orala, vor fi afisate, cu notã, avand termen pentru contestatie pentru proba scrisa de 24 de ore. Contestatia se solutioneaza in termen de 48 de ore de catre un reprezentant al Departamentului de resort, altul decat cel care a facut notarea, desemnat de catre Decanul Facultatii. In urma testului de limbã, se va afisa lista candidatilor admisi (care vor participa la interviul de selectie), precum si lista candidatilor respinsi. Nota minima pentru promovarea testului de limba este 7,00.)

Art. 13. Interviul de selectie va fi organizat centralizat la nivelul universitatii. Lista candidatilor si data, ora si locul unde se vor desfãsura interviurile vor fi transmise Biroului de Programe Comunitare, urmand ca apoi sã fie afisate la avizierul Departamentului de Relatii Internationale, la avizierele facultatilor si pe site-ul universitatii.

Interviul va urmãri evaluarea capacitãtii de exprimare oralã in limba strãinã, motivarea, interesul profesional dar si cunostinte elementare necesare unei bune desfãsurãri a mobilitãtii.

Art. 14. Departajarea studentilor se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a. Media ponderata a anului universitar precedent (sau a semestrului incheiat pentru studentii din anul I)

Intre 9,80 si 10: 10 puncte

Intre 9,50 si 9,80 : 9 puncte

Intre 9,00 si 9,50: 8 puncte

Intre 8,90 si 9,00: 7 puncte

Intre 8,70 si 8,90: 6 puncte

Intre 8,50 si 8,70: 5 puncte

b. Media la testul de limba straina:

Intre 9,50 si 10: 10 puncte

Intre 9 si 9,49 : 9 puncte

Intre 8,50 si 8,99: 8 puncte

Intre 8 si 8,49: 7 puncte

Intre 7,50 si 7,99: 6 puncte

Intre 7 si 7,49: 5 puncte

c. Nota la interviul de selectie, unde se analizeaza si continutul dosarului de candidatura. Astfel, se pot obtine maxim 10 puncte pentru formularea clara a obiectivelor in proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a cunostintelor si competentelor dobandite in urma mobilitatii.

Intre 9,80 si 10: 10 puncte

Intre 9,50 si 9,80 : 9 puncte

Intre 9,00 si 9,50: 8 puncte

Intre 8,90 si 9,00: 7 puncte

Intre 8,70 si 8,90: 6 puncte

Intre 8,50 si 8,70: 5 puncte


Se mai acorda puncte pentru:


d Diplome, certificate, distinctii obtinute in invatamantul superior (ex. Diplome de participare la sesiuni de comunicari stiintifice, la concursuri si competitii, certificate care sa ateste participarea la activitati de cercetare sau servicii sociale/voluntariat etc.) – 2 puncte pentru fiecare diploma/certificat.


Art. 15. Departajarea cadrelor didactice pentru mobilitati de predare se va face pe baza unui punctaj, calculat astfel:

a. Depunerea unui plan prin care se vor valorifica rezultatele stagiului de predare – 25 puncte;

b. Activitati de tutoriat cu studenti Erasmus - incoming -15 puncte;

c. Activitate in comisia de recunoastere a studiilor pentru studentii outgoing – 10 puncte;

d. Diplome de excelenta, articole ISI si/sau BDI publicate in domeniul de predare – 10 puncte/articol/diploma;

e. Recomandare din partea sefului de catedra - 5 puncte.

f. Continutul dosarului de candidatura – se pot obtine maxim 5 puncte pentru formularea clara a obiectivelor in planul de predare, descrierea modului de valorificare a predarii si descrierea contributiilor activitatii profesionale si stiintifice.

g. Aprecierea competentelor lingvistice ale candidatului – proba eliminatorie notata cu Admis/respins.

Art. 16. Comisia de selectie va proceda la ierarhizarea candidatilor in functie de indeplinirea criteriilor anuntate. Listele afisate vor cuprinde candidatii admisi (in functie de rezultatele obtinute si de ordinea preferintelor exprimate in scrisoarea de motivare), candidatii aflati pe lista de rezerve, candidatii respinsi. Comisia de selectie va intocmi un proces-verbal al concursului de selectie, la care vor fi anexate cele trei liste (admisi, rezerve, respinsi). Candidatii declarati admisi vor confirma locul obtinut. In cazul in care unul dintre titulari renuntã la locul ocupat prin concurs, acesta va depune o cerere scrisã in acest sens. Locul sãu poate fi ocupat doar de una dintre rezervele pentru universitatea respectiva. In cazul in care nu au fost ocupate toate locurile scoase la concurs, se va organiza o alta selectie.

Art. 17 Prioritatile in selectarea candidatilor pot fi stabilite anual prin hotarare a Senatului Universitatii, in functie de recomandarile Agentiei Nationale.

VIII. PREGATIREA MOBILITATII

Art. 18. (1) Dupa anuntarea rezultatelor selectiei, candidatii admisi vor completa documentatia ceruta de institutia partenera, in limba in care se vor desfasura cursurile/predarea/programul de formare, si anume formularul de aplicatie al universitatii partenere, cererea de cazare, cererea pentru urmarea unor cursuri de limba etc. De asemenea, studentii care au fost selectati pentru un stagiu de studiu vor completa impreuna cu coordonatorul departamental sau al facultatii, Acordul de studii (Learning Agreement), Acordul de recunoastere de studii in Universitatea de origine si Transcript of records, dupa caz.

(2) Biroul de Programe Comunitare va transmite dosarele completate ale studentilor la Universitatile partenere, urmand sa se primeasca invitatia/acceptul de la Universitatea partenera si pachetul de informatii (daca este cazul).

Art. 19. (1) Inainte de plecarea in mobilitate, beneficiarii granturilor vor semna cu Universitatea contractul financiar Erasmus si anexele sale, prin care va fi platit grantul. Alaturi de contractul semnat si inregistrat, se va emite si ordinul de deplasare.

(2) Cuantumul sprijinului financiar Erasmus va fi definitivat in momentul semnãrii contractului financiar, candidatii trebuind sã fie constienti din start de necesitatea de a cofinanta o parte din cheltuielile de mobilitate. Grantul Erasmus destinat mobilitatilor Erasmus nu intentioneaza sa acopere toate costurile mobilitatii ci reprezinta doar o contributie la costul calatoriei si al subzistentei. Fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru studiu va beneficia de un grant minim de 300 EURO/luna, asigurat din fondurile ERASMUS.

(4) Grantul Erasmus este exprimat si platit in Euro beneficiarului.

IX. PERIOADE DE STAGIU IN CADRUL MOBILITATII

Art. 20. (1) Perioada minima de studiu este de 3 luni si cea maxima de un an universitar.

(2) Pentru studentii care beneficiaza de mobilitate in ultimul an de studii, se recomanda mobilitatea de un semestru, de 3 – 5 luni in primul semestru al anului universitar.

Art. 21. Studentul Erasmus care beneficiaza de bursa in Romania va continua sa primeasca suma la valoarea integrala pe perioada studiilor in strainatate, daca este indreptatit in continuare sa o primeasca.

Art. 22. (1) Obiectivele mobilitatilor cu scop de predare a personalului didactic sunt:

a. Sa permita studentilor care nu pot sa participe intr-un plan de mobilitati sa beneficieze de cunostintele si expertiza unui personal academic din universitati, din alte tari europene;

b. Sa promoveze schimbul de expertiza si experienta in ceea ce priveste metodologia de predare;

c. Sa incurajeze universitatile sa isi extinda si sa isi imbogateasca continutul cursurilor pe care le ofera.

(2) Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa fi incheiat in prealabil un acord inter-institutional, care sa specifice atat numarul cadrelor didactice care se vor deplasa, cat si numarul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat.

(3) Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa cada de acord cu fiecare cadru didactic in parte, asupra unui program de predare bine determinat, inainte de plecarea in strainatate a acestuia. La sfarsitul fiecarei perioade de predare, institutia gazda trebuie sa furnizeze cadrului didactic si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca programul convenit a fost realizat.

(4) Cerinta minima pentru o mobilitate de predare este de 5 ore de predare. Durata minima de 5 zile lucratoare este recomandata insistent pentru a se asigura o contributie semnificativa la programul de predare. Durata maxima este de 6 saptamani.

Art. 23. (1) Mobilitatea cadrelor didactice, se face in baza unui acord incheiat intre Universitatea de origine si institutia gazda. Conditia esentiala pentru acordarea oricarui grant o reprezinta respectarea unui plan de lucru convenit de catre ambii parteneri, institutia sau intreprinderea gazda si Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi. Planul trebuie sa cuprinda cel putin: scopul si obiectivele in generale, rezultatele asteptate in materie de formare sau activitati de invatare ce urmeaza a se realiza si programul perioadei de formare.

(2) Durata unei mobilitati de formare cuprinde un minim de 5 zile lucratoare si un maxim de 6 saptamani.

Art. 24. (1) Studentii, cadrele didactice, didactic auxiliare si de cercetare si cele nedidactice nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite. Altfel spus, granturile nu pot fi folosite pentru finantarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene. Beneficiarul va declara faptul ca foloseste o singura sursa de finantare pentru acoperirea uneia si aceleiasi cheltuieli.

(2) Este permisa mobilitatea studentilor, a personalului didactic fara grant Erasmus (“zero-grant”).

(3) Institutia gazda poate solicita beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) in conditii identice celor aplicate studentilor sau cadrelor locale.

X. INTOARCEREA DIN MOBILITATE

Art. 25. La intoarcerea din mobilitate, studentii vor prezenta, in termen de 15 zile, la Biroul de Programe Comunitare, urmatoarele documente:

(1)   Pentru mobilitatea de studiu:

(2)   Acordul de studii (Learning Agreement) semnat de catre decan si coordonatorul institutional atat din atat din universitatea partenera, cat si din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificarile operate in programul de studiu la Institutia gazda;

(3)   b) Situatia scolara (note+credite obtinute – Transcript of records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activitatii desfasurate de catre student.

(4)   c) Adeverinta de la universitatea gazda (de la facultatea sau departamentul de relatii internationale) care sa ateste faptul ca studentul a efectuat pe perioada prevazuta la art. 3 o mobilitate de studiu Erasmus, parcurgand toate activitatile prevazute in acordul de studii (cursuri/seminarii/lucrari practice de laborator);

(5)   d) Raport scris asupra activitatii desfasurate in perioada de studiu (completat de catre beneficiar pe modelul din Anexa la contract);

(6)   e) Declaratie pe propria raspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinantare) si a evitarii dublei finantari asa cum este aceasta definita in contractul financiar;

(7)   f) Ordinul de deplasare semnat si stampilat de Institutia gazda;

(8)   g) Toate documentele legate de deplasare (bilete de calatorie, facturi si chitante de cazare, etc.)


Art. 26. La intoarcerea din mobilitate, cadrele didactice, vor prezenta, in termen de 15 zile, la Biroul de Programe Comunitare, urmatoarele documente:

a) Certificatul de la institutia gazda (de la facultate, departamentul de relatii internationale, etc.) care sa ateste faptul ca Beneficiarul a efectuat pe perioada prevazuta o mobilitate Erasmus, parcurgand toate activitatile prevazute in programul stabilit, cu mentiunea numarului de zile si ore de predare/formare;

b) Raport scris asupra activitatii desfasurate pe perioada de predare/formare; Informatiile cuprinse in raportul de activitate vor fi conforme cu elementele din Programul de predare/formare (Anexa la contract).

c) Declaratie pe propria raspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (co-finantare);

d) Ordinul de deplasare semnat si stampilat de Institutia gazda;

e) Toate documentele legate de deplasare (bilete de calatorie, facturi si chitante emise de hotel, etc)

Art. 27. Pe baza acestor documente si dupa primirea fondurilor de la Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, Universitatea va dispune plata grantului restant, dupa caz.

Art. 29. (1) Studentul are obligatia sa revina in tara numai dupa indeplinirea integrala a obligatiilor de studiu si nu mai devreme de 3 luni, potrivit programului stabilit de catre universitatea gazda, cu exceptia unui caz de forta majora;

(2) In cazul in care studentul sau cadrul didactic, nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat, solidar cu garantul, sa ramburseze partial sau total fondurile primite ca si grant de mobilitate ERASMUS. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii Universitatii, care le va analiza si le va supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.


XI. RECUNOASTEREA ACADEMICA A STAGIULUI DE STUDIU SI PLASAMENT ERASMUS

Art. 30. (1) Daca sunt incheiate in mod satisfacator, perioadele de studiu care constituie parte a curriculei, vor fi recunoscute complet de catre Universitate folosind sistemul de credite transferabile ECTS.

(2) Institutia va asigura recunoasterea academica a studiilor efectuate de catre Beneficiar la Institutia gazda, ca parte a diplomei sale finale. Recunoasterea academica poate fi retrasa doar daca Beneficiarul nu reuseste sa-si realizeze programul de studii la nivelul cerut de catre institutia gazda, sau nu indeplineste o alta conditie ceruta de catre institutiile participante pentru recunosterea academica.

Art. 31. Recunoasterea se face pe baza urmatoarelor documente, pe care Biroul de Programe Comunitare le pune la dispozitia Facultatilor.

(1) Pentru mobilitatea de studiu:

a) Acordul de studii (Learning Agreement) semnat de catre decan si coordonatorul institutional atat din universitatea partenera cat si din universitatea de origine, inclusiv pe pagina cu modificarile operate in programul de studiu la Institutia gazda;

b) Situatia scolara (note+credite obtinute – Transcript of records) sau alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator) a activitatii desfasurate de catre student.

c) Acordul de recunoastere a studiilor semnat de catre student, coordonatorii Erasmus, Seful de catedra, Decanul Facultatii si Secretarul Stiintific al Senatului.

d) Pachetul de informatii ECTS al Universitatii gazda privind continutul disciplinelor studiate la Universitatea gazda.

Art. 32. (1) Recunoasterea studiilor se face de catre o Comisie formata din Coordonatorul departamental sau al Facultatii de unde provine studentul, Coordonatorul institutional Erasmus, reponsabilul cu creditele din Catedra de resort, respectiv responsabilul cu practica studentilor din Catedra de resort si Decanul Facultatii. Comisia intocmeste un Proces-verbal de recunoastere a programului de studiu a studentului in care face echivalarea disciplinelor si a notelor obtinute de student folosind sistemul de credite transferabile ECTS, aplicat in Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi.

(2) Disciplinele studiate in cadrul stagiului Erasmus sunt echivalate cu discipline din planurile de invatamant din anul in curs sau anii urmatori. Studentii vor sustine examenele la disciplinele care nu au fost studiate, pana la finalizarea studiilor, acestea nefiind considerate restante.

(3) Pentru situatiile in care universitatea a semnat acorduri bilaterale de mobilitati, disciplinele care nu pot fi echivalate pot fi considerate discipline optionale si cuprinse in planurile de invatamant. Aceste modificari vor fi vizate de Secretarul Stiintific al Senatului si vor fi supuse spre aprobare Senatului.

(4) Suplimentele la Diploma vor contine informatii despre stagiile efectuate de catre studenti prin aceste programe.

Art. 33. In termen de 6 luni de la finalizarea stagiului, Universitatea va initia emiterea documentului „Mobilitate EUROPASS” (MOBILIPASS) si va finaliza completarea acestuia impreuna cu institutia/organizatia gazda. (detalii la www.europass-ro.ro )

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 34. Facultatile vor afisa la avizierele proprii, cu minimum 5 zile inainte de inceperea perioadei de depunere a dosarelor de candidaturã, lista universitãtilor partenere si mobilitãtile disponibile (numãr de locuri si perioada de mobilitate), criteriile de selectie, continutul dosarului de candidaturã, data si locul concursului, probele specifice ale concursului. Aceste informatii vor fi disponibile si la Biroul de Programe Comunitare al Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi si pe site-ul universitatii.

Art. 36. (1) Regulamentul privind mobilitatea studentilor, cadrelor didactice, didactice auxiliare si nedidactice care participa la Programul de invatare pe tot parcursul vietii – programul sectorial Erasmus intra in vigoare la data adoptarii lui prin Hotararea Senatului.

(2) Modificarea prezentului Regulament se poate face prin Hotararea Senatului.

Adoptat in Senatul Universitatii „Mihail Kogalniceanu” din Iasi in sedinta din data de 07.11.2012.Ultima actualizare în Miercuri, 25 Septembrie 2013 09:22