Metodologia privind admiterea 2013-2014

Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA

în anul universitar 2013 -2014

pentru:

1. ciclul de studii universitare de licenţă

2. ciclul de studii universitare de masterat

Titlul I

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă

Capitolul I. Principiile ce guvernează admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea admiterii

Capitolul III. Înscrierea candidaţilor

Capitolul IV. Rezultatele admiterii

Capitolul I. Principii ce guvernează admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă

1.1. Admiterea la Universitatea „Mihail  Kogălniceanu”, în anul universitar 2013-2014, se face în conformitate cu: Legea Educaţiei Nr.1/ 2011, Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. nr.1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, OUG nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România, Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4501/2003,  O.U.G.75/2005 precum şi  Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 3544/ 18. 04.2013.

1.2. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

1.3. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de studii universitare, la specializările acreditate sau autorizate provizoriu.

1.4. Candidaţii declaraţi admişi pot urma concomitent cursurile a cel mult două programe de studii,  fie din cadrul U.M.K fie la alte instituţii de învăţământ superior, cu respectarea dispoziţiilor regulamentelor aprobate de Senatele universitare.


Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea admiterii

2.1. Comisia de admitere pe universitate este compusă din 3 membri  şi se constituie până la data de 03 iunie 2013. Preşedintele comisiei este Rectorul universităţii.

2.2. Comisia de admitere la nivelul facultăţii se constituie până la aceeaşi dată şi este formată din unii membri ai Consiliului Facultăţii şi din alte cadre didactice desemnate. Comisia de admitere a facultăţii este condusă de Decan sau de un reprezentant al acestuia.

2.3. La nivelul universităţii, atribuţiile comisiei de admitere privesc organizarea şi supravegherea desfăşurării admiterii, soluţionarea eventualelor contestaţii şi centralizarea rezultatelor admiterii.

2.4. La nivelul facultăţii, comisia de admitere are următoarele sarcini:

-       de a organiza admiterea;

-       de a  face publice înaintea primei sesiuni prin afişare la sediul universităţii şi pe pagina proprie de web criteriile de selecţie stabilite de Senatul universitar;

-       de a instrui cadrele didactice implicate în această activitate;

-       de a elabora formularele proceselor-verbale de admitere;

-       de a afişa rezultatele admiterii;

2.5. Concursul pentru admiterea în studii universitare de licenţă în cadrul Universiţăţii „Mihail Kogălniceanu”din Iaşi se  va organiza pentru toate specializările şi pentru toate formele de învăţământ, pe numărul de locuri aprobat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în două sesiuni:

22  – 26 iulie

şi

23 - 27 septembrie

1.6.                    Selecţia candidaţilor se va face pe baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat şi a unui interviu cu un membru al comisiei de admitere.

Media de admitere =  I x 60 + BAC x 40

100

I reprezintă nota la proba de interviu, care nu poate fi contestată.

BAC reprezintă media obţinută la examenul de Bacalaureat.


Capitolul III. Înscrierea candidaţilor

3.1. Pot candida la admiterea în ciclul universitar de licenţă numai cetăţenii români.

3.2. Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din va aduce la cunoştinţa candidaţilor documentele necesare pentru înscriere prin afişare la sediul său, precum şi pe pagina proprie de web.

3.3. Candidaţii la admitere vor completa o cerere de înscriere, pe formular tipizat, indicând programul de studii pentru care optează şi vor depune dosarul personal de înscriere. Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 03 iunie 2013 – 27 septembrie 2013. Acestea vor fi evaluate în sesiunea de admitere corespunzătoare.

3.4. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

- cererea tip de înscriere

- diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată (sau adeverinţa de susţinere a examenului)

- certificatul de naştere (copie legalizată)

- copie carte de identitate (copie xerox)

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul (copie legalizată)

- 2 fotografii color tip paşaport

- un dosar plic

-  adeverinta medicala (eliberată de medicul de familiei)

- chitanţa de plată a taxei de admitere.

Candidaţii la admitere care au promovat examenul de bacalaureat în una din ultimele două sesiuni  anterioare admiterii pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, angajându-se să depună diploma ulterior.

Data limită  stabilită pentru depunerea în original a diplomei de bacalaureat este 15 octombrie.

În cazul în care candidatul urmează şi un alt program de studii în cadrul unei alte universităţi  acreditate sau autorizate, candidatul va prezenta la dosarul de admitere o adeverinţă din care să rezulte ca diploma de bacalaureat originala se află la respectiva universitate.

3.5. Taxa de admitere stabilită pentru anul universitar 2013-2014 este de 200 lei  şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, împreună cu condiţiile de admitere.

Beneficiază de scutire de  taxă candidaţii care sunt premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale. De asemenea, se poate opera reducerea taxei de admitere şi de studii, în cuantum aprobat de Consiliul de Administraţie, pentru candidaţii care au obţinut premii în ultimul an de studii liceale.

Copiii cadrelor didactice ai Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi sunt scutiţi de plata taxei de admitere, o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare.

3.6. Preluarea dosarelor candidaţilor se face de către un membru al comisiei de admitere care confirmă, sub semnătură, că dosarul este complet. Dosarele sunt contrasemnate de către preşedintele comisiei de admitere.

3.7. Dosarele candidaţilor respinşi se restituie, la cerere, gratuit. De asemenea, se restituie, la cerere şi în mod gratuit, dosarele candidaţilor care renunţă la studii, dacă cererea de renunţare este depusă până la data de 10 octombrie. Taxa de admitere nu se restituie, excepţie făcând cazul necompletării numărului minim de studenţi/masteranzi necesar desfăşurării activităţii didactice în cadrul unei specializări.


Capitolul IV.   Rezultatele admiterii

4.1. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

4.2. Listele nominale cu candidaţii admişi se afişează după ce sunt contrasemnate de Rectorul Universităţii, cu menţionarea datei şi orei afişării.

În aceleaşi condiţii  se vor afişa listele candidaţilor respinşi.

4.3. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se face, de asemenea, în termen de 24 de ore. Decizia comisiei de admitere este definitiva.

4.4. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul universitar 2013 -2014 prin decizia Rectorului şi vor semna contractul de studii cu Universitatea „Mihail Kogălniceanu” după ce fac dovada că au achitat prima tranşă din taxa de şcolarizare aprobată de Senat pentru anul în curs.

Neachitarea primei tranşe din taxă până la data de 10 octombrie, precum şi nesemnarea contractului de studii până la aceeaşi dată, atrage declararea ca respinşi a candidaţilor. Locurile eliberate în acest mod vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere.

4.5. Comisia de admitere pe universitate este competentă a decide eventuala redistribuire a locurilor neocupate în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare.


Titlul II

Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat


1.1. Admiterea în studii universitare de masterat se face în temeiul Legii Educaţiei , nr.1/ 2011, a Legii nr. 288/2004, a H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat precum şi a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului  nr. 3544/ 18.04.2013.

1.2. Admiterea în studii universitare de masterat la Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se organizează pentru specializările acreditate conform legii.

Locurile necompletate la una sau mai multe specializări pot fi redistribuite, prin hotărâre a Senatului, către specializările la care există cerere peste numărul de locuri aprobate.

1.3. Studiile universitare de masterat au ca obiectiv specializarea şi perfecţionarea pregătirii dobândite în cursul studiilor din cadrul ciclului de licenţă.

Pot candida la admiterea în studii universitare de masterat numai absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

1.4. Pot candida la admiterea în studii universitare de masterat numai cetăţenii români.

1.5. Comisia de admitere în studii universitare de  masterat este numită prin decizia Rectorului universităţii. Ea trebuie să fie formată din cadre didactice titulare şi să includă directorii de studii de la fiecare dintre specializările de studii universitare de  masterat  acreditate.

1.6. Perioade de concurs: admiterea se organizează în următoarele perioade:

22 -26 iulie 2013 şi 23 – 27 septembrie 2013. Perioada de înscriere şi evaluare, precum şi condiţiile de selecţie vor fi făcute publice prin afişare, distribuire de pliante şi broşuri, postare pe pagina web a Universităţii  înaintea începerii înscrierii. Dosarele de înscriere pot fi depuse în perioada 03 iunie – 27 septembrie 2013. Acestea vor fi evaluate în sesiunea de admitere corespunzatoare.

1.7. Selecţia candidaţilor se face pe baza notei examenului de licenţă. Nota minimă pentru admitere este 6 (şase).

1.8. Dosarul de admitere va cuprinde:

-       cererea tip de înscriere

-       diploma de licenţă în original şi copie  legalizată (sau adeverinţa de licenţă); studenţii ce urmează în paralel un alt program de masterat vor depune o adeverinţă de la facultatea la care aceste acte se află în original

-       foaia matricolă (copie legalizată) sau suplimentul de diploma, după caz

-       diploma de bacalaureat în original şi copie legalizată

-       carte de identitate (copie xerox)

-       certificat de naştere (copie legalizată)

-       certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui candidatului, dacă este cazul (copie legalizată)

-       2 fotografii tip paşaport

-       adeverinţă medicală ( eliberată de medicul de familie)

-       un dosar plic

-       chitanţa de plată a taxei de admitere.

Taxa de admitere stabilită pentru anul universitar 2013-2014 este de 200 lei  şi se aduce la cunoştinţă candidaţilor prin afişare.

1.9. Preluarea dosarelor candidaţilor se face de către un membru al comisiei de admitere care confirmă, sub semnătură, că dosarul este complet. Dosarele sunt contrasemnate de către preşedintele comisiei de admitere.

1.10. Dosarele candidaţilor respinşi se restituie, la cerere, gratuit. De asemenea, se restituie, la cerere şi în mod gratuit, dosarele candidaţilor care renunţă la studii, dacă cererea de renunţare este depusă până la data de 10 octombrie. Taxa de admitere nu se restituie.

1.11. Rezultatele admiterii se afişează, cu specificarea datei şi orei.

Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore de la momentul afişării rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se face, de asemenea, în termen de 24 de ore. Decizia comisiei de admitere este definitiva.

1.12. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în ciclul de studii universitare  de masterat prin decizia Rectorului.

1.13. Dispoziţiile din Titlul I al prezentei Metodologii se aplică în mod corespunzător şi pentru titlul II.


Prezenta metodologie a fost adoptată în şedinţa Senatului Universităţii din data de 09.05.2013.


RECTOR,

Conf.  univ. dr. Cristian SANDACHE


Mise à jour le Lundi, 03 Juin 2013 06:53