Metodologie privind organizarea examenelor de licenta si de masterat

Metodologia privind organizarea examenelor de finalizare a  studiilor de licenţă şi de masterat

(pentru sesiunile: iunie-iulie 2013 şi septembrie 2013)


Senatul Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, acreditată prin Legea nr. 137/2005, adoptă prezenta Metodologie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat:


I. Aspecte organizatorice generale

I.1. Examenul de licenţă şi examenul de disertaţie se desfăşoară potrivit regulilor stabilite de Legea Educaţiei nr.1/2011,  în conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. 404/ 2006 privind organizarea studiilor universitare de masterat, în temeiul Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/14.2.2012, a Legii nr. 137/2005 privind înfiinţarea Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, precum şi a Cartei Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.


II. Organizarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă

II.1. Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, ca instituţie de învăţământ superior acreditată, organizează examen de licenţă pentru absolvenţii proprii.

II.2. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni pe parcursul anului universitar, respectiv în lunile iulie şi septembrie.  Pentru situaţii deosebite, temeinic motivate se pot organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea MECTS.

II.3. Comisia de licenţă va fi compusă, potrivit normelor legale în vigoare, din cadre didactice proprii.

II.4. Comisia este stabilită, prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului universitar.

II.5. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar universitar  şi lector universitar doctor.  Preşedintele Comisiei trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar. Secretarul Comisiei de examen poate fi asistent universitar doctor şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.

II.6. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor şi secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţii de soţi, afini şi rude până la gradul al III lea inclusiv.

II.7.  Examenul de licenţă constă în două probe:

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă .


III.  Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă

III.1. Perioada de înscriere pentru fiecare dintre sesiunile de examen se stabileşte şi se comunică la începutului anului universitar. Înscrierea se efectuează individual cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.

III.2. Se pot înscrie la examenul de licenţă absolvenţi ai facultăţii de drept, specializările drept sau ştiinţe juridice, studii de lungă durată (minim 4 ani de studii),  promoţia 2013,  precum şi din promoţiile precedente.

III.3. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

- cererea tip de înscriere

- certificatul de naştere –copie legalizată

- certificatul de căsătorie (sau alte acte care atestă schimbarea numelui sau prenumelui)-     copie legalizată

- cartea de identitate - copie xerox

- diploma de bacalaureat –original şi copie legalizată

- foaie matricolă/ situaţie şcolară în original

- adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită din care să rezulte: calitatea de absolvent, durata studiilor, forma de învăţământ, promoţia şi specializarea absolvită, media generală de absolvire

- certificat de competenţă lingvistică

-3 fotografii

-1 dosar plic

- chitanţa de plată a taxei de licenţă

-1 exemplar al lucrării de licenţă cu referatul coordonatorului acesteia şi menţionarea, pe copertă, a disciplinei la care se susţine; de asemenea, lucrarea de licenţă se va depune şi în format digital pe un CD inscripţionat (format word)

- declaraţie privind autenticitatea lucrării de licenţă semnată de îndrumătorul lucrării;

- declaraţie privind autenticitatea lucrării de licenţă semnată de autorul acesteia.

III.4. Înscrierea candidaţilor se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, personal şi în intervalul orar stabilit în acest sens.

III.5. Candidaţilor li se vor elibera legitimaţii de examen cu cel puţin 2 zile înainte de data examenului.

III.6. Componenţa Comisiei de licenţă  afişează cu 48 h înainte de începerea examenului programarea pe ore şi săli a candidaţilor.


IV.   Susţinerea examenului de licenţă


IV.1. Prezentarea la sala programată pentru susţinerea fiecărei probe se va face pe baza legitimaţiei de examen şi a cărţii de identitate.

IV.2. Comisia de examen va stabili sălile de examen şi va  afişa la intrarea în fiecare sală  lista  candidaţilor.

IV.3. Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de licenţă, se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen, menţionându-se în toate documentele „eliminat din examen”.

IV.4.  Proba I, evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în examen scris sub forma testului grilă la disciplinele: drept civil şi drept penal.

Testul grilă va cuprinde 50 de întrebări (25 de întrebări din materia aferentă disciplinei drept civil, 25 de întrebări din materia aferentă disciplinei drept penal).

Fiecare întrebare poate avea unul, două sau trei răspunsuri corecte.

Timpul afectat acestei probe este de 120 de minute (2 h).

Soluţia corectă şi baremul de corectare se vor  afişa imediat după încheierea probei.

IV.5. Proba II, Prezentarea şi susţinerea  a lucrării de licenţă este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa în acelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei de examen şi examinatului.

Lucrarea de licenţă  va fi susţinută în faţa comisiei, formată din 3 cadre didactice, dintre care coordonatorul ştiinţific al lucrării este membru de drept.  Timpul alocat susţinerii lucrării este de 20 -30 minute.

Membrii comisiei vor avea în vedere Precizările metodologice aprobate de Senatul UMK .

IV.6. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00. La fiecare probă nota minimă de promovare este 5,00.

IV.7. Pentru promovarea examenului  de  licenţă se acordă 30 credite, ( 20 credite – proba 1; 10 credite – proba 2).

IV.8. Notele obţinute de candidaţi se afişează la finele fiecărei zile de examinare.

IV.9. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun în termen de 24h de la afişarea rezultatelor si se rezolvă în termen de cel mult 48 h de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, comisie numită prin decizia rectorului. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

IV. 10. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.


V. Organizarea examenului de finalizare a studiilor de masterat

V.1.Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie organizat în două sesiuni pe parcursul anului universitar, respectiv în lunile iunie şi septembrie.

V.2. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Tema lucrării de disertaţie se alege de masterand, se avizează de îndrumătorul ştiinţific şi se aprobă de directorul programului  de masterat.

V.3. Pentru îndrumarea activităţii de elaborare a disertaţiei se percepe o taxă stabilită anual de Senatul universităţii.

V.4. Temele lucrărilor de disertaţie şi îndrumătorii ştiinţifici se stabilesc şi se aprobă de către directorul de studii în primele două luni ale anului universitar.

V.5. Comisiile de disertaţie se stabilesc pentru fiecare program de masterat, prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului universitar.

V.6. Comisia de disertaţie va fi alcătuită din 3 cadre didactice, dintre care coordonatorul ştiinţific al disertaţiei este membru de drept.

V.7. În mod excepţional, în situaţia în care coordonatorul lucrării este membru numit în comisia pentru susţinerea disertaţiei nota a treia va fi cea propusă în referat.

V.8. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar, conferenţiar universitar  sau lector universitar doctor. Preşedintele Comisiei trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar.


VI Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor de masterat


VI.1. Perioada de înscriere pentru fiecare dintre sesiunile de examen se stabileşte de către Senatul UMK şi se comunică anual.

VI.2. Se pot înscrie la examenul de disertaţie absolvenţi ai programului de masterat care au obţinut  numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ din promoţia 2013 precum şi din promoţiile precedente.

VI.3. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

- cererea tip de înscriere la examenul de disertaţie;

- certificatul de naştere –copie legalizată;

- certificatul de căsătorie (sau alte acte care atestă schimbarea numelui sau prenumelui)-     copie legalizată;

- cartea de identitate - copie xerox;

- diploma de bacalaureat –original şi copie legalizată;

- diploma de absolvire a unei forme de învăţământ superior de lungă durată – original şi copie legalizată;

- foaia matricolă - original şi copie legalizată;

- 3 fotografii;

-1 dosar plic;

- chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului de disertaţie;

-1 exemplar al lucrării de disertaţie cu referatul coordonatorului acesteia şi menţionarea, pe copertă, a disciplinei la care se susţine; de asemenea, lucrarea de disertaţie se va depune şi în format digital pe un CD inscripţionat (format word)

- declaraţie privind autenticitatea lucrării de disertaţie semnată de îndrumătorul lucrării;

- declaraţie privind autenticitatea lucrării de disertaţie semnată de autorul acesteia.

VI.4. Înscrierea candidaţilor se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, personal şi în intervalul orar stabilit în acest sens.

VI.5. Comisia de disertaţie afişează cu 24h înainte de începerea examenului programarea pe ore şi săli a candidaţilor în vederea susţinerii lucrării de disertaţie.


VII. Susţinerea examenului de disertaţie

VII.1. Prezentarea la sala programată se va face pe baza legitimaţiei de examen şi a cărţii de identitate.

VII.2. Lucrarea de disertaţie se susţine în faţa comisiei de examen.

VII.3.Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile studentului la cunoaşterea temei abordate şi elementele de originalitate în dezvoltarea acesteia.

VII.4. Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de disertaţie, se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din examen, menţionându-se în toate documentele „eliminat din examen”.

VII.5.Timpul alocat susţinerii lucrării de disertaţie este de 20 -30  minute.

VII.6. Rezultatul evaluării se calculează făcând  media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

VII.7. Elaborarea şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie este apreciată cu 10 credite.

VII.8. În cazul nepromovării, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune după ce a analizat şi perfecţionat lucrarea, conform exigenţelor academice.


VIII. Dispoziţii finale

VIII.1. Comisia de finalizare a studiilor are obligaţia de a verifica corectitudinea şi legalitatea tuturor documentelor de înscriere.

VIII.2. Secretarul comisiei de finalizare a studiilor gestionează lucrările de licenţă/disertaţie (şi CD-urile) pe perioada examenului. În acest interval de timp, lucrările ( şi CD-urile) fiind disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei de examinare. După finalizarea examenului, lucrările (şi CD-urile) se predau  la secretariatul facultăţii de drept care le va depozita în arhiva universităţii.

VIII.3. Diplomele de licenţă şi de master este însoţite de suplimentul la diplomă în conformitate cu OMEC nr. 4968/2006 se eliberează de către Biroul eliberări acte studii al Universităţii "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi, în termen de cel mult 12 luni de  la finalizarea examenelor.

VIII.4. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

VIII.5.  Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.

VIII.6. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

VIII.7.  Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun în termen de 24h de la afişarea rezultatelor si se rezolvă în termen de cel mult 48h de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, comisie numită prin decizia rectorului. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

VIII. 8. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

Precizările metodologice privind alegerea elaborarea, susţinerea lucrării de licenţă şi de disertaţie aprobate de senatul UMK în data de 18 decembrie 2008 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din data 02.04.2013.

 

DECANUL FACULTĂŢII DE DREPT

Lector dr. Bogdan - Michael CIUBOTARU


Mise à jour le Vendredi, 05 Avril 2013 12:42