METODOLOGIE DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare in Universitatea „Mihail Kogalniceanu” din Iasi

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

            Art. 1. Posturile didactice sau de cercetare vacante, pe durată nedeterminată, în Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se ocupă numai prin concurs public, conform Legii nr. 1/2011, a Hotărârii de Guvern nr. 457, din 4 mai 2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior.
            Art. 2. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din cadrul Universitatii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime şi obligatorii stabilite prin metodologia proprie. Acestea sunt superioare standardelor minime naţionale, precizate în art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 295 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
            (2) Metodologia Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, reglementează cadrul de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare:
a) asistent universitar;
b) lector universitar/şef de lucrări;
c) conferenţiar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare;
f) cercetător ştiinţific;
g) cercetător ştiinţific gradul III;
h) cercetător ştiinţific gradul II;
i) cercetător ştiinţific gradul I.
            (3) Standardele aferente funcţiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele Universităţii.
            (4) Standardele prevăzute la alin. (3) sunt stabilite de Senatul Universităţii.
            Art. 3. (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data desfăşurării primei probe. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a posturilor didactice şi de cercetare şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe.
            (2) Anunţurile se publică, astfel:
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului: www.umk.ro, secţiunea Cariere la UMK;
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; (jobs.edu.ro)
c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
            (3) Universitatea poate anunţa concursurile şi prin alte modalităţi, precum publicarea în periodice ştiinţifice naţionale şi internaţionale, postarea pe site-uri web specializate pentru oferte de locuri de muncă etc., fără a fi obligată să posteze alte anunţuri decât cele impuse de lege.
            (4) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (1) următoarele informatii:
a) descrierea postului didactic sau de cercetare;
b) activităţile aferente postului, incluzând norma didactică şi alte tipuri de activităţi incluse în aceasta, în cazul posturilor didactice, respectiv activităţi incluse în norma de cercetare, în cazul posturilor de cercetare;
c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea probe, din care comisia de concurs poate selecta subiectele ce vor fi prezentate efectiv;
f) descrierea procedurii;
g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul.
            (5) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.
            Art. 4. Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al Universităţtii vor fi publicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită a înscrierii la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:
a) Curriculum vitae;
b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii, conform precizarilor din Anexa 1.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONCURSULUI

            Art. 5. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare trebuie să îndeplinească următoarele:
a)      să fie deschis;
b)      să permită participarea tuturor persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fără nici o discriminare, în condiţiile legii;
c)      să se deruleze în termen de maxim 45 de zile de la încheierea perioadei de inscriere.
            (2) Candidaţii înscrişi la concurs vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 3.
            Art. 6. (1) Universitatea organizează concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dacă acesta este declarat vacant.
            (2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit anual, sau daca este vacantat pe parcursul anului universitar.
            (3) Postul se vacantează prin una dintre următoarele modalităţi:
    încetarea contractului de muncă;
    încadrarea persoanei care ocupă postul anterior pe un alt post din cadrul Universităţii, ca urmare a promovarii unui concurs.
            (4) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.
            Art. 7. (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
            (2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, Universitatea transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, următoarele documente:
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de Rectorul Universităţii;
b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile scoase la concurs, semnat de Rector, Decan şi Directorul de Departament;
c) în cazul posturilor didactice, declaraţia pe propria răspundere a Rectorului Universităţii care atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ ale specializărilor/programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de învăţământ şi localitatea de desfăşurare;
d) metodologia proprie.
            (3) Transmiterea către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a posturilor scoase la concurs are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru.
            Art. 8. (1) Propunerea de organizare a concursului pentru posturile vacante se face de către Directorul Departamentului, în structura căruia se află posturile respective, prin referat avizat de consiliul departamentului şi consiliul facultăţii.
            (2) Lista posturilor este avizată de decan şi înaintată Consiliului de Administraţie al Universităţii, în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.
            Art. 9. Condiţiile de înscriere la concurs sunt cele stipulate în aliniatele 1 – 4.
            (1) Pentru funcţia de asistent universitar:
                        a) deţinerea diplomei de doctor;
                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.
                        c) documente care sa ateste absolvirea modulului pedagogic, masteratului didactic, sau echivalente
            (2) Pentru funcţia de lector universitar/şef de lucrări:
                        a) deţinerea diplomei de doctor ;
                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.                 
            (3) Pentru funcţia de conferenţiar universitar:
                        a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului;
                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.
            (4) Pentru funcţia de profesor universitar:
                        a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului;
                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.
         
            Art. 10. Pentru înscrierea la concursul de ocupare a unui post de cercetător este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de Legea nr. 1/2011, astfel:
            a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deţinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;
            b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.
            Art. 11. (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:
            a) cerere de înscriere (conform Anexa 2), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
            b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;
            c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;
            d) lista de lucrări tipărit şi electronic;
            e) fişa de autoevaluare;
            f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;
            g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;
            h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;
            i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
            j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;
            k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;
            l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
            m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs;
            n) CD/DVD, în 5 copii, cuprinzând întreg dosarul de concurs.

            Art. 12. Lista completă de lucrări este structurată astfel:
            a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol.
            b) teza sau tezele de doctorat;
            c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală;
            d) cărţi şi capitole în cărţi;
            e) articole/studii publicate în extenso, în reviste din circuitul ştiinţific internaţional;
            f) articole/studii publicate în extenso, în volumele conferinţelor internaţionale de specialitate;
            g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.

            Art. 13. (1) Candidaţii pentru postul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul de specialitate, din afara Universităţii, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare.
            (2) Candidaţii la postul de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul de specialitate, din lista instituţiilor academice, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, adoptat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare.
            (3) În cazul domeniilor de specialitate cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I, pot proveni şi din partea unor personalităţi din România.

            Art. 14. (1) Dosarul de concurs se transmite Universităţii, pe adresa specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale, care permit confirmarea primirii.
            (2) Universitatea transmite dosarul membrilor comisiei imediat după finalizarea perioadei de înscriere. Transmiterea dosarului de către comisie nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe.

            Art. 15. Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate, în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.

            Art. 16. Comisia de concurs evaluează candidatul pe baza următoarelor elemente:
            a)      relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice;
            b)      relevanţa propunerii de dezvoltare a carierei universitare şi coerenţa acesteia în contextul planului strategic de dezvoltare al departamentului în cadrul căruia se scoate postul la concurs
            c)      capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
            d)      competenţele didactice, în cazul posturilor care prevăd activităţi didactice;
            e)      capacitatea de a transfera cunoştinţele şi rezultatele cercetărilor către mediul economic/social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;
            f)       disponibilitatea de a lucra în echipa şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice, în funcţie de specificul domeniului de concurs;
            g)      experienţa în coordonarea proiectelor de cercetare-dezvoltare;
            h)      rezultatele obţinute în alte instituţii decât cea care organizează concursul; aceste instituţii sunt incluse în lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

            Art. 17. (1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi prin una sau mai multe probe (prelegeri, cursuri, seminarii, lucrări practice etc.).
            (2) Pentru posturile pe perioadă nedeterminată, una dintre probele de concurs o constituie o prezentare publică cu o durată de 45 de minute, care conţine cele mai semnificative rezultate profesionale şi planul de dezvoltare a carierei academice. Expunerea publică este urmată de o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a participanţilor.
            (3) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul prezentării publice, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei efective.

            Art. 18. (1) Componenţa comisiei este stabilită pentru fiecare post în parte, după publicarea anunţului de scoatere la concurs.
            (2) În componenţa comisiei de concurs pot fi incluşi şi membri supleanţi.
            (3) Consiliul departamentului în care se află postul vacant face propuneri pentru componenta nominală a comisiei.
            (4) Decanul propune consiliului facultăţii, avizarea componenţei comisiei de concurs.
            (5) Senatul Universităţii aprobă componenţa nominală a comisiei.
            (6) Pe baza aprobării Senatului, Rectorul numeşte prin decizie, componenţa comisiei.
            (7) Decizia Rectorului este transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la emitere.
            (8) Componenţa este publicată pe pagina web a Universităţii, iar în cazul posturilor de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Art. 19. (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte şi 4 membri, specialişti în domeniul postului sau în domenii apropiate.
            (2) Membrii comisiei vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 4.
            (3) În cazul în care din motive obiective un membru al comisiei nu poate participa, acesta este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură.
            (4) Deciziile comisiei de concurs sunt adoptate prin votul secret al membrilor şi sunt valabile, dacă întrunesc minim 3 voturi.
            (5) Membrii comisiei de concurs provin din interiorul Universităţii sau din alte instituţii academice din ţară şi din străinătate. În cazul instituţiilor academice din străinătate, acestea trebuie să facă parte din lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
            (6) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II sau cercetător ştiinţific gradul I, cel puţin 3 membri trebuie să fie din afara Universităţii.
            (7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu excepţia domeniilor care au specific românesc, cel puţin un membru al comisiei trebuie să provină dintr-o instituţie academică din străinătate.
            (8) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs. Persoanele care provin din instituţii academice din străinătate trebuie să îndeplinească standardele legale.
            (9) În caz de necesitate Senatul Universităţii aprobă, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor care provin din străinatate.
            (10) Preşedintele comisiei de concurs poate fi:
            a) Decanul sau un Prodecan al facultăţii;
            b) Directorul Departamentului;
            c) un membru al consiliului departamentului sau al consiliului facultăţii, delegat prin votul acestuia.

            Art. 20. (1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a  întrunit cele mai bune rezultate.
            (2) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei cu respectarea ierarhiei candidaţilor.
            (3) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi semnat de către membrii acesteia.
            (4) Consiliul facultăţii verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează, sau nu, raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de consiliul facultatăţii.
            (5) Senatul Universităţtii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă, sau nu, raportul de sinteză, fara a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

CAPITOLUL III
PROCEDURI

            Art. 21. Asistent universitar:
            (1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar, constă în:
            a) proba scrisă, cu o durată de maximum 4 ore, pe baza unor subiecte selectate de comisie din tematica afişată;
            b) proba practică (seminar etc.), cu o durată de maximum 2 ore. Subiectul pentru proba practică este selectat din tematica afişată şi anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii;
            c) planul de dezvoltare a carierei;
            d) evaluarea dosarului cuprinzând realizările ştiinţifice şi profesionale ale candidatului.
            (2) Probele de concurs se evalueaza prin note de la 10 la 1. Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a notelor, cu două zecimale fără rotunjire.
            (3) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:
            a) proba scrisă – 30%;
            b) proba practică – 20%;
            c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 30 %.
            d) dosarul, conform art. 11. – 20%;
            (4) Nota minimă a fiecărei probe trebuie să fie 7, iar media minimă de admitere trebuie să fie 8.

            Art. 22. Lector universitar/Şef de lucrari:
            (1) Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef de lucrări constă în analiza dosarului, prezentarea planului de dezvoltare a carierei şi susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.
            (2) Fiecare membru al comisiei întocmeste un referat, în care evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii publice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 1 şi a planului de dezvoltare a carierei academice.
            (3) Probele de concurs se evalueaza conform art. 21, alin. (2).
            (4) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:
            a) prelegere academică – 60%;
            b) dosarul, conform art. 11. – 20%;
            c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 20 %.
            (5) Nota minimă a prelegerii academice trebuie să fie 9. Media minimă pentru ca un candidat să fie admis este 8.

            Art. 23. Conferenţiar şi profesor universitar:
            (1) Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar sau de profesor universitar constă în analiza dosarului, a planului de dezvoltare a carierei, precum şi susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor sau a unui auditoriu public, în prezenta comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.
            (2) Fiecare membru al comisiei întocmeşte un referat, în care se evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii publice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 1 şi a planului de dezvoltare a carierei academice.
            În referat sunt evidenţiate:
            §    contribuţii originale la dezvoltarea domeniului în care se încadrează postul;
            §    valoarea şi aplicabilitatea rezultatelor obţinute prin coordonarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare;
            §    relevanţa lucrărilor reprezentative, cu referire distinctă la realizările obţinute de la ultima promovare, fără a depăşi perioada de 5 ani.
            Referatul precizează gradul de îndeplinire astfel: „criteriul este îndeplinit” sau „criteriul nu este îndeplinit”.
            (3) Neîndeplinirea unui criteriu implică propunerea de neacordare a titlului didactic sau de cercetare.
            (4) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:
a) prelegerea academică – 20%;
b) dosarul, conform art. 11. – 70%;
c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 10 %.
            (6) Nota minimă a fiecărei probe trebuie să fie 9 pentru ca un candidat să poată fi admis. Media minimă de admitere a unui candidat este 9.

            Art. 24. Dacă postul nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii.

            Art. 25. (1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care demonstrează nerespectarea procedurilor legale, acesta poate formula contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi se soluţionează de o comisie, desemnată în mod special pentru acest scop, de către Senatul Universităţii.
            (2) Contestaţiile vizează exclusiv nerespectarea procedurilor legale.
            (3) Contestaţiile sunt soluţionate în maximum 2 zile lucrătoare, iar rezultatul este comunicat petentului în termen de 48 ore.
            (4) Senatul Universităţii desemnează o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor privind nerespectarea procedurilor de concurs. Comisia este formată din preşedinte şi 4 membri, unul dintre membri fiind obligatoriu titular în cadrul Facultăţii care scoate postul la concurs.
            (5) Rezultatul final se publică pe pagina web a Universităţii, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

CAPITOLUL IV

NUMIREA PE POST

            Art. 26. (1) Numirea pe un post didactic se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurarii concursului.
            (2) Decizia de numire, însoţită de raportul de sinteză se înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
            Art. 27. (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi întocmeşte anual, până la 1 septembrie, un raport cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare.
            (2) Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

RECTOR

Conf univ. dr. Cristian SANDACHE

ANEXELE 1, 2, 3 la metodologia de concurs



CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

            Art. 1. Posturile didactice sau de cercetare vacante, pe durată nedeterminată, în Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se ocupă numai prin concurs public, conform Legii nr. 1/2011, a Hotărârii de Guvern nr. 457, din 4 mai 2011, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior.

            Art. 2. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din cadrul Universitatii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime şi obligatorii stabilite prin metodologia proprie. Acestea sunt superioare standardelor minime naţionale, precizate în art. 219 alin. (1) lit. a) şi art. 295 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

            (2) Metodologia Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, reglementează cadrul de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare vacante pentru următoarele funcţii didactice şi de cercetare:

a) asistent universitar;

b) lector universitar/şef de lucrări;

c) conferenţiar universitar;

d) profesor universitar;

e) asistent de cercetare;

f) cercetător ştiinţific;

g) cercetător ştiinţific gradul III;

h) cercetător ştiinţific gradul II;

i) cercetător ştiinţific gradul I.

            (3) Standardele aferente funcţiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele Universităţii.

            (4) Standardele prevăzute la alin. (3) sunt stabilite de Senatul Universităţii.

            Art. 3. (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data desfăşurării primei probe. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a posturilor didactice şi de cercetare şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe.

            (2) Anunţurile se publică, astfel:

a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului: www.umk.ro, secţiunea Cariere la UMK;

b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; (jobs.edu.ro)

c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            (3) Universitatea poate anunţa concursurile şi prin alte modalităţi, precum publicarea în periodice ştiinţifice naţionale şi internaţionale, postarea pe site-uri web specializate pentru oferte de locuri de muncă etc., fără a fi obligată să posteze alte anunţuri decât cele impuse de lege.

            (4) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (1) următoarele informatii:

a) descrierea postului didactic sau de cercetare;

b) activităţile aferente postului, incluzând norma didactică şi alte tipuri de activităţi incluse în aceasta, în cazul posturilor didactice, respectiv activităţi incluse în norma de cercetare, în cazul posturilor de cercetare;

c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;

d) calendarul concursului;

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea probe, din care comisia de concurs poate selecta subiectele ce vor fi prezentate efectiv;

f) descrierea procedurii;

g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs;

h) adresa la care trebuie transmis dosarul.

            (5) Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în limba engleză.

            Art. 4. Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al Universităţtii vor fi publicate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită a înscrierii la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:

a) Curriculum vitae;

b) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Universităţii, conform precizarilor din Anexa 1.

 

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONCURSULUI

 

            Art. 5. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare trebuie să îndeplinească următoarele:

a)      să fie deschis;

b)      să permită participarea tuturor persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, fără nici o discriminare, în condiţiile legii;

c)      să se deruleze în termen de maxim 45 de zile de la încheierea perioadei de inscriere.

            (2) Candidaţii înscrişi la concurs vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 3.

            Art. 6. (1) Universitatea organizează concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dacă acesta este declarat vacant.

            (2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit anual, sau daca este vacantat pe parcursul anului universitar.

            (3) Postul se vacantează prin una dintre următoarele modalităţi:

  • încetarea contractului de muncă;
  • încadrarea persoanei care ocupă postul anterior pe un alt post din cadrul Universităţii, ca urmare a promovarii unui concurs.

            (4) Posturile didactice şi de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.

            Art. 7. (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare după publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            (2) În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, Universitatea transmite Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, următoarele documente:

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de Rectorul Universităţii;

b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile scoase la concurs, semnat de Rector, Decan şi Directorul de Departament;

c) în cazul posturilor didactice, declaraţia pe propria răspundere a Rectorului Universităţii care atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ ale specializărilor/programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de învăţământ şi localitatea de desfăşurare;

d) metodologia proprie.

            (3) Transmiterea către Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a posturilor scoase la concurs are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru.

            Art. 8. (1) Propunerea de organizare a concursului pentru posturile vacante se face de către Directorul Departamentului, în structura căruia se află posturile respective, prin referat avizat de consiliul departamentului şi consiliul facultăţii.

            (2) Lista posturilor este avizată de decan şi înaintată Consiliului de Administraţie al Universităţii, în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

            Art. 9. Condiţiile de înscriere la concurs sunt cele stipulate în aliniatele 1 – 4.

            (1) Pentru funcţia de asistent universitar:

                        a) deţinerea diplomei de doctor;

                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.

                        c) documente care sa ateste absolvirea modulului pedagogic, masteratului didactic, sau echivalente

            (2) Pentru funcţia de lector universitar/şef de lucrări:

                        a) deţinerea diplomei de doctor ;

                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.

                       

            (3) Pentru funcţia de conferenţiar universitar:

                        a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului;

                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.

            (4) Pentru funcţia de profesor universitar:

                        a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului;

                        b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.

           

            Art. 10. Pentru înscrierea la concursul de ocupare a unui post de cercetător este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi de Legea nr. 1/2011, astfel:

            a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, deţinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

            b) îndeplinirea standardelor Universităţii pe domenii, prevăzute în Anexa 1.

            Art. 11. (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, următoarele documente:

            a) cerere de înscriere (conform Anexa 2), semnată de candidat care include o declaraţie pe propria răspundere, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

            b) propunere de dezvoltare a carierei universitare, în maximum 10 pagini;

            c) Curriculum vitae tipărit şi electronic;

            d) lista de lucrări tipărit şi electronic;

            e) fişa de autoevaluare;

            f) copie legalizată a diplomei de doctor; în cazul în care diploma de doctor a fost obţinută într-o instituţie academică din străinătate, atestatul de recunoaştere al acesteia;

            g) rezumat de maxim o pagină în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare;

            h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului (conform Anexa 3) privind situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011;

            i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

            j) copia cărţii de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate;

            k) copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui în cazul în care aceasta a avut loc;

            l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

            m) dovada achitării taxei de inscriere la concurs;

            n) CD/DVD, în 5 copii, cuprinzând întreg dosarul de concurs.

            Art. 12. Lista completă de lucrări este structurată astfel:

            a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol.

            b) teza sau tezele de doctorat;

            c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală;

            d) cărţi şi capitole în cărţi;

            e) articole/studii publicate în extenso, în reviste din circuitul ştiinţific internaţional;

            f) articole/studii publicate în extenso, în volumele conferinţelor internaţionale de specialitate;

            g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.

            Art. 13. (1) Candidaţii pentru postul de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul de specialitate, din afara Universităţii, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare.

            (2) Candidaţii la postul de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul de specialitate, din lista instituţiilor academice, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, adoptat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare.

            (3) În cazul domeniilor de specialitate cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I, pot proveni şi din partea unor personalităţi din România.

            Art. 14. (1) Dosarul de concurs se transmite Universităţii, pe adresa specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor poştale, care permit confirmarea primirii.

            (2) Universitatea transmite dosarul membrilor comisiei imediat după finalizarea perioadei de înscriere. Transmiterea dosarului de către comisie nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe.

            Art. 15. Îndeplinirea condiţiilor de înscriere este certificată prin avizul oficiului juridic al Universităţii, pe baza verificării documentelor din dosar. Avizul este comunicat candidatului, potrivit formularului Comunicare aviz de legalitate, în maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.

            Art. 16. Comisia de concurs evaluează candidatul pe baza următoarelor elemente:

            a)      relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice;

            b)      relevanţa propunerii de dezvoltare a carierei universitare şi coerenţa acesteia în contextul planului strategic de dezvoltare al departamentului în cadrul căruia se scoate postul la concurs

            c)      capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

            d)      competenţele didactice, în cazul posturilor care prevăd activităţi didactice;

            e)      capacitatea de a transfera cunoştinţele şi rezultatele cercetărilor către mediul economic/social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

            f)       disponibilitatea de a lucra în echipa şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice, în funcţie de specificul domeniului de concurs;

            g)      experienţa în coordonarea proiectelor de cercetare-dezvoltare;

            h)      rezultatele obţinute în alte instituţii decât cea care organizează concursul; aceste instituţii sunt incluse în lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

            Art. 17. (1) Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează atât pe baza dosarului, cât şi prin una sau mai multe probe (prelegeri, cursuri, seminarii, lucrări practice etc.).

            (2) Pentru posturile pe perioadă nedeterminată, una dintre probele de concurs o constituie o prezentare publică cu o durată de 45 de minute, care conţine cele mai semnificative rezultate profesionale şi planul de dezvoltare a carierei academice. Expunerea publică este urmată de o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a participanţilor.

            (3) Universitatea va anunţa pe pagina web ziua, ora şi locul prezentării publice, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei efective.

            Art. 18. (1) Componenţa comisiei este stabilită pentru fiecare post în parte, după publicarea anunţului de scoatere la concurs.

            (2) În componenţa comisiei de concurs pot fi incluşi şi membri supleanţi.

            (3) Consiliul departamentului în care se află postul vacant face propuneri pentru componenta nominală a comisiei.

            (4) Decanul propune consiliului facultăţii, avizarea componenţei comisiei de concurs.

            (5) Senatul Universităţii aprobă componenţa nominală a comisiei.

            (6) Pe baza aprobării Senatului, Rectorul numeşte prin decizie, componenţa comisiei.

            (7) Decizia Rectorului este transmisă Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la emitere.

            (8) Componenţa este publicată pe pagina web a Universităţii, iar în cazul posturilor de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Art. 19. (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte şi 4 membri, specialişti în domeniul postului sau în domenii apropiate.

            (2) Membrii comisiei vor da o declaraţie pe propria răspundere care să conţină elementele precizate în Anexa 4.

            (3) În cazul în care din motive obiective un membru al comisiei nu poate participa, acesta este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeaşi procedură.

            (4) Deciziile comisiei de concurs sunt adoptate prin votul secret al membrilor şi sunt valabile, dacă întrunesc minim 3 voturi.

            (5) Membrii comisiei de concurs provin din interiorul Universităţii sau din alte instituţii academice din ţară şi din străinătate. În cazul instituţiilor academice din străinătate, acestea trebuie să facă parte din lista aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

            (6) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II sau cercetător ştiinţific gradul I, cel puţin 3 membri trebuie să fie din afara Universităţii.

            (7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu excepţia domeniilor care au specific românesc, cel puţin un membru al comisiei trebuie să provină dintr-o instituţie academică din străinătate.

            (8) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs. Persoanele care provin din instituţii academice din străinătate trebuie să îndeplinească standardele legale.

            (9) În caz de necesitate Senatul Universităţii aprobă, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor care provin din străinatate.

            (10) Preşedintele comisiei de concurs poate fi:

            a) Decanul sau un Prodecan al facultăţii;

            b) Directorul Departamentului;

            c) un membru al consiliului departamentului sau al consiliului facultăţii, delegat prin votul acestuia.

            Art. 20. (1) Comisia de concurs stabileşte ierarhia candidaţilor şi nominalizează persoana care a  întrunit cele mai bune rezultate.

            (2) Preşedintele comisiei întocmeşte un raport de sinteză, pe baza referatelor redactate de membrii comisiei cu respectarea ierarhiei candidaţilor.

            (3) Raportul de sinteză este aprobat prin decizia comisiei şi semnat de către membrii acesteia.

            (4) Consiliul facultăţii verifică respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii şi avizează, sau nu, raportul de sinteză. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisie nu poate fi modificată de consiliul facultatăţii.

            (5) Senatul Universităţtii verifică respectarea procedurilor stabilite în metodologia proprie şi aprobă, sau nu, raportul de sinteză, fara a putea modifica ierarhia candidaţilor stabilită de comisie.

 

CAPITOLUL III

PROCEDURI

            Art. 21. Asistent universitar:

            (1) Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar, constă în:

            a) proba scrisă, cu o durată de maximum 4 ore, pe baza unor subiecte selectate de comisie din tematica afişată;

            b) proba practică (seminar etc.), cu o durată de maximum 2 ore. Subiectul pentru proba practică este selectat din tematica afişată şi anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii;

            c) planul de dezvoltare a carierei;

            d) evaluarea dosarului cuprinzând realizările ştiinţifice şi profesionale ale candidatului.

            (2) Probele de concurs se evalueaza prin note de la 10 la 1. Fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele, acordă note întregi, iar aprecierea probei se face prin media aritmetică a notelor, cu două zecimale fără rotunjire.

            (3) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:

            a) proba scrisă – 30%;

            b) proba practică – 20%;

            c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 30 %.

            d) dosarul, conform art. 11. – 20%;

            (4) Nota minimă a fiecărei probe trebuie să fie 7, iar media minimă de admitere trebuie să fie 8.

            Art. 22. Lector universitar/Şef de lucrari:

            (1) Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef de lucrări constă în analiza dosarului, prezentarea planului de dezvoltare a carierei şi susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.

            (2) Fiecare membru al comisiei întocmeste un referat, în care evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii publice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 1 şi a planului de dezvoltare a carierei academice.

            (3) Probele de concurs se evalueaza conform art. 21, alin. (2).

            (4) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:

            a) prelegere academică – 60%;

            b) dosarul, conform art. 11. – 20%;

            c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 20 %.

            (5) Nota minimă a prelegerii academice trebuie să fie 9. Media minimă pentru ca un candidat să fie admis este 8.

            Art. 23. Conferenţiar şi profesor universitar:

            (1) Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar sau de profesor universitar constă în analiza dosarului, a planului de dezvoltare a carierei, precum şi susţinerea unei prelegeri academice în faţa studenţilor sau a unui auditoriu public, în prezenta comisiei. Subiectul prelegerii se stabileşte din tematica afişată şi este anunţat cu 48 de ore înaintea susţinerii.

            (2) Fiecare membru al comisiei întocmeşte un referat, în care se evaluează activitatea ştiinţifică şi didactică, pe baza prelegerii publice, a documentelor din dosar, a standardelor Universităţii pe domenii ştiinţifice, prevăzute în Anexa 1 şi a planului de dezvoltare a carierei academice.

            În referat sunt evidenţiate:

            §    contribuţii originale la dezvoltarea domeniului în care se încadrează postul;

            §    valoarea şi aplicabilitatea rezultatelor obţinute prin coordonarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare;

            §    relevanţa lucrărilor reprezentative, cu referire distinctă la realizările obţinute de la ultima promovare, fără a depăşi perioada de 5 ani.

            Referatul precizează gradul de îndeplinire astfel: „criteriul este îndeplinit” sau „criteriul nu este îndeplinit”.

            (3) Neîndeplinirea unui criteriu implică propunerea de neacordare a titlului didactic sau de cercetare.

            (4) Evaluarea candidatului se face separat pentru fiecare probă, astfel:

a) prelegerea academică – 20%;

b) dosarul, conform art. 11. – 70%;

c) planul de dezvoltare a carierei academice, conform art. 17., alin. (2) – 10 %.

            (6) Nota minimă a fiecărei probe trebuie să fie 9 pentru ca un candidat să poată fi admis. Media minimă de admitere a unui candidat este 9.

            Art. 24. Dacă postul nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii.

            Art. 25. (1) În situaţia în care un candidat deţine elemente care demonstrează nerespectarea procedurilor legale, acesta poate formula contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia, formulată în scris, este depusă la registratura Universităţii şi se soluţionează de o comisie, desemnată în mod special pentru acest scop, de către Senatul Universităţii.

            (2) Contestaţiile vizează exclusiv nerespectarea procedurilor legale.

            (3) Contestaţiile sunt soluţionate în maximum 2 zile lucrătoare, iar rezultatul este comunicat petentului în termen de 48 ore.

            (4) Senatul Universităţii desemnează o comisie pentru soluţionarea contestaţiilor privind nerespectarea procedurilor de concurs. Comisia este formată din preşedinte şi 4 membri, unul dintre membri fiind obligatoriu titular în cadrul Facultăţii care scoate postul la concurs.

            (5) Rezultatul final se publică pe pagina web a Universităţii, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

CAPITOLUL IV

NUMIREA PE POST

            Art. 26. (1) Numirea pe un post didactic se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurarii concursului.

            (2) Decizia de numire, însoţită de raportul de sinteză se înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

            Art. 27. (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi întocmeşte anual, până la 1 septembrie, un raport cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare.

            (2) Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

RECTOR

Conf univ. dr. Cristian SANDACHE

 

 

ANEXA 1

STANDARDE MINIMALE PE DOMENII ALE UNIVERSITĂŢII

Standardele minimale pentru pozitiile de Profesor Universitar, CP I si respectiv Conferentiar Universitar, CPII,  sunt cele cuprinse in Anexele nr. 1—35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Publicate in MO Nr. 890 bis P A R T E A I din Joi, 27 decembrie 2012.

Pentru posturile de Asistent Universitar dr. respective de lector Univ. dr si cercetator stiintific , standardele sunt cele proprii ale  Universitatii!

DOMENIUL FUNDAMENTAL ŞTIINTE SOCIALE

1. ŞTIINTE JURIDICE

1.1. Definiţii, condiţii şi proceduri

-          Cărţile, volumele sau lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 300 de exemplare.

-          Cărţile, volumele ori lucrările conferinţelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (A1), la edituri internaţionale cu peer review sau la edituri cu prestigiu recunoscut (A2) sau edituti recunoscute de catre CNCS in categoria B.

Lista editurilor prestigiu internaţional (A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut (A2 şi B).

Este cea disponibilă pe siteul http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/ la data depunerii dosarului de candidatură.

Pentru ediţiile II şi urm. ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorul I 1 sau, după caz, I 4), însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită.

- Pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în tabelul de mai jos (la indicatorii I 1 – I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60/% la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat în tabelul de mai jos se va împărţi la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte).

-          Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

-        Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

Nr.Crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2.

Scopus

www.scopus.com

3.

EBSCO

www.ebscohost.com

4.

CEEOL

www.ceeol.com

5.

SpringerLink

www.springerlink.com

6.

Science Direct

www.sciencedirect.com

7.

West Law

www.westlaw.com

8.

Francis

www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php

9.

Doctrinal

www.doctrinal.fr

10.

Hein Online

www.heinonline.org

11.

JSTOR

www.jstor.org

12.

Lexis Nexis

www.lexisnexis.com

13.

ProQuest

www.proquest.com

14.

SSRN

www.ssrn.com

15.

Persee

www.persee.fr

publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acorda punctajul

I1

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie dnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

10

Pe carte

I2

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s

1+18*s

Pe articol/studiu

I3

Articole/studii care prezintă contribuţii în extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaţionale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I4

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care prezintă contributii în extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

1

Pe publicaţie

I5

Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

4

Pe grant/contract

I6

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

2

Pe grant/contract

I7

Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare naţionale

2

Pe grant/contract

I8

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare internaţionale

1

Pe grant/contract

I9

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influenţă s (nu se iau în  considerare autocitările)

0,6 + 1,5 x s

Pe citare

I10

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (nu se iau în considerare autocitările)

0.2

Pe citare

I11

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările)

0.2

Pe citare

I12

Premii ale Academiei Române, ale celorlalte Academii înfiinţate prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor

1

Pe citare

I13

Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I14

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

2

Pe volum editat

I15

Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

0.5

Pe volum editat

I16

Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă/panel

I14

Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă/panel

I15

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe universitate

I19

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate

1

Pe universitate

I20

Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative fundamentale sau de bază

1

Pe proiect de act normativ

I21

Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru

concursurile de admitere în profesiile juridice

0.5

Pe grant

I22

Preşedinte/membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din învăţământul juridic superior

0.2

Pe comisie

I21

Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat

0,5

Pe Pe comisie

I22

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

Standardul pentru conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

Standardul pentru lector universitar

Standardul pentru asistent

universitar

CI

Numărul de cărţi

Cel puţin 5 cărţi, din care:

- cel puţin 2 cărţi sunt cărţi de autor unic sau prim autor (restul pot fi

realizate în colectiv);

- cel puţin o carte de autor unic sau prim autor reprezintă un curs

universitar sau tratat;

- cel puţin 3 cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

Cel puţin 3 cărţi, din care:

- cel puţin o carte este carte de autor unic sau prim autor (restul pot fi realizate în colectiv);

- cel puţin o carte reprezintă un curs universitar sau tratat;

- cel puţin 2 cărţi sunt realizate după obţinerea titlului de doctor.

Deţinerea titlului de doctor.

Cel puţin o carte de autor sau curs universitar publicat

Deţinerea titlului de doctor

 

 

Criteriu

Denumirea criteriului

profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I, abilitare

conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II

lector universitar

Asistent

universitar

C2

Numărul de articole/studii publicate în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în

domeniul ştiinţelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute

≥ 20

≥12

≥7

≥2

C3

Numărul de articole/studii publicate în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în

domeniul ştiinţelor juridice sau în reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute, publicate după obţinerea titlului de doctor.

≥12

≥6

≥1

Nu se aplică

C4

Suma punctajului pentru Indicatorii I1—I8

≥56

≥38

≥15

≥5

C5

Suma punctajului pentru indicatorii I9—I11

≥5

≥3

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C7

Suma punctajului pentru indicatorii I12—I24

≥5

≥3

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1—I24)

≥100

≥60

≥30

≥15

C9

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1—I24), obţinut după obţinerea titlului de doctor

≥50

≥30

≥15

≥7

 

2. SOCIOLOGIE, ŞTIINTE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE, ŞTIINŢE ALE COMUNICARII

2.1. Definiţii şi condiţii

-          Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiintelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea.

-          Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional A1, A2, B. Pentru Sociologie, Ştiinte Politice şi Administrative, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persée, DOAJ, JSTOR, SSRN.

-          Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

-          Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

• 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională;

• 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional;

• 1, in alte cazuri.

-         

n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul pe care se acorda punctajul

I1

Articole care prezintă contribuţii originale, în extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact /care este mai mare sau egal cu 0,1

(2 + 4 * f) * m/n

Pe articol

I2

Articole care prezintă contribuţii originale, în extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact mal mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute

2 * m/n

Pe articol

I3

Cărţi publicate ca unic autor

10* m

Pe carte

I4

Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori (n =/< 3)

6 x m/n

Pe carte

I5

Cărţi coordonate, având n coordonatori

5 * m/n

Pe carte

I6

Studii/capitole, avand n autori, în volume colective (volume cu ISBN)

2 * m/n

Pe studiu/capitol

I7

Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dicţionare de specialitate

0,5 * m/n

Pe recenzie sau termen

I8

Lucrari in extenso publicate în volumele unor conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puţin una dintre bazele de date internaţionale recunoscute

1 * m/n

Pe lucrare

I9

Citări în articole din reviste cotate ISI, în cărţi sau volume ori reviste indexate în baze de date internaţionale, cu coeficient de multiplicare m

şi care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările). N este numărul de autori al publicaţiei citate.

(0,2 +4 * f) * m/n

Pe citare

I10

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută;

membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

2

 

1

Pe revistă

I11

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută ;

membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

1

 

0,5

Pe revistă

I12

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internaţional ;

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii;

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură din ţară;

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii

2

1

1

0,5

Pe colecţie/serie

I13

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000 lei de o entitate din străinătate

3

Pe proiect

I14

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 50.000 lei de o entitate din ţară

2

Pe proiect

I15

Profesor visiting la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de

curs finalizat prin evaluarea studenţilor);

Profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din

străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel puţin un an universitar la o

universitate de prestigiu din străinătate

10

 

2

 

2

Pe universitate

I16

Lucrări prezentate le conferinţe internaţionale organizate în străinătate

1

Pe conferinţă

I17

Lucrări prezentate le conferinţe internaţionale organizate în ţară

0.5

Pe conferinţă

I18

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei fiecare

0,5

Pe grant/bursă

I19

Iniţierea de programe universitare ;

Introducerea de cursuri noi

Publicare cursuri pentru studenţi

2

0,5

1*m/n

Pe program

Pe curs

Pe lucrare

I20

Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe bază de competiţie în valoare de cel puţin 100.000 lei

1

Pe proiect

I21

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii in Învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

 

I22

Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de politici publice elaborat, în urma unor concursuri de selecție, pentru diverse instituții publice guvernamentale/ organizații internaţionale/centre de cercetare.

2*m/n

Pe lucrare

I23

Participarea în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor sau a proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională;

transfer de cunoaștere și instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de o entitate regionala, națională sau din străinătate.

1

Pe proiect

 

 

 

 

 

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesa universitar, cercetător ştiinţific gradul I

Standardul pentru conferenţiar universitar

Standardul pentru lector universitar

Standardul pentru asistent

universitar

C1

Punctajul pentru indicatorul I1

≥3

≥ 1.5

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C2

Numărul de articole care prezintă contribuţii originale, in extenso, în reviste cotate ISI sau în reviste indexate in cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute

≥ 6

≥4

≥2

≥1

C3

Numărul de cărţi la care este unic autor

publicate la edituri de prestigiu din străinătatepublicate într-o limbă de circulaţie

Cel puţin o carte

>/= 20

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I1—I8

≥ 60

≥35

≥15

≥5

C5

Suma punctajului pentru indicatorii II9

≥3

≥ 1

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C6

Suma punctajului pentru indicatorii I5—I8

≥3

≥ 1

Nu se aplică.

Nu se aplică.

C7

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1—I21)

≥ 100

≥ 60

≥36

 

≥20

C8

Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii 11—121). acumulat după obţinerea titlului de doctor

≥ 50

≥30

≥ 18

≥10

 


 

3. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE

1._Propunere de definitii privind structura activitătii candidatului

Nr.crt.

Domeniul activitătilor

Tipul activitătilor

Observatii (activitatea din intreaga cariera)

Categorii si restrictii

Subcategorii

Punctajul acordat

(pi)

0

1

2

3

3

4

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Activitatea didacica si profesionala (A1)

1.1 Carti si capitole/studii în carti de specialitate sau volume colective

Se includ cele publicate electronic.

1.1.1  Carte de specialitate

1.1.1.1 internationale

16

1.1.1.2 nationale: Profesor

minim 3 cărți, Conferențiar minim o carte

8

1.1.2 Studiu/capitol într-o carte de  specialitate sau volum colectiv

1.1.2.1 internationale

12

1.1.2.2 nationale

6

1.2 Material didactic / Lucrari didactice

Manuale, suport de curs si aplicatii,

inclusiv electronic, lucrari practice de

laborator, software pentru aplicatii de laborator,in specialitatea postului

1.2.1 Manuale didactice /monografii

______________________

__________

1.2.2 Indrumatoare de laborator/aplicatii;

______________________

__________

1.3 Coordonare de programe de studii,

organizare si coordonare programe de

formare continua si proiecte  educationale

Management plan sau program de studii,

autorizare/acreditare pentru licenta sau

masterat, organizare si coordonare programe de formare continua

 

director

 

 

3

2.1 Articole care prezintă contribuţii

ştiinţifice originale, in extenso, publicate

de candidat ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI sau BDI*

Reviste de specialitate de circulaţie

internaţională recunoscute, cotate ISI Thomson Reuters, indexate BDI

2.1.1 Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice

originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor minim 15 articole, din care minim 4 indexate ISI cu factor de

impact mai mare ca 0; Conferențiar minim 8 articole.

8

2.1.2 Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice

originale, in extenso, publicat într-o revistă

indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute

6

2.1.3 Articole / studii publicate în volumele

conferinţelor indexate ISI Proceedings

sau internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN)

4

2

Activitatea de cercetare (A2)

2.2 Proprietate intelectuala, brevete de inventie si inovatie, etc

Proprietate industriala: Brevete de

inventie si inovatie (tehnologii, produse, hibrizi / soiuri, etc)

 

2.2.1 internationale

__________

2.2.2 nationale

__________

2.3 Granturi/proiecte castigate prin competitie

 

2.3.1 Director/ responsabil

2.3.1.1 internationale

20

2.3.1.2 nationale

10

2.3.1.3 cu mediul de afaceri

(valoare minimă 10.000

Euro, cumulativ pentru maxim 3 contracte)

6

2.3.2  membru in echipa

2.3.2.1 internationale

10

2.3.2.2 nationale

5

2.3.2.3 cu mediul de afaceri

(valoare minimă 10.000

Euro, cumulativ pentru maxim 3 contracte)

3

3

Recunoasterea si impactul activitatii (A3)

3.1 Citări in carti si reviste ISI / BDI

se exclud autocitarile; lucrari citate: articol de revista, conferinta, carte, teza

3.1.1 Citări in reviste ISI si BDI

3.1.1.1 in reviste ISI cu SRI>0,25

7,5

3.1.1.2 in reviste ISI cu SRI

nenul si mai mic decat 0,25

3

3.1.1.3 în revistă ISI cu factor

de impact mai mare ca 0 sau indexată BDI

2

3.1.2 Citări in carti

3.1.2.1  in carte de specialitate

sau volum colectiv publicate in strainatate

4

3.1.2.2  in carte de specialitate

sau volum colectiv publicate in tara

2

3.2 Prezentari invitate in plenul unor

manifestari stiintifice nationale si

internationale și Profesor invitat  (exclusiv ERASMUS)

 

 

3.2.1 internationale

__________

3.2.2 nationale

__________

3.3 Membru in colectivele de redactie sau

comitete stiintifice al revistelor si

manifestarilor stiintifice, organizator de

manifestari stiintifice / Recenzor pentru

reviste si manifestari stiintifice nationale si internationale indexate ISI

 

 

3.3.1 ISI

4

3.3.2 BDI

2

3.3.3 nationale si

internationale  neindexate

1

3.4  Experienta de management, analiza si evaluare in cercetare si/sau invatamant

 

 

3.4.1 Conducere

3

3.4.2 Membru

2

 3.5  Profesor asociat/visiting/cadru didactic

universitar la o universitate din

străinătate, pentru o perioadă de minim

2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu

postdoctoral cu o durată de cel puțin o luna la o universitate din străinătate

 

 

 

2

 


Criterii opționale

3.6 Premii

Premii: Academia Română, Academii de ramura, alte premii in domeniu, premii internationale

 

3.5.1 Academia Romana

5

3.5.2 ASAS, AOSR, academii

de ramura şi CNCSIS

3

3.5.3 premii internationale

3

3.5.4 premii nationale in

domeniu

2

3.7 Membru in academii, organizatii,

asociatii profesionale de prestigiu,

nationale si internationale, apartenenţă

la organizatii din domeniul educatiei si cercetarii

Academii, organizatii , asociatii

profesionale de prestigiu, exemplu

(nelimitativ): IEEE, AGIR; apartenenţă la

organizatii din domeniul educatiei si

cercetarii (ARACIS, CNATDCU,

CNCSIS, CNCS, CNFIS, ANCS,

ANSVSA etc)

3.6.1 Academia Romana

 

6

3.6.2 ASAS, AOSR si academii de ramura

 

3

3.6.3 Conducere asociatii profesionale

3.6.3.1 internationale

4

3.6.3.2 nationale

3

3.6.4 Membru in asociatii profesionale

3.6.4.1 internationale

3

3.6.4.2 nationale

2

3.6.5 Organizatii în domeniul educaţiei şi cercetării

3.6.5.1 Conducere

3

3.6.5.2 Membru

2

 

Nota *) bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.

 

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

 

 

A= A1.1 + A1.3+A2.1.1+A2.1.2+A2.1.3+A3.1+A3.3+A3.4+A3.5+A3.6+A3.7

 

A1.1= S k1 x pi

A2.1.1, 2.1.2,2.1.3= S pi/ai

A1.3,2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7=S pi x ni

 

unde:                    pi= punctajul acordat pe fiecare categorie de activitati

            ki= este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total

            ki= este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i. Se calculează ca raport  între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.

            ai - reprezintă numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coauthor

            ni= numarul de activitati efectuate de candidat

 

 

 

3. Conditii minimale (Ai)*

Nr. crt.

Categoria

 

Domeniul de activitate

Conditii Conferentiar

Conditii CS II

Conditii Profesor

Conditii CS I

1

Activitatea didactică / profesională (A1)

Minim 10 puncte

 

Minim 15 puncte

 

         2

Activitatea de cercetare (A2)

Minim 35 puncte

Minim 45 puncte

Minim 70 puncte

Minim 85 puncte

         3

Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

Minim 5 puncte*

Minim 5 puncte*

Minim 15 puncte*

Minim 15 puncte*

TOTAL

50 puncte

50 puncte

100 puncte

100 puncte

Nota: * La realizarea acestui punctaj se iau în considerare și rezultatele aferente criteriilor opționale (A3.6 și A3.7)

 

4. FILOLOGIE

STANDARDE MINIMALE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR

ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

Domeniul activităţilor

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii

Subcategorii

Indicatori

1. Activitatea didactică şi profesională (A1)

1.1. Cărţi şi capitole în

lucrări de specialitate:

1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de

doctorat.

 

Publicarea

1.1.2. Carte (Lucrarea va avea minimum 200 de pagini; 1 pag. = 2100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.) de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, studiu lingvistic, studiu

filologic, dicţionar ştiinţific).

autor

20p

coautor

10p

1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi,

documente, traducerea şi editarea critică a unui

text scris într-o limbă veche).

autor

20p

coautor

10p

1.1.4. Editarea unei opere ştiinţifice sau literare;

traducerea şi dotarea cu aparat critic (note

şi/sau comentarii) a unei opere ştiinţifice.

autor

10p

coautor

5p

1.1.5. Coautor la lucrări fundamentale sau de

referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii,

tratate).

 

10p/70pag.

1.1.6. Colaborator la lucrări internaţionale

constituind elemente ale unor serii ştiinţifice

fundamentale publicate la edituri străine de

prestigiu.

autor articol

10p

coautor articol

5p

1.2. Îndrumare:

1.2.1. Conducător de doctorat

 

5p

1.3. Material didactic:

1.2.1. Curs sau manual universitar.

autor

6p

coautor

3p

2. Activitate de

cercetare (A2)

2.1.Articole, studii,

comunicări, recenzii

2.1.1. în: reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale.

autor

10p