5. LECTOR, Drept Privat

Candidat castigator: Lect. dr. Roxana Elena Lazar

1. Descriere post

Pozitia: Lector, poziţia 14 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Privat şi Ştiinţe Conexe de la Facultatea de Drept
Discipline: Drept internaţional privat
              Drept roman
              Drept fiscal

-  analiza limbajului, teoriilor şi metodelor de cercetare din dreptul international privat; operare cu conceptelor operante in dreptul international privat; formarea culturii juridice a viitorilor absolvenţi de drept, analiza conceptelor cu care operează dreptul roman; analiza limbajului, teoriilor şi metodelor de cercetare din dreptul fiscal; operarea cu  conceptele specifice dreptului fiscal.

2. Atribuţii / activităţi aferente postului:

- pregătirea şi susţinerea cursurilor la disciplinele Drept internaţional privat, Drept roman şi Drept fiscal;
- pregătirea şi susţinerea seminariilor la disciplinele Drept internaţional privat, Drept roman şi Drept fiscal;
- îndrumare lucrări de licenţă;
- îndrumări articole ştiinţifice ale studenţilor la sesiunile studenţeşti;
- redactarea de articole ştiinţifice de specialitate;
- realizarea de recenzii ale lucrărilor apărute în domeniile de specialitate menţionate;
- explicitarea noţiunilor predate prin prezentarea de speţe;
- participarea în comitete editoriale ale revistelor de specialitate.

3. Tematica probelor de concurs:

1. Retrimiterea – instituţie specifică dreptului internaţional privat;
2. Ordinea publică de drept internaţional privat;
3. Persoanele în dreptul roman;
4. Fiscalitatea între principii şi realitate;
5. Politica fiscală;
6. Evaziunea fiscală între legalitate şi infracţiune;
7. Executarea silită a creanţelor fiscale;  
8. Fiscalitatea în România.

4. Bibliografie

1. Dragoş-Alexandru Sitaru, Drept internaţional privat – Tratat –, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
2.  Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008.
3. Ernestina Ungureanu, Recunoaşterea hotărârilor străine în România, Ed. “Noël”, Iaşi, 1995.
4. G. Dumitriu – Curs de drept roman, Bucureşti, 1948.
5. I.C. Cătuneanu – Curs elementar de drept roman, Cluj, 1927.
6. Vl. Hanga – Drept privat roman, Bucureşti, 1978.
7.    Dariescu Nadia Cerasela, Drept financiar şi fiscal, Ed. Venus, Iaşi, 2004;
8.    Şaguna Dan Drosu, Dan Şova, Drept fiscal, ediţia a-III-a, Ed. C.H. Beck,  Bucureşti, 2009;
9.    Codul Fiscal şi Normele Metodologice de Aplicare, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2010;
10.    Stănculescu Sorin şi Ciocoiu Mariana, Introducere în drept fiscal, Ed. Sitech, Craiova, 2007;
11.    Stancu Radu, Drept financiar şi fiscal, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
12.    Popescu Marin, Drept financiar-fiscal, Ed. Bren, Bucureşti, 2007;
13.    Olcescu Paul, Tratat de drept financiar şi fiscal, Ed. Cantes, Iaşi, 2000;
14.    Minea Mircea Ştefan, Dreptul finanţelor publice, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008;
15.    Bostan Ionel, Drept financiar public, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006;
16.    Armeanic Alexandru şi Volcinschi Victor, Drept fiscal, Ed. ASEM, Bucureşti, 2001.

5. Calendarul concursului:

Data publicării anunţului în Monitorul Oficial: 21.12.2012
Perioada de înscriere: 21.12.2012 – 26.02.2013
Data susţinerii prelegerii: 15.03.2013
Ora susţinerii prelegerii: 12,00
Locul susţinerii prelegerii: Iaşi, sediul UMK, str. Balusescu Nr. 2
Perioadă susţinere a examenelor: 15.03.2013
Perioadă comunicare a rezultatelor: 15.03.2013 – 16.03.2013
Perioadă de contestaţii: 17.03.2013 – 20.03.2013

6. Lista de documente:

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
a) cerere de înscriere (conform Anexa 2 din Metodologia proprie), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
e) fişa de autoevaluare;
f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3 din Metodologia proprie) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs.
n) CD/DVD, în 5 copii, cu întreg conţinutul dosarului de concurs.

Adresa unde se transmite dosarul de concurs: Iaşi, str. Băluşescu Nr. 2, cod. 700309 (Resurse Umane)

CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS:

Roxana Elena Lazar

CV   Lista de lucrari   Fisa de indeplinire a standardelor minimale

Last Updated on Thursday, 21 March 2013 14:22